1334/1992

Given i Helsingfors den 18 december 1992

Lag om ändring av 5 och 45 §§ lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 5 § 1 mom. 9 punkten och 45 § 1 och 2 mom. lagen den 24 augusti 1984 om utkomstskydd för arbetslösa (602/84),

av dessa lagrum 5 § 1 mom. 9 punkten sådan den lyder i lag av den 28 december 1990 (1322/90), som följer:

5 §
Begränsningar i rätten till arbetslöshets- dagpenning

Berättigad till arbetslöshetsdagpenning är inte en person


9) för den tid som han åtnjuter generationsväxlingspension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (467/69) eller lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/90) eller avträdelseersättning enligt lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/92).


45 §
Indrivning av arbetslöshetsdagpenning i vissa fall samt utmätning av dagpenning

Har någon erhållit arbetslöshetsdagpenning för samma tid för vilken honom retroaktivt beviljas folkpension eller pension på basis av arbets- eller tjänsteförhållande eller företagarverksamhet, generationsväxlings- eller avträdelsepension, avträdelseersättning eller förtidspension för frontveteraner, får arbetslöshetskassan eller socialförsäkringskommissionen från den pension eller avträdelseersättning som skall betalas retroaktivt indriva det dagpenningsbelopp som för nämnda tid betalts utan grund.

Arbetslöshetskassan eller socialförsäkringskommissionen skall minst två veckor innan pensionen eller avträdelseersättningen utbetalas meddela pensionsanstalten att pensionen eller avträdelseersättningen enligt 1 mom. skall betalas till kassan eller kommissionen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

RP 194/92
JsUB 22/92

Helsingfors den 18 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.