1337/1992

Given i Helsingfors den 18 december 1992

Lag om ändring av lagen om avträdelsepension

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 4 januari 1974 om avträdelsepension (16/74) 20 §,

sådan den lyder i lag av den 7 januari 1977 (18/77), samt

ändras 8 § 2 mom. och 13 § 1 mom.,

sådana de lyder, 8 § 2 mom. i lag av den 31 december 1985 (1087/85) och 13 § 1 mom. i lag av den 11 juli 1986 (565/86), som följer:

8 §

Om den som får full avträdelsepension beviljas i 1 mom. nämnd folkpension, ändras avträdelsepensionen till minskad pension. Full avträdelsepension ändras till minskad pension dock senast vid ingången av månaden efter den då pensionstagaren har fyllt 65 år.


13 §

Börjar avträdaren bedriva lantbruksproduktion i större omfattning än vad som stadgas i 6 a § 1 mom. eller i förordning som har utfärdats med stöd därav eller har de i 6 § 2 mom. nämnda förbindelserna inte iakttagits, indras avträdelsepensionen räknat från den tidpunkt då den verksamhet inleddes som föranleder indragningen, eller då försummelsen inträffade. Härvid anses dock överlåtelse av mark för vilken avgivits en försäljningsbegränsningsförbindelse rörande skogsmark och impediment, eller överlåtelse av beskogad mark för vilken avgivits en beskogningsförbindelse eller en försäljningsbegränsningsförbindelse för åker, inte vara försummelse att iaktta förbindelse.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Stadgandet i 13 § 1 mom. tillämpas på sådana marköverlåtelser enligt lagrummet som sker efter att lagen har trätt i kraft.

RP 285/92
JsUB 23/92

Helsingfors den 18 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.