1364/1992

Utfärdat i Helsingfors den 17 december 1992

Statsrådets beslut om den språkliga indelningen av ämbetsdistrikt och självstyrelseområden under åren 1993-2002

Statsrådet har vid föredragning från justitieministeriet med stöd av 2 § språklagen den 1 juni 1922, sådant detta lagrum lyder i lag av den 10 januari 1975 (10/75), beslutat:

Statsrådet har på grundval av den officiella statistiken förordnat, att landets ämbets-distrikt och självstyrelseområden under åren 1993-2002 skall anses vara finsk- eller svenskspråkiga eller tvåspråkiga som följer:

I Kommunerna

Nylands län

Tvåspråkiga kommuner med finska såsom flertalets språk: Esbo, Hangö, Helsingfors, Grankulla, Kyrkslätt, Lappträsk, Lojo kommun, Lovisa, Mörskom, Pojo, Borgå, Borgå landskommun, Strömfors, Sjundeå och Vanda.

Tvåspråkiga kommuner med svenska som flertalets språk: Ingå, Karis, Liljendal, Pernå, Sibbo och Ekenäs.

Övriga kommuner är finskspråkiga.

Åbo och Björneborgs län

Tvåspråkiga kommuner med finska som flertalets språk: Finby och Åbo.

Tvåspråkiga kommuner med svenska som flertalets språk: Dragsfjärd, Iniö, Kimito, Korpo, Nagu, Pargas och Västanfjärd.

Svenskspråkig kommun: Houtskär.

Övriga kommuner är finskspråkiga.

Ålands län

Samtliga kommuner är svenskspråkiga.

Kymmene län

Tvåspråkig kommun med finska som flertalets språk: Pyttis.

Övriga kommuner är finskspråkiga.

Vasa län

Tvåspråkiga kommuner med finska som flertalets språk: Kaskö, Karleby och Vasa.

Tvåspråkiga kommuner med svenska som flertalets språk: Kristinestad, Kronoby, Korsholm, Malax, Oravais, Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby och Vörå.

Svenskspråkiga kommuner: Korsnäs, Larsmo, Maxmo och Närpes.

Övriga kommuner är finskspråkiga.

Övriga län

Samtliga kommuner i övriga län är finskspråkiga.

II Administrativ indelning

A. Länen

Nylands län är finskspråkigt beträffande finskspråkiga och tvåspråkigt beträffande tvåspråkiga kommuner. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Åbo och Björneborgs samt Vasa län är finskspråkiga beträffande finskspråkiga, svenskspråkiga beträffande svenskspråkiga och tvåspråkiga beträffande tvåspråkiga kommuner. Invånarnas flertal i bägge länen är finskspråkigt.

Kymmene län är finskspråkigt beträffande finskspråkiga kommuner och tvåspråkigt beträffande Pyttis kommun. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Ålands län är svenskspråkigt.

Övriga län är finskspråkiga.

B. Häradena

Nylands län

Esbo, Helsingfors, Raseborgs och Vanda härad är tvåspråkiga. Invånarnas flertal i Esbo, Helsingfors och Vanda härad är finskspråkigt och i Raseborgs härad svenskspråkigt.

Lojo, Lovisa och Borgå härad är tvåspråkiga beträffande tvåspråkiga och finskspråkiga beträffande finskspråkiga kommuner. I vart och ett av häradena är invånarnas flertal finskspråkigt.

Tusby härad är finskspråkigt.

Åbo och Björneborgs län

Halikko härad är finskspråkigt beträffande finskspråkiga kommuner och tvåspråkigt beträffande Finby kommun. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Pargas härad är tvåspråkigt beträffande tvåspråkiga och svenskspråkigt beträffande Houtskärs kommun. Invånarnas flertal är svenskspråkigt.

Åbo härad är finskspråkigt beträffande finskspråkiga kommuner och tvåspråkigt beträffande Åbo stad. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Övriga härad är finskspråkiga.

Ålands län

Ålands härad är svenskspråkigt.

Kymmene län

Kymmene härad är finskspråkigt beträffande finskspråkiga kommuner och tvåspråkigt beträffande Pyttis kommun. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Övriga härad är finskspråkiga.

Vasa län

Karleby härad är tvåspråkigt beträffande tvåspråkiga och finskspråkigt beträffande finskspråkiga kommuner. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Korsholms härad är finskspråkigt beträffande finskspråkiga och tvåspråkigt beträffande tvåspråkiga kommuner samt svenskspråkigt beträffande Korsnäs kommun. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Närpes härad är finskspråkigt beträffande finskspråkiga och tvåspråkigt beträffande tvåspråkiga kommuner samt svenskspråkigt beträffande Närpes kommun. Invånarnas flertal är svenskspråkigt.

Nykarleby härad är tvåspråkigt beträffande tvåspråkiga och svenskspråkigt beträffande svenskspråkiga kommuner. Invånarnas flertal är svenskspråkigt.

Övriga härad är finskspråkiga.

Övriga län

Häradena i övriga län är finskspråkiga.

C. Länsmansdistrikten

Nylands län

Karis och Ekenäs distrikt i Raseborgs härad, Kyrkslätts distrikt i Lojo härad, Vanda distrikt i Vanda härad, Esbo distrikt i Esbo härad och Lovisa distrikt i Pernå härad är tvåspråkiga. I Kyrkslätts, Vanda, Esbo och Lovisa distrikt är invånarnas flertal finskspråkigt, i övriga distrikt svenskspråkigt.

Lojo distrikt i Lojo härad, Orimattila distrikt i Pernå härad och Borgå och Sibbo distrikt i Borgå härad är finskspråkiga beträffande finskspråkiga och tvåspråkiga beträffande tvåspråkiga kommuner. I vart och ett av distrikten är invånarnas flertal finskspråkigt.

Övriga länsmansdistrikt är finskspråkiga.

Åbo och Björneborgs län

Pargas distrikt i Pargas härad är tvåspråkigt. Invånarnas flertal är svenskspråkigt.

Bjärnå distrikt i Halikko härad är finskspråkigt beträffande Bjärnå kommun och tvåspråkigt beträffande Finby kommun. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Nagu och Kimito distrikt i Pargas härad är svenskspråkigt beträffande svenskspråkiga och tvåspråkigt beträffande tvåspråkiga kommuner. Invånarnas flertal i bägge distrikten är svenskspråkigt.

Övriga länsmansdistrikt är finskspråkiga.

Kymmene län

Pyttis distrikt i Kymmene härad är tvåspråkigt. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Övriga länsmansdistrikt är finskspråkiga.

Vasa län

Kronoby distrikt i Karleby härad, Korsholms distrikt i Korsholms härad, Kristinestads distrikt i Närpes härad och Nykarleby distrikt i Nykarleby härad är tvåspråkiga. I vart och ett av distrikten är invånarnas flertal svenskspråkigt.

Malax distrikt i Korsholms härad, Närpes distrikt i Närpes härad samt Pedersöre och Vörå distrikt i Nykarleby härad är svenskspråkiga beträffande svenskspråkiga och tvåspråkiga beträffande tvåspråkiga kommuner. I vart och ett av distrikten är invånarnas flertal svenskspråkigt.

Övriga länsmansdistrikt är finskspråkiga.

Övriga län

Länsmansdistrikten i övriga län är finskspråkiga.

III Judiciell indelning

A. Hovrätterna

Åbo och Vasa hovrätters hovrättsdistrikt är finskspråkiga beträffande finskspråkiga, svenskspråkiga beträffande svenskspråkiga och tvåspråkiga beträffande tvåspråkiga kommuner. Invånarnas flertal i bägge distrikten är finskspråkigt.

Helsingfors hovrättsdistrikt är finskspråkigt beträffande finskspråkiga och tvåspråkigt beträffande tvåspråkiga kommuner. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Östra Finlands, Kouvola och Rovaniemi hovrättsdistrikt är finskspråkiga.

B. Domsagorna (till 30.11.1993)

Åbo hovrätts jurisdisktionsområde

Halikko domsaga är finskspråkig beträffande finskspråkiga kommuner och svenskspråkig beträffande Finby kommun. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Pargas domsaga är tvåspråkig beträffande tvåspråkiga och svenskspråkig beträffande Houtskärs kommun. Invånarnas flertal är svenskspråkigt.

Ålands domsaga är svenskspråkig.

Övriga domsagor är finskspråkiga.

Vasa hovrätts jurisdiktionsområde

Korsholms domsaga är tvåspråkig beträffande tvåspråkiga och svenskspråkig beträffande svenskspråkiga kommuner. Invånarnas flertal är svenskspråkigt.

Närpes domsaga är tvåspråkig beträffande tvåspråkiga kommuner och svenskspråkig beträffande Närpes kommun. Invånarnas flertal är svenskspråkigt.

Pedersöre domsaga är tvåspråkig beträffande tvåspråkiga kommuner och svenskspråkig beträffande Larsmo kommun. Invånarnas flertal är svenskspråkigt.

Övriga domsagor är finskspråkiga.

Östra Finlands hovrätts jurisdiktionsområde

Samtliga domsagor är finskspråkiga.

Helsingfors hovrätts jurisdiktionsområde

Esbo, Vanda och Raseborgs domsagor är tvåspråkiga. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Lojo domsaga är finskspråkig beträffande finskspråkiga kommuner och tvåspråkig beträffande Lojo kommun. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Lovisa domsaga är tvåspråkig. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Kouvola hovrätts jurisdiktionsområde

Samtliga domsagor är finskspråkiga.

Rovaniemi hovrätts jurisdiktionsområde

Samtliga domsagor är finskspråkiga.

C. Tingslagen (till 30.11.1993)

Åbo hovrätts jurisdiktionsområde

Halikko tingslag i Halikko domsaga är finskspråkigt beträffande finskspråkiga kommuner och tvåspråkigt beträffande Finby kommun. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Dragsfjärds, Kimito och Pargas tingslag i Pargas domsaga är tvåspråkiga. Invånarnas flertal är svenskspråkigt.

Nagu tingslag i Pargas domsaga är tvåspråkigt beträffande tvåspråkiga kommuner och svenskspråkigt beträffande Houtskärs kommun. Invånarnas flertal är svenskspråkigt.

Ålands tingslag i Ålands domsaga är svenskspråkigt. [ Den märkta texten har rättat (1993), Originaltexten lydde: tvåspråkigt. ]

Övriga tingslag är finskspråkiga.

Vasa hovrätts jurisdiktionområde

Korsholms tingslag i Korsholms domsaga är tvåspråkigt. Invånarnas flertal är svenskspråkigt.

Malax tingslag i Korsholms domsaga är tvåspråkigt beträffande Malax kommun och svenskspråkigt beträffande Korsnäs kommun. Invånarnas flertal är svenskspråkigt.

Vörå tingslag i Korsholms domsaga är tvåspråkigt beträffande tvåspråkiga kommuner och svenskspråkigt beträffande Maxmo kommun. Invånarnas flertal är svenskspråkigt.

Kaskö och Kristinestads tingslag i Närpes domsaga är tvåspråkiga. Invånarnas flertal är finskspråkigt i Kaskö tingslag och svenskspråkigt i Kristinestads tingslag.

Närpes tingslag i Närpes domsaga är svenskspråkigt.

Kronoby och Nykarleby tingslag i Pedersöre domsaga är tvåspråkiga. Invånarnas flertal är svenskspråkigt.

Pedersöre tingslag i Pedersöre domsaga är tvåspråkigt beträffande Pedersöre kommun och svenskspråkigt beträffande Larsmo kommun. Invånarnas flertal är svenskspråkigt.

Övriga tingslag är finskspråkiga.

Helsingfors hovrätts jurisdiktionsområde

Esbo tingslag i Esbo domsaga, Lovisa tingslag i Lovisa domsaga, Ekenäs och Kyrkslätts tingslag i Raseborgs domsaga och Vanda tingslag i Vanda domsaga är tvåspråkiga. Invånarnas flertal är finskspråkigt i Esbo, Lovisa, Kyrkslätt och Vanda tingslag och svenskspråkigt i Ekenäs tingslag.

Lojo tingslag i Lojo domsaga är finskspråkigt beträffande finskspråkiga kommuner och tvåspråkigt beträffande Lojo kommun. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Övriga tingslag är finskspråkiga.

Östra Finlands hovrätts jurisdiktionsområde

Samtliga tingslag är finskspråkiga

Kouvola hovrätts jurisdiktionsområde

Samtliga tingslag är finskspråkiga.

Rovaniemi hovrätts jurisdiktionområde

Samtliga tingslag är finskspråkiga.

D. Rådstuvurätterna (till 30.11.1993)

Varje rådstuvurätts verksamhetsområdes språk rättar sig efter motsvarande stads språk.

E. Tingsrätterna (från 1.12.1993)

Ålands tingsrätt

Ålands tingsrätt är svenskspråkig.

Esbo tingsrätt

Esbo tingsrätt är tvåspråkig. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Helsingfors tingsrätt

Helsingfors tingsrätt är tvåspråkig. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Lojo tingsrätt

Lojo tingsrätt är finskspråkig beträffande finskspråkiga kommuner och tvåspråkig beträffande Lojo kommun. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Lovisa tingsrätt

Lovisa tingsrätt är tvåspråkig. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Korsholms tingsrätt

Korsholms tingsrätt är tvåspråkig beträffande tvåspråkiga och svenskspråkig beträffande svenskspråkiga kommuner. Invånarnas flertal är svenskspråkigt.

Pargas tingsrätt

Pargas tingsrätt är tvåspråkig beträffande tvåspråkiga kommuner och svenskspråkig beträffande Houtskärs kommun. Invånarnas flertal är svenskspråkigt.

Jakobstads tingsrätt

Pedersöre tingsrätt är tvåspråkig beträffande tvåspråkiga kommuner och svenskspråkig beträffande Larsmo kommun. Invånarnas flertal är svenskspråkigt.

Borgå tingsrätt

Borgå tingsrätt är tvåspråkig beträffande tvåspråkiga kommuner och finskspråkig beträffande Borgnäs kommun. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Raseborgs tingsrätt

Raseborgs tingsrätt är tvåspråkig. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Åbo tingsrätt

Åbo tingsrätt är tvåspråkig. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Vasa tingsrätt

Vasa tingsrätt är tvåspråkig. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Vanda tingsrätt

Vanda tingsrätt är tvåspråkig. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Övriga tingsrätter

Övriga tingsrätter är finskspråkiga.

F. Jorddomstolarna

Södra Finlands jorddomstols och Vasa jorddomstols verksamhetsområden är finskspråkiga beträffande finskspråkiga, svenskspråkiga beträffande svenskspråkiga och tvåspråkiga beträffande tvåspråkiga kommuner. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Östra Finlands jorddomstols verksamhetsområde är tvåspråkigt beträffande Pyttis kommun och finskspråkigt beträffande övriga kommuner. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Norra Finlands jorddomstols verksamhetsområde är finskspråkigt.

G. Vattendomstolarna

Västra Finlands vattendomstols verksamhetsområde är finskspråkigt beträffande finskspråkiga, svenskspråkigt beträffande svenskspråkiga och tvåspråkigt beträffande tvåspråkiga kommuner. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Östra Finlands vattendomstols verksamhetsområde är tvåspråkigt beträffande Pyttis kommun och finskspråkigt beträffande övriga kommuner. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Norra Finlands vattendomstols verksamhetsområde är finskspråkigt.

IV Kyrklig indelning

(såvitt stadgandena i kyrkolagen inte föranleder annat)

A. Stiften

Åbo ärkestift samt S:t Michels, Lappo och Helsingfors stift är tvåspråkiga beträffande tvåspråkiga och finskspråkiga beträffande finskspråkiga församlingar. I vart och ett av stiften är invånarnas flertal finskspråkigt.

Borgå stift är tvåspråkigt beträffande tvåspråkiga och svenskspråkigt beträffande svenskspråkiga församlingar. Invånarnas flertal är svenskspråkigt.

Övriga stift är finskspråkiga.

B. Prosterierna

I Åbo ärkestift är Bjärnå prosteri tvåspråkigt beträffande Finby församling och finskspråkigt beträffande övriga församlingar. Invånarnas flertal är finskspråkigt. Övriga prosterier i Åbo ärkestift är finskspråkiga.

I Tammerfors, Uleåborgs och Kuopio stift är samtliga prosterier finskspråkiga.

I S:t Michels stift är Kotka prosteri tvåspråkigt beträffande Pyttis och Strömfors församlingar och finskspråkigt beträffande övriga församlingar. Invånarnas flertal är finskspråkigt. Övriga prosterier i S:t Michels stift är finskspråkiga.

I Borgå stift är domprosteriet samt Raseborgs, Åbolands, Närpes, Korsholms och Pedersöre prosterier tvåspråkiga beträffande tvåspråkiga och svenskspråkiga beträffande svenskspråkiga församlingar. I vart och ett av prosterierna är invånarnas flertal svenskspråkigt. Helsingfors, Mellersta Nylands och Ålands prosterier är svenskspråkiga.

I Lappo stift är Kauhajoki prosteri tvåspråkigt beträffande Kaskö församling och finskspråkigt beträffande övriga församlingar. Invånarnas flertal är finskspråkigt. Övriga prosterier i Lappo stift är finskspråkiga.

I Helsingfors stift är Lojo prosteri tvåspråkigt beträffande Lojo församling och Borgå prosteri tvåspråkigt beträffande Mörskoms församling. Bägge prosterierna är finskspråkiga beträffande övriga församlingar och i bägge är invånarnas flertal finskspråkigt. Övriga prosterier i Helsingfors stift är finskspråkiga.

C. Församlingarna

1. Finskspråkiga oberoende av kommunens språk är:

i Åbo ärkestift Turun tuomiokirkkoseurakunta samt Turun Mikaelin seurakunta, Turun Martin seurakunta, Turun Henrikin seurakunta och Turun Katariinan seurakunta, Kaarinan seurakunta, Maarian seurakunta och Paattisten seurakunta samt Paraisten suomalainen seurakunta,

i Uleåborgs stift Kokkolan suomalainen seurakunta,

I Lappo stift Vasa, Kristinestads och Jakobstads finska församlingar, samt

i Helsingfors stift Helsingin tuomiokirkkoseurakunta, Johanneksen, Vanhankirkon, Lauttasaaren, Agricolan, Kallion, Paavalin, Käpylän, Alppilan, Töölön, Meilahden, Munkkiniemen, Taivallahden, Munkkivuoren, Huopalahden, Hakavuoren, Kannelmäen, Pitäjänmäen, Malmin, Oulunkylän, Pakilan, Vartiokylän, Herttoniemen, Roihuvuoren, Vuosaaren, Kulosaaren och Mellunkylän seurakunta, Tikkurilan, Hakunilan, Rekolan, Vantaankosken, Hämeenkylän och Korson seurakunta, Kanta-Espoon, Tapiolan, Olarin, Espoonlahden och Leppävaaran seurakunta, Grankulla och Kyrkslätts finska församlingar samt Pojo, Hangö, Borgå, Lappträsks, Lovisa och Sibbo finska församlingar.

2. Svenskspråkiga oberoende av kommunens språk är:

Borgå domkyrkoförsamling, Lovisa, Lappträsks och Sibbo svenska församlingar, inom Helsingfors prosteri Norra svenska församlingen, Södra svenska församlingen, Tomas, Matteus, Markus och Lukas församlingar, Esbo, Vanda, Grankulla, Tammerfors, Kyrkslätts, Pojo och Hangö svenska församlingar, Bromarvs församling, Åbo, Pargas, Kristinestads och Vasa svenska församlingar, Replots församling, Solfs församling, Munsala församling, Pedersöre församling samt Jakobstads, Gamlakarleby och Karleby svenska församlingar.

3. Pörtoms församling är tvåspråkig med svenska som majoritetens språk.

4. Övriga församlingar har samma språk som motsvarande kommuner.

5. Församlingars kyrkliga samfällighet, som har både finskspråkig och svenskspråkig församling eller tvåspråkig församling, är tvåspråkig. Övriga församlingars kyrkliga samfälligheter har samma språk som deras församlingar.

V Magistraterna (till 30.11.1993)

Varje magistrats verksamhetsområdes språk bestäms enligt motsvarande stads språk.

VI Stadsfiskalsämbetena

Varje stadsfiskalsämbetes verksamhetsområdes språk bestäms enligt motsvarande stads språk.

VII Exekutionsväsendet

Angående länsstyrelsernas, magistraternas och länsmännens språk gäller, då dessa fungerar som exekutionsmyndighet, vad som ovan är sagt om län, magistrater och länsmansdistrikt.

Varje stadsfogdeämbetes verksamhetsområdes språk bestäms enligt motsvarande stads språk. Landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland är svenskspråkigt.

VIII Fångvårdsväsendet

Varje central-, läns-, reserv- och ungdomsfängelses verksamhetsområde omfattar hela landet och är finskspråkigt beträffande finskspråkiga, svenskspråkigt beträffande svenskspråkiga och tvåspråkigt beträffande tvåspråkiga kommuner. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

IX Polisdistrikten

Ålands polisdistrikt är svenskspråkigt. Övriga polisdistrikts språk bestäms enligt motsvarande länsmansdistrikts eller stads språk.

X Försvarsområdena och militärlänen

A. Försvarsområdena

Västra, norra och östra försvarsområdet är finskspråkiga beträffande finskspråkiga, tvåspråkiga beträffande tvåspråkiga och svenskspråkiga beträffande svenskspråkiga kommuner. I vart och ett av försvarsområdena är invånarnas flertal finskspråkigt.

B. Militärlänen

Helsingfors militärlän är tvåspråkigt. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Nylands militärlän är finskspråkigt beträffande finskspråkiga och tvåspråkigt beträffande tvåspråkiga kommuner. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Åbo och Björneborgs militärlän är finskspråkigt beträffande finskspråkiga, svenskspråkigt beträffande svenskspråkiga och tvåspråkigt beträffande tvåspråkiga kommuner. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Vasa militärlän är finskspråkigt beträffande finskspråkiga, svenskspråkigt beträffande svenskspråkiga och tvåspråkigt beträffande tvåspråkiga kommuner. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Kymmene militärlän är finskspråkigt beträffande finskspråkiga kommuner och tvåspråkigt beträffande Pyttis kommun. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Övriga militärlän är finskspråkiga.

XI Länsskatteverken

Ämbetsområdena för Åbo och Vasa länsskatteverk är finskspråkiga beträffande finskspråkiga, svenskspråkiga beträffande svenskspråkiga och tvåspråkiga beträffande tvåspråkiga kommuner. Invånarnas flertal är i bägge ämbetsområdena finskspråkigt.

Ämbetsområdena för Nylands och Kymmene länsskatteverk är finskspråkiga beträffande finskspråkiga och tvåspråkiga beträffande tvåspråkiga kommuner. Invånarnas flertal är i bägge ämbetsområdena finskspråkigt.

Ämbetsområdena för övriga länsskatteverk är finskspråkiga.

XII Skattedistrikten

Nylands län

Esbo, Hangö, Helsingfors, Karis, Lovisa, Sjundeå, Ekenäs och Vanda skattedistrikt är tvåspråkiga. Invånarnas flertal är svenskspråkigt i Karis och Ekenäs skattedistrikt och finskspråkigt i övriga skattedistrikt.

Lojo och Borgå skattedistrikt är finskspråkiga beträffande finskspråkiga och tvåspråkiga beträffande tvåspråkiga kommuner. Invånarnas flertal är i bägge skattedistrikten finskspråkigt.

Övriga skattedistrikt är finskspråkiga.

Åbo och Björneborgs län

Åbo och Pargas skattedistrikt är tvåspråkiga. Invånarnas flertal är finskspråkigt i Åbo skattedistrikt och svenskspråkigt i Pargas skattedistrikt.

Kimito och Korpo skattedistrikt är svenskspråkiga beträffande svenskspråkiga och tvåspråkiga beträffande tvåspråkiga kommuner. Invånarnas flertal är i bägge skattedistrikten svenskspråkigt.

Bjärnå skattedistrikt är finskspråkigt beträffande Bjärnå kommun och tvåspråkigt beträffande Finby kommun. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Övriga skattedistrikt är finskspråkiga.

Ålands län

Ålands skattedistrikt är svenskspråkigt.

Kymmene län

Kotka skattedistrikt är finskspråkigt beträffande Kotka stad och tvåspråkigt beträffande Pyttis kommun. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Övriga skattedistrikt är finskspråkiga.

Vasa län

Karleby, Kristinestads, Kronoby, Korsholms, Jakobstads, Nykarleby och Vasa skattedistrikt är tvåspråkiga. Invånarnas flertal är finskspråkigt i i Karleby och Vasa skattedistrikt, svenskspråkigt i övriga distrikt.

Närpes, Oravais och Malax skattedistrikt är svenskspråkiga beträffande svenskspråkiga och tvåspråkiga beträffande tvåspråkiga kommuner. I vart och ett av distrikten är invånarnas flertal svenskspråkigt.

Övriga skattedistrikt är finskspråkiga.

Övriga län

Samtliga skattedistrikt i övriga län är finskspråkiga.

XIII Tulldistrikten

Västra och Sydvästra tulldistrikten är finskspråkiga beträffande finskspråkiga, svenskspråkiga beträffande svenskspråkiga och tvåspråkiga beträffande tvåspråkiga kommuner. Invånarnas flertal är i bägge tulldistrikten finskspråkigt.

Södra och Östra tulldistrikten är finskspråkiga beträffande finskspråkiga och tvåspråkiga beträffande tvåspråkiga kommuner. Invånarnas flertal är i bägge tulldistrikten finskspråkigt.

Ålands tulldistrikt är svenskspråkigt.

Övriga tulldistrikt är finskspråkiga.

XIV Byggnadsdistrikten

Helsingfors byggnadsdistrikt är tvåspråkigt. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Åbo och Vasa byggnadsdistrikt är finskspråkiga beträffande finskspråkiga, svenskspråkiga beträffande svenskspråkiga och tvåspråkiga beträffande tvåspråkiga kommuner. Invånarnas flertal är i bägge byggnadsdistrikten finskspråkigt.

Nylands byggnadsdistrikt samt Kymmene och S:t Michels byggnadsdistrikt är finskspråkiga beträffande finskspråkiga och tvåspråkiga beträffande tvåspråkiga kommuner. Invånarnas flertal är i bägge distrikten finskspråkigt.

Övriga byggnadsdistrikt är finskspråkiga.

XV Lantmäteriverket

A. Kartverks- och dataservicebyråerna

Verksamhetsområdena för Åbo och Vasa kartverks- och dataservicebyråer är finskspråkiga beträffande finskspråkiga, svenskspråkiga beträffande svenskspråkiga och tvåspråkiga beträffande tvåspråkiga kommuner.

Verksamhetsområdet för Nylands kartverks- och dataservicebyråer är finskspråkigt beträffande finskspråkiga och tvåspråkigt beträffande tvåspråkiga kommuner.

Verksamhetsområdet för Kymmene läns kartverks- och dataservicebyråer är finskspråkigt beträffande finskspråkiga kommuner och tvåspråkigt [ Den märkta texten har rättat (1993), Originaltexten lydde: svenskspråkigt ] beträffande Pyttis kommun.

Invånarnas flertal i vart och av de nämnda kartverks- och dataservicebyråernas verksamhetsområde är finskspråkigt.

Övriga kartverks- och dataservicebyråers verksamhetsområden är finskspråkiga.

B. Lantmäteribyråerna

Verksamhetsområdena för Åbo och Vasa lantmäteribyråer är finskspråkiga beträffande finskspråkiga, svenskspråkiga beträffande svenskspråkiga och tvåspråkiga beträffande tvåspråkiga kommuner.

Verksamhetsområdet för Karleby lantmäteribyrå är finskspråkigt beträffande finskspråkiga och tvåspråkigt beträffande tvåspråkiga kommuner samt svenskspråkigt beträffande Larsmo kommun.

Verksamhetsområdena för Helsingfors, Lojo och Borgå lantmäteribyråer är finskspråkiga beträffande finskspråkiga och tvåspråkiga beträffande tvåspråkiga kommuner.

Verksamhetsområdet för Salo lantmäteribyrå är finskspråkigt beträffande finskspråkiga kommuner och tvåspråkigt beträffande Finby kommun.

Verksamhetsområdet för Kouvola lantmäteribyrå är finskspråkigt beträffande finskspråkiga kommuner och tvåspråkigt beträffande Pyttis kommun.

Invånarnas flertal i vart och ett av de nämnda lantmäteribyråernas verksamhetsområde är finskspråkigt.

Verksamhetsområdet för Mariehamns lantmäteribyrå är svenskspråkigt.

Övriga lantmäteribyråers verksamhetsområden är finskspråkiga.

XVI Forstförvaltningen

A. Reviren

Tavastehus och Karstula revir är finskspråkiga beträffande finskspråkiga, svenskspråkiga beträffande svenskspråkiga och tvåspråkiga beträffande tvåspråkiga kommuner. Invånarnas flertal är i bägge reviren finskspråkigt.

Övriga revir är finskspråkiga.

B. Naturskyddsområdet

Övre Lapplands naturvårdsområde är finskspråkigt.

C. Parkområdena

Sydkustens och Västra Finlands parkområden är finskspråkiga beträffande finskspråkiga, svenskspråkiga beträffande svenskspråkiga och tvåspråkiga beträffande tvåspråkiga kommuner. Invånarnas flertal är i bägge parkområdena finskspråkigt.

Övriga parkområden är finskspråkiga.

XVII Landsbygdsnäringsdistrikten

Nylands landsbygdsnäringsdistrikt är finskspråkigt beträffande finskspråkiga och tvåspråkigt beträffande tvåspråkiga kommuner samt svenskspråkigt beträffande Houtskärs kommun. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Åbo landsbygdsnäringsdistrikt är finskspråkigt beträffande finskspråkiga och tvåspråkigt beträffande tvåspråkiga kommuner. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Vasa landsbygdsnäringsdistrikt är svenskspråkigt beträffande svenskspråkiga och tvåspråkigt beträffande tvåspråkiga kommuner. Invånarnas flertal är svenskspråkigt.

Övriga landsbygdsnäringsdistrikt är finskspråkiga.

När ett landsbygdsnäringsdistrikt sköter fiskerinäringsuppgifter som hör till distriktet, gäller i fråga om den språkliga indelningen vad som i punkt II A har stadgats om länen.

XVIII Vatten- och miljödistrikten

Åbo, Vasa och Karleby vatten- och miljödistrikt är finskspråkiga beträffande finskspråkiga, svenskspråkiga beträffande svenskspråkiga och tvåspråkiga beträffande tvåspråkiga kommuner. I vart och ett av vatten- och miljödistrikten är invånarnas flertal finskspråkigt.

Helsingfors och Kymmene vatten- och miljödistrikt är finskspråkiga beträffande finskspråkiga och tvåspråkiga beträffande tvåspråkiga kommuner. Invånarnas flertal är i bägge distrikten finskspråkigt.

Övriga vatten- och miljödistrikt är finskspråkiga.

XIX Vägdistrikten

Åbo och Vasa vägdistrikt är finskspråkiga beträffande finskspråkiga, svenskspråkiga beträffande svenskspråkiga och tvåspråkiga beträffande tvåspråkiga kommuner. Invånarnas flertal är i bägge vägdistrikten finskspråkigt.

Nylands och Kymmene vägdistrikt är finskspråkiga beträffande finskspråkiga och tvåspråkiga beträffande tvåspråkiga kommuner. Invånarnas flertal är i bägge distrikten finskspråkigt.

Övriga vägdistrikt är finskspråkiga.

XX Sjöfartsdistrikten

Finska vikens, Skärgårdshavets och Bottniska vikens sjöfartsdistrikt är finskspråkiga beträffande finskspråkiga, svenskspråkiga beträffande svenskspråkiga och tvåspråkiga beträffande tvåspråkiga kommuner. I vart och ett av distrikten är invånarnas flertal finskspråkigt.

Den del av Skärgårdshavets sjöfartsdistrikt som lyder under Ålands distriktbyrå är svenskspråkig.

Insjöfinlands sjöfartsdistrikt är finskspråkigt.

XXI Tekniska kontrollcentralens besiktningsdistrikt

Åbo och Vasa besiktningsdistrikt är finskspråkiga beträffande finskspråkiga, svenskspråkiga beträffande svenskspråkiga och tvåspråkiga beträffande tvåspråkiga kommuner. Invånarnas flertal är i bägge distrikten finskspråkigt.

Helsingfors och Villmanstrands besiktningsdistrikt är finskspråkiga beträffande finskspråkiga och tvåspråkiga beträffande tvåspråkiga kommuner. Invånarnas flertal är i bägge distrikten finskspråkigt.

Övriga besiktningsdistrikt är finskspråkiga.

XXII Distriktsbyråerna inom handels- och industriministeriets företagstjänst

Åbo och Vasa distriktsbyråer är finskspråkiga beträffande finskspråkiga, svenskspråkiga beträffande svenskspråkiga och tvåspråkiga beträffande tvåspråkiga kommuner.

Invånarnas flertal är i bägge distriktsbyråerna finskspråkigt.

Nylands och Kymmene distriktsbyråer är finskspråkiga beträffande finskspråkiga och tvåspråkiga beträffande tvåspråkiga kommuner. Invånarnas flertal är i bägge distriktsbyråerna finskspråkigt.

Övriga distriktsbyråer inom företagstjänsten är finskspråkiga.

XXIII Distrikten för förlikningsmännen i arbetskonflikter

II distriktet för förlikningsmän i arbetskonflikter, vilket omfattar Åbo och Björneborgs län, och V distriktet, vilket omfattar Vasa, Uleåborgs och Lapplands län, är finskspråkiga beträffande finskspråkiga, svenskspråkiga beträffande svenskspråkiga och tvåspråkiga beträffande tvåspråkiga kommuner. Invånarnas flertal är i bägge distrikten finskspråkigt.

I distriktet för förlikningsmän i arbetskonflikter, vilket omfattar Nylands och Kymmene län, är finskspråkigt beträffande finskspråkiga och tvåspråkigt beträffande tvåspråkiga kommuner. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Övriga distrikt för förlikningsmän i arbetskonflikter är finskspråkiga.

XXIV Arbetarskyddsdistrikten

Åbo och Björneborgs arbetarskyddsdistrikt och Vasa arbetarskyddsdistrikt är finskspråkiga beträffande finskspråkiga, svenskspråkiga beträffande svenskspråkiga och tvåspråkiga beträffande tvåspråkiga kommuner. Invånarnas flertal är i bägge distrikten finskspråkigt.

Nylands arbetarskyddsdistrikt och Kymmene arbetarskyddsdistrikt är finskspråkiga beträffande finskspråkiga och tvåspråkiga beträffande tvåspråkiga kommuner. Invånarnas flertal är i bägge distrikten finskspråkigt.

Övriga arbetarskyddsdistrikt är finskspråkiga.

XXV Arbetarskyddsdistrikten för skogs- och lantbruket

Södra Finlands arbetarskyddsdistrikt för skogs- och lantbruket och Mellersta Finlands arbetarskyddsdistrikt för skogs- och lantbruket är finskspråkiga beträffande finskspråkiga, svenskspråkiga beträffande svenskspråkiga och tvåspråkiga beträffande tvåspråkiga kommuner. Invånarnas flertal är i bägge distrikten finskspråkigt.

Norra Finlands arbetarskyddsdistrikt för skogs- och lantbruket är finskspråkigt.

XXVI Distrikts- och lokalförvaltningen för arbetskraftsärenden

A. Arbetskraftsdistrikten

Åbo och Vasa arbetskraftsdistrikt är finskspråkiga beträffande finskspråkiga, svenskspråkiga beträffande svenskspråkiga och tvåspråkiga beträffande tvåspråkiga kommuner. Invånarnas flertal är i bägge distrikten finskspråkigt.

Nylands läns och Kymmene läns arbetskraftsdistrikt är finskspråkiga beträffande finskspråkiga och tvåspråkiga beträffande tvåspråkiga kommuner. Invånarnas flertal är i bägge distrikten finskspråkigt.

Övriga arbetskraftsdistrikt är finskspråkiga.

B. Arbetskraftsbyråernas verksamhetsområden

Borgå och Lojo arbetskraftsbyråers verksamhetsområden i Nylands läns arbetskraftsdistrikt, Åbo och Salo arbetskraftsbyråers verksamhetsområden i Åbo arbetskraftsdistrikt, Kotka arbetskraftsbyrås verksamhetsområde i Kymmene läns arbetskraftsdistrikt samt Karleby och Kristinestads arbetskraftsbyråers verk-samhetsområden i Vasa arbetskraftsdistrikt är finskspråkiga beträffande finskspråkiga och tvåspråkiga beträffande tvåspråkiga kommuner. I vart och ett av verksamhetsområdena är invånarnas flertal finskspråkigt.

Pargas arbetskraftsbyrås verksamhetsområde i Åbo arbetskraftsdistrikt och Vasa, Närpes och Jakobstads arbetskraftsbyråers verksamhetsområden i Vasa arbetskraftsdistrikt är svenskspråkiga beträffande svenskspråkiga och tvåspråkiga beträffande tvåspråkiga kommuner. Invånarnas flertal är finskspråkigt i Vasa arbetskraftsbyrås verksamhetsområde och svenskspråkigt i övriga verksamhetsområden.

Ålands arbetsförmedlingsbyrås och Ålands yrkesvägledningsbyrås verksamhetsområde i Åbo arbetskraftsdistrikt är svenskspråkigt.

Helsingfors, Esbo, Hangö, Karis, Lovisa, Kyrkslätts, Sibbo, Vanda och Ekenäs arbetskraftsbyråers verksamhetsområden i Nylands läns arbetskraftsdistrikt och Kimito arbetskraftsbyrås verksamhetsområde i Åbo arbetskraftsdistrikt är tvåspråkiga. Invånarnas flertal är svenskspråkigt i Karis, Ekenäs, Sibbo och Kimito arbetskraftsbyråers verksamhetsområde och finskspråkigt i övriga verksamhetsområden.

Övriga arbetskraftsbyråers verksamhetsområden är finskspråkiga.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1993 och gäller till utgången av år 2002.

Helsingfors den 17 december 1992

Justitieminister
Hannele Pokka

Äldre regeringssekreterare
Markku Kuusela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.