1326/1992

Given i Helsingfors den 18 december 1992

Lag om ändring av lagen om temporär ändring av 1 § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 26 juni 1992 om temporär ändring av 1 § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (564/92) 1 § 1 mom. och ikraftträdelsestadgandet som följer:

1 §

För en arbetstagare som efter det år då han fyllt 13 år är sysselsatt i skogsarbete, flottningsarbete, olika till gårdsbruk och trädgårdshushållning hörande arbeten, jord-, vatten- och husbyggnadsarbete, jordförbättringsarbete, arbete inom torvindustrin eller hamnarbete eller som tjänstgör på ett fartyg i inrikesfart eller, enligt vad som stadgas genom förordning, arbetar inom något annat sådant område som kännetecknas av kortvariga arbetsförhållanden, skall arbetsgivaren bekosta pensionsskydd för ålderdom och invaliditet samt för arbetstagarens anhöriga familjepensionsskydd enligt denna lag. Om inte något annat stadgas i denna lag, gäller i övrigt i tillämpliga delar 3 § 2-4 mom., 4 § 1, 3 och 5 mom., 4 a-4 d och 4 f-4 n §§, 5 b § 3 och 4 mom., 5 c, 7 a-7 c, 8, 8 a-8 g, 9, 9 a, 10, 10 a och 12 §§, 13 § 3 och 4 mom. samt 13 b, 14, 15 a, 15 b, 16, 17, 17 a, 17 b, 18, 19 a-19 e, 20, 21, 21 a, 21 b, 22 och 23 §§ lagen om pension för arbetstagare.Denna lag träder i kraft den 15 juli 1992 och gäller till och med den 31 december 1994.


Denna lag träder i kraft den 21 december 1992.

RP 304/92
ShUB 41/92

Helsingfors den 18 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.