1313/1992

Given i Helsingfors den 11 december 1992

Förordning om medborgarinstitut

På föredragning av undervisningsministern stadgas med stöd av lagen den 3 augusti 1992 om medborgarinstitut (722/92):

Allmänna stadganden
1 §

Utöver annan allmänbildande utbildning kan ett medborgarinstitut ordna grundskole- och gymnasieundervisning samt allmänbildande studier inom grundläggande yrkesutbildning på det sätt som stadgas eller bestäms särskilt.

Ett medborgarinstitut kan ordna yrkesinriktad tilläggsutbildning. Ett medborgarinstitut kan även ordna grundläggande yrkesutbildning och yrkesinriktad fortbildning på det sätt som stadgas eller bestäms särskilt.

Ett medborgarinstitut kan ordna forsknings- och utredningsverksamhet, som direkt stöder vuxenutbildning samt rådgivning, vägledning och andra motsvarande service som nära anknyter till institutets verksamhet.

2 §

En ansökan om tillstånd att vara huvudman för ett medborgarinstitut skall innehålla uppgifter om

1) huvudmannen,

2) namnet och undervisningsspråket,

3) orten, där institutet finns,

4) verksamhetsområdet och utbildningsstrukturen, det sannolika antalet studerande och årliga timantalet,

5) lokaler och personal,

6) de beräknade årliga driftskostnaderna, samt

7) huvudmannens ekonomiska ställning.

Om den sökande är en samkommun skall till ansökan dessutom fogas samkommunens grundavtal. Om den sökande är en sammanslutning eller en stiftelse, skall den förete en utredning om att sammanslutningen eller stiftelsen är behörigen registrerad samt förete bolagsordning eller stadgar.

Ett tillstånd att vara huvudman skall innehålla de uppgifter som nämns i 1 mom. 1-3 punkten.

Instruktion
3 §

Utöver vad som stadgas i lagen om medborgarinstitut (722/92) skall i instruktionen för ett privat medborgarinstitut bestämmas:

1) om intagning av studerande till institutet och om utfärdande av betyg, samt

2) om grunderna för utbudet av utbildning och service samt om prissättningen av nämnda utbildning och service.

Personal och studerande
4 §

En rektorsbefattning eller en befattning som hänför sig till undervisningspersonalen som har blivit ledig vid ett privat medborgarinstitut skall tillsättas tills vidare. Befattningen kan dock tillsättas för viss tid, om detta är nödvändigt på grund av brist på behöriga sökande eller omorganisering av undervisningsväsendet eller av andra vägande skäl.

När en befattning tillsätts tills vidare skall den förklaras ledig.

Rektor för ett privat institut anställs av direktionen.

Beslut som gäller tillsättande tills vidare av befattningar skall omedelbart kungöras på institutets anslagstavla.

5 §

Behörig för en rektorstjänst eller rektorsbefattning är den som har avlagt högre högskoleexamen och som har den behörighet som krävs av den som hör till undervisningspersonalen vid medborgarinstitut.

Av innehavaren av en rektorstjänst eller rektorsbefattning krävs dessutom att han har avlagt examen i undervisningsförvaltning. Grunderna för denna examen bestäms av utbildningsstyrelsen.

6 §

Behörig för en tjänst eller befattning som hänför sig till undervisningspersonalen är den som har avlagt för tjänsten eller befattningen lämplig högskoleexamen eller examen på institutnivå. Dessutom krävs att han har slutfört sådana pedagogiska studier inom lärarutbildningen som omfattar minst 35 studieveckor eller att han har behörighet som klasslärare i grundskolan eller att han före utgången av 1993 har slutfört sådan lärarpraktik som undervisningsministeriet bestämmer.

En timlärare skall ha sådan erfarenhet och skicklighet som uppgiften kräver.

7 §

Om intagningen av studerande till grundläggande yrkesutbildning och yrkesinriktad fortbildning gäller vad som stadgas och bestäms om intagning av studerande till yrkesläroanstalter.

Särskilda stadganden
8 §

Ett instituts arbetsår sammanfaller med kalenderåret. Under ett arbetsår skall minst 33 veckor undervisning ordnas.

9 §

Ett medborgarinstitut kan ordna försöksverksamhet som behövs för utveckling av verksamheten. Om vid försöksverksamheten görs undantag från lagen om medborgarinstitut eller från denna förordning, skall ett försöksprogram uppgöras för godkännande av utbildningsstyrelsen.

10 §

Beslut som gäller antagning som studerande och som har fattats av ett kommunalt förvaltningsorgan eller en kommunal tjänsteinnehavare eller av direktionen för eller en befattningshavare vid ett privat medborgarinstitut får inte överklagas. Inte heller får beträffande privata medborgarinstitut besvär anföras över beslut som gäller prissättning av utbildning och service.

Ikraftträdande
11 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

12 §

Behörig för rektorstjänst eller -befattning eller en tjänst eller befattning som hänför sig till undervisningspersonalen är vidare den, som när denna förordning träder i kraft är behörig för nämnda tjänst eller befattning.

I 5 § 2 mom. nämnd examen i undervisningsförvaltning krävs av en rektor som utnämns till tjänsten eller befattningen efter året 1993. Av den som före det utnämns till en rektorstjänst eller rektorsbefattning krävs rektorspraktik i enlighet med de stadganden som gällde innan denna förordning trädde i kraft.

Helsingfors den 11 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.