1281/1992

Given i Helsingfors den 11 december 1992

Förordning om kontrollcentralen för växtproduktion

På föredragning av jord- och skogsbruksministern stadgas med stöd av 2 och 7 §§ lagen den 4 december 1992 om kontrollcentralen för växtproduktion (1201/92):

Organisation och uppgifter
1 §

Vid kontrollcentralen för växtproduktion finns en växtskyddsavdelning, en lantbrukskemisk avdelning, en frökontrollavdelning och en förvaltningsenhet. Vid kontrollcentralen kan också finnas andra verksamhetsenheter. Vid avdelningarna och inom andra verksamhetsenheter kan finnas ansvarsområden i enlighet med vad som bestäms genom arbetsordningen eller med stöd av den.

Om skötseln av vissa uppgifter som hör till kontrollcentralens interna förvaltning vid jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral gäller vad som stadgas särskilt.

Kontrollcentralen kan tillsätta en delegation som verkar som rådgivande organ för avdelningarna. Till delegationens ordförande, medlemmar och sekreterare betalas resekostnadsersättning, dagtraktamente och sammanträdesarvode på samma grunder som till medlemmar i statskommittéer.

2 §

Växtskyddsavdelningen handlägger ärenden som gäller förhindrande av spridning av växtförstörare och åtgärder för bekämpande av dessa, förhandskontroll, registrering och övervakning av bekämpningsmedel, biträdande av bekämpningsmedelsnämnden samt utövande av tillsyn över kvaliteten på plantmaterial.

Lantbrukskemiska avdelningen handlägger ärenden som gäller foder- och gödselmedel samt undersöker och kontrollerar bekämpningsmedel och rester av dessa.

Frökontrollavdelningen handlägger ärenden som gäller styrning och utvecklande av samt tillsyn över produktionen av och handel med frö och annat motsvarande förökningsmaterial, tillsyn över naturenlig odling och kvaliteten på växter samt bekämpning av flyghavre. Dessutom undersöker och kontrollerar avdelningen frövaror.

Förvaltningsenheten handlägger ärenden som gäller den allmänna förvaltningen av kontrollcentralen.

Personalen och dess upgifter
3 §

Kontrollcentralen leds av en överdirektör.

Chef för en avdelning är en direktör. Chef för förvaltningsenheten är en av överdirektören förordnad tjänsteman.

4 §

Överdirektören leder kontrollcentralens verksamhet och ansvarar för att dess uppgifter sköts ekonomiskt, effektivt och framgångsrikt. Överdirektören skall följa utvecklingen inom kontrollcentralens verksamhetsområde samt vidta åtgärder för genomförande av nödvändiga reformer och förbättringar.

Överdirektören biträds av en ledningsgrupp, vars sammansättning och uppgifter bestäms närmare i arbetsordningen.

5 §

De som är i förmansställning vid kontrollcentralen ansvarar för att målen för den verksamhetsenhet, det verksamhetsområde eller den verksamhet som de leder uppnås på ett effektivt och ekonomiskt sätt.

Den som är i förmansställning skall dessutom

1) leda och utveckla verksamheten inom sitt område,

2) ansvara för planeringen av sin enhets verksamhet och ekonomi,

3) ansvara för att personalen och andra resurser används på ett ändamålsenligt sätt,

4) ansvara för de kontakter och den information som hans uppgifter förutsätter,

5) ansvara för utvecklandet av personalen samt för personalens arbetsförhållanden samt

6) främja samarbetet inom personalen.

Handläggning och avgörande av ärenden
6 §

Ärenden som ankommer på kontrollcentralen avgörs av

1) överdirektören, eller

2) direktören eller någon annan tjänsteman som i arbetsordningen eller med stöd av den har givits sådana befogenheter.

Ärendena avgörs på föredragning eller utan föredragning enligt vad som närmare bestäms i arbetsordningen.

7 §

Överdirektören avgör ärenden som inte i arbetsordningen eller med stöd av den har överförts på någon annan.

Direktören för en avdelning kan överföra ett ärende som enligt arbetsordningen skall avgöras av honom på en underlydande tjänsteman, om inte något annat bestäms i arbetsordningen.

Överdirektören eller en direktör kan i enskilda fall förbehålla sig avgörandet i ett sådant ärende som annars skall avgöras av en underlydande.

Behörighetsvillkor och besättande av tjänster
8 §

Behörighetsvillkoren för kontrollcentralens tjänster är

1) för överdirektören för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, förtrogenhet med gårdsbruk och administrativa uppgifter samt erfarenhet av ledarskap,

2) för direktören för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och god förtrogenhet med uppgifter som hör till avdelningens eller enhetens verksamhetsområde samt erfarenhet av ledarskap.

9 §

Överdirektören utnämns av republikens president på framställning av statsrådet utan att tjänsten ledigförklaras.

Direktörerna utnämns av överdirektören efter att han hört ledningsgruppen.

Övriga anställda vid kontrollcentralen utnämns eller anställs av överdirektören, om inte annat bestäms i arbetsordningen eller med stöd av den.

Bisysslotillstånd
10 §

Överdirektören beviljas bisysslotillstånd av jord- och skogsbruksministeriet. Andra tjänstemän beviljas bisysslotillstånd av den utnämnande myndigheten, om inte något annat bestäms i arbetsordningen.

Tjänstledighet och vikariat
11 §

Överdirektören beviljas tjänstledighet av jord- och skogsbruksministeriet. Annan tjänstledighet för över ett år än sådan som en tjänsteman har rätt till enligt lag eller tjänstekollektivavtal beviljas dock överdirektören av statsrådet. Övriga tjänstemän vid kontrollcentralen beviljas tjänstledighet av överdirektören, om inte något annat bestäms i arbetsordningen eller med stöd av den.

12 §

Om skötseln av en tjänst under tiden för tjänstledighet eller när tjänsten är vakant beslutar den myndighet eller den tjänsteman som beviljar tjänstledighet från tjänsten, om inte något annat bestäms i arbetsordningen eller med stöd av den.

13 §

Ställföreträdare för överdirektören förordnas av jord- och skogsbruksministeriet. Ställföreträdaren för en direktör förordnas av överdirektören.

Särskilda stadganden
14 §

Överdirektören åtalas för tjänstefel i Helsingfors hovrätt och övriga tjänstemän vid kontrollcentralen vid behörig underrätt.

15 §

En tjänsteman vid kontrollcentralen får inte vara ägare till, eller inflytelserik delägare eller medlem i en rörelse som bedriver handel med eller tillverkar produkter som hör till kontrollcentralens verksamhetsområde och inte heller höra till de ledande organen i en sådan rörelse. Han får inte heller vara anställd i en sådan rörelse eller bistå den som avlönad sakkunnig.

16 §

En tjänsteman vid kontrollcentralen får inte för utomstående röja eller i förtjänstsyfte utnyttja något sådant som kan betraktas som tillverknings- eller affärshemlighet och som han fått kännedom om i samband med kontrollcentralens verksamhet.

17 §

Närmare bestämmelser om kontrollcentralens organisation, om uppgifterna och befogenheterna för verksamhetsenheterna, ansvarsområdena och personalen samt om ärendenas handläggning vid kontrollcentralen meddelas i arbetsordningen eller i de arbetsordningar som med stöd av denna vid behov ges för verksamhetsenheterna och ansvarsområdena. I arbetsordningen bestäms efter behov även om verksamhetsenheternas och ansvarsområdenas skyldighet att bistå varandra. Av särskilda skäl kan i arbetsordningen avvikas från uppgiftsdelningen som avses i 2 §.

Kontrollcentralens arbetsordning fastställs av överdirektören. Arbetsordningen för verksamhetsenheterna och ansvarsområdena fastställs av chefen för respektive enhet eller ansvarsområde.

Ikraftträdande
18 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

Innehavaren av en tjänst som dras in vid jordbruksstyrelsen kan förflyttas eller utnämnas till en för honom lämplig tjänst vid kontrollcentralen för växtproduktion, utan hinder av vad som i denna förordning stadgas om behörighetsvillkoren för tjänster, samt tjänsterna besättas utan att de ledigförklaras och utan att ledningsgruppen hörs.

De tjänstemän vid jordbruksstyrelsen som när denna förordning träder i kraft har professors titel och som förflyttas till en tjänst enligt denna förordning, behåller nämnda titel så länge de innehar denna tjänst.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 11 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.