1282/1992

Given i Helsingfors den 11 december 1992

Förordning om anstalten för veterinärmedicin och livsmedel

På föredragning av jord- och skogsbruksministern stadgas med stöd av 3 och 7 §§ lagen den 4 december 1992 om anstalten för veterinärmedicin och livsmedel (1202/92):

Uppgifter
1 §

Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel skall för att fullgöra de uppgifter som stadgas i 1 § lagen om anstalten för veterinärmedicin och livsmedel (1202/92)

1) företa laboratorie- och fältundersökningar samt utföra rådgivningsarbete som behövs för veterinärverksamheten och för utredning av läget i fråga om djursjukdomar samt för främjande av hälsotillståndet hos djur och förebyggande, diagnostisering och behandling av djursjukdomar,

2) framställa och anskaffa vaccin, serum och diagnostiska ämnen som behövs vid veterinärverksamheten samt kontrollera kvaliteten hos dessa preparat och distribuera dem,

3) företa undersökningar av animaliska livsmedel och animaliska livsmedelsfetter och övervaka tillverkningen av sådana produkter samt utföra sådan import- och exportinspektion som hör till anstaltens verksamhetsområde,

4) bedriva och följa vetenskaplig forskning som anknyter till veterinärmedicin och animaliska livsmedel, samt

5) utföra andra undersökningar och uppgifter som enligt särskilda stadganden hör till anstalten eller som jord- och skogsbruksministeriet eller dess veterinäravdelning ålägger anstalten.

Organisation
2 §

Vid anstalten för veterinärmedicin och livsmedel finns en avdelning för djursjukdomar, en livsmedelsavdelning, en övervakningsavdelning och en allmän avdelning samt regionala laboratorier. Vid anstalten kan även finnas andra verksamhetsenheter.

Om avdelningarnas verksamhetsområden och regionala laboratorier bestäms i arbetsordningen. Jord- och skogsbruksministeriet fastställer verksamhetsställena och vid behov verksamhetsområdena för de regionala laboratorierna.

Om skötseln av vissa uppgifter som hör till anstaltens interna förvaltning vid jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral gäller vad som stadgas särskilt.

3 §

Anstaltens för veterinärmedicin och livsmedel avdelningar, regionala laboratorier och övriga verksamhetsenheter som avses i 2 § utför de uppgifter som nämns i 1 § enligt vad som närmare bestäms i arbetsordningen.

Allmänna avdelningen behandlar ärenden som gäller anstaltens allmänna förvaltning och verksamhetsförutsättningar.

Personalen och dess uppgifter
4 §

Chef för anstalten för veterinärmedicin och livsmedel är en överdirektör.

Chef för övervakningsavdelningen en direktör och för de övriga avdelningarna en av överdirektören förordnad sektorchef vid respektive avdelning.

Chef för ett regionalt laboratorium är en föreståndare för det regionala laboratoriet.

5 §

Överdirektören leder anstalten och ansvarar för att anstaltens uppgifter sköts på ett ekonomiskt, effektivt och resultatrikt sätt. Överdirektören skall följa utvecklingen på området samt vidta åtgärder för genomförande av nödvändiga reformer och förbättringar.

Överdirektören biträds av en ledningsgrupp, om vars sammansättning och uppgifter bestäms närmare i arbetsordningen.

6 §

De som är i förmansställning vid anstalten ansvarar för att målen för den verksamhetsenhet eller den verksamhet som de leder uppnås på ett effektivt och ekonomiskt sätt.

Den som är i förmansställning skall dessutom

1) leda och utveckla verksamheten inom sitt område,

2) ansvara för enhetens verksamhet och dess ekonomi,

3) ansvara för att personalen och övriga resurser används på ett ändamålsenligt sätt,

4) ansvara för de kontakter och den information som hans uppgifter förutsätter,

5) ansvara för utvecklandet av personalen och dess arbetsförhållanden samt

6) främja samarbetet inom personalen.

Handläggning och avgörande av ärenden
7 §

De ärenden som hör till anstalten för veterinärmedicin och livsmedel avgörs av

1) överdirektören eller

2) en direktör eller någon annan chef för en avdelning, en sektorchef, föreståndaren för ett regionalt laboratorium eller någon annan tjänsteman som i arbetsordningen eller med stöd av den har givits sådana befogenheter.

Ärendena avgörs på föredragning eller utan föredragning enligt vad som bestäms närmare i arbetsordningen.

8 §

Överdirektören avgör de ärenden som inte i arbetsordningen eller med stöd av den har överförts på någon annan.

En direktör, någon annan chef för en avdelning, en sektorchef eller föreståndaren för ett regionalt laboratorium kan överföra ett ärende som enligt arbetsordningen skall avgöras av honom på någon tjänsteman som lyder under honom, om inte något annat bestäms i arbetsordningen.

Överdirektören kan i enskilda fall förbehålla sig avgörandet i ett sådant ärende som annars skall avgöras av en underlydande. En tjänsteman som avses i 2 mom. har motsvarande rätt i ärenden som han överfört på en tjänsteman som lyder under honom.

Behörighetsvillkor samt besättande av tjänster
9 §

Behörighetsvillkor för tjänsterna vid anstalten är

1) för överdirektören för tjänsten lämplig doktorsexamen eller lärdomsprov som berättigar till doktorsgrad och att han har vetenskaplig och praktisk förtrogenhet med de uppgifter som hör till anstaltens område och förtrogenhet med administrativa uppgifter samt ledarerfarenhet,

2) för direktören och sektorchefen vid övervakningsavdelningen en för tjänsten lämplig doktorsexamen eller lärdomsprov som berättigar till doktorsgrad samt att han har vetenskaplig och praktisk förtrogenhet med det verksamhetsområdet i fråga,

3) för sektorchefen vid avdelningen för djursjukdomar och livsmedelsavdelningen en för tjänsten lämplig doktorsexamen eller lärdomsprov som berättigar till doktorsgrad och att han har vetenskaplig och praktisk förtrogenhet med det verksamhetsområdet i fråga samt dessutom för sektorchefen för avdelningen för djursjukdomar att han även är legitimerad veterinär,

4) för sektorchefen vid allmänna avdelningen för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och god förtrogenhet med administrativa uppgiften,

5) för föreståndaren för ett regionalt laboratorium som hör till avdelningen för djursjukdomar, att han är legitimerad veterinär samt vetenskaplig och praktisk förtrogenhet med det regionala laboratoriets verksamhetsområde, samt

6) för föreståndaren för ett regionalt laboratorium som hör till någon annan avdelning för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt vetenskaplig och praktisk förtrogenhet med det regionala laboratoriets verksamhetsområde.

10 §

Överdirektören utnämns av republikens president på framställning av statsrådet utan att tjänsten ledigförklaras.

Direktörerna, en sektorchef och föreståndaren för ett regionalt laboratorium utnämns av överdirektören sedan han har hört ledningsgruppen.

Övriga anställda utnämns eller anställs av överdirektören, om inte något annat bestäms i arbetsordningen eller med stöd av den.

Bisysslotillstånd
11 §

Överdirektören beviljas bisysslotillstånd av jord- och skogsbruksministeriet. Övriga tjänstemän beviljas bisysslotillstånd av den utnämnande myndigheten, om inte något annat bestäms i arbetsordningen.

Tjänstledighet och vikariat
12 §

Överdirektören beviljas tjänstledighet av jord- och skogsbruksministeriet. Annan tjänstledighet för över ett år än sådan som en tjänsteman har rätt till enligt lag eller tjänstekollektivavtal beviljas dock överdirektören av statsrådet Övriga tjänstemän beviljas tjänstledighet av överdirektören, om inte något annat bestäms i arbetsordningen.

13 §

Om skötseln av en tjänst under tiden för tjänstledighet eller när tjänsten är vakant beslutar den myndighet eller den tjänsteman som beviljar tjänstledighet från tjänsten, om inte något annat bestäms i arbetsordningen eller med stöd av den.

Om anställning av någon att sköta en vakant tjänst interimistiskt beslutar den myndighet som beviljar tjänstledighet från tjänsten.

14 §

Ställföreträdare för överdirektören förordnas av jord- och skogsbruksministeriet. Ställföreträdare för övriga tjänstemän förordnas av överdirektören, om inte något annat bestäms i arbetsordningen.

Särskilda stadganden
15 §

Överdirektören åtalas för tjänstefel i Helsingfors hovrätt och övriga tjänstemän vid anstalten vid behörig underrätt.

16 §

En tjänsteman vid anstalten för veterinärmedicin och livsmedel får inte vara ägare till eller inflytelserik delägare eller medlem i en rörelse som bedriver handel med eller tillverkar produkter som hör till anstaltens verksamhetsområde och inte höra till de ledande organen i en sådan rörelse. Han får inte heller vara anställd i en sådan rörelse eller bistå den som avlönad sakkunnig.

17 §

Till anstalten för veterinärmedicin och livsmedel kan antas utomstående forskare och praktikanter, som utan arvode från anstalten bedriver forskning eller genomgår arbetspraktik och därvid får använda anstaltens apparatur och förnödenheter.

18 §

En tjänsteman eller en person som avses i 17 § och som bedriver forskning eller genomgår arbetspraktik vid anstalten för veterinärmedicin och livsmedel får inte för utomstående röja eller i förtjänstsyfte utnyttja någon sådan omständighet som kan betraktas som tillverknings- eller affärshemlighet och som han har fått kännedom i samband med undersökningar eller annan verksamhet vid anstalten.

19 §

En tjänsteman vid anstalten för veterinärmedicin och livsmedel är skyldig att på förordnande av överdirektören, vederbörande chef för en avdelning, en sektorchef eller föreståndaren för ett regionalt laboratorium även fullgöra uppgifter vid en enhet som han inte hör till.

20 §

Överdirektören, en sådan direktör eller sektorchef som har doktorsexamen eller lärdomsprov som berättigar till doktorstitel har titeln professor.

21 §

Närmare bestämmelser om anstaltens för veterinärmedicin och livsmedel organisation, om uppgifterna och befogenheter för verksamhetsenheterna och ansvarsområdena och de anställda samt handläggningen av ärenden vid anstalten meddelas i arbetsordningen och i verksamhetsenheternas och ansvarsområdenas arbetsordningar, som vid behov ges med stöd av den.

Anstaltens för veterinärmedicin och livsmedel och ett regionalt laboratoriums arbetsordning fastställs av överdirektören. Arbetsordningen för andra verksamhetsenheter och ansvarsområden fastställs av chefen för respektive enhet eller ansvarsområde.

Ikraftfrädande
22 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

Utan hinder av vad som stadgas i denna förordning om behörighetsvillkor kan innehavaren av en tjänst som dras in vid statens veterinärmedicinska anstalt eller jordbruksstyrelsen överföras eller utnämnas till en till honom lämplig tjänst vid anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, samt tjänsterna besättas utan att de ledigförklaras och utan att ledningsgruppen hörs.

De tjänstemän vid statens veterinärmedicinska anstalt och jordbruksstyrelsen som när denna förordning träder i kraft har professors titel och som förflyttas till en tjänst enligt denna förordning, behåller nämnda titel så länge de innehar denna tjänst.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 11 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.