1280/1992

Given i Helsingfors den 11 december 1992

Förordning om jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral

På föredragning av jord- och skogsbruksministern stadgas med stöd av lagen den 4 december 1992 om jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (1200/92):

Uppgifter
1 §

Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral sköter utom de uppgifter som stadgas i 1 §, 2 § 2 mom. och 8 § i lagen om jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (1200/92) de allmänna uppgifter som jord- och skogsbruksministeriet skall sköta som räkenskapsverk samt uppgifter i anslutning till löneräkning, betalningsrörelse, bokföring, indrivning av avgifter och andra inkomster samt revision och övervakning av ekonomin vid ministeriet, landsbygdsnäringsdistrikten, kontrollcentralen för växtproduktion, anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, geodetiska institutet och lantbrukets forskningcentral om de inte enligt ekonomistadgan för räkenskapsverket sköts vid ämbetsverkens och inrättningarnas betalningsställen. Ekonomistadgan för räkenskapsverket fastställs då av jord- och skogsbruksministeriet.

Enligt vad informationstjänstcentralen och respektive ämbetsverk eller inrättning kommer överens om eller jord- och skogsbruksministeriet bestämmer producerar informationstjänstcentralen eller hjälper den till att producera även följande tjänster för de ämbetsverk och inrättningar som avses i 1 mom:

1) skötsel och upprätthållande av register över personuppgifter,

2) redovisning och dess utvecklande,

3) expeditions- och arkiveringsservice,

4) kopierings- och tryckningsservice,

5) översättningsservice,

6) material- och inventarieanskaffningar,

7) blanketteknisk planering och blankettservice, samt

8) transport-, bud- och vaktmästarservice.

Organisation
2 §

Vid informationstjänstcentralen finns en statistikgrupp, ekonomigrupp, förvaltnings- och ämbetsverksservicegrupp samt informationsförvaltningsgrupp. Vid informationstjänstcentralen kan även finnas andra verksamhetsenheter.

Verksamhetsenheterna kan indelas i ansvarsområden enligt vad som bestäms i arbetsordningen eller med stöd av den. Om verksamhetsenheternas och ansvarsområdenas uppgifter bestäms i arbetsordningen.

Personalen och dess uppgifter
3 §

Chef för informationstjänstcentralen är en överdirektör. Chef för en grupp är en direktör.

4 §

Överdirektören leder informationstjänstcentralens verksamhet och svarar för att dess uppgifter fullgörs på ett ekonomiskt, effektivt och resultatrikt sätt. Överdirektören skall följa utvecklingen inom informationstjänstcentralens verksamhetsområde samt vidta åtgärder för nödvändiga reformer och förbättringar.

Överdirektören biträds av en ledningsgrupp om vars sammansättning och uppgifter bestäms närmare i arbetsordningen.

5 §

De som är i förmansställning vid informationstjänstcentralen ansvarar för att målen för den verksamhetsenhet, det ansvarsområde eller den verksamhet som de leder uppnås på ett effektivt och ekonomiskt sätt.

Den som är i förmansställning skall dessutom

1) leda och utveckla verksamheten inom sitt område,

2) ansvara för planeringen av sin enhets verksamhet och dess ekonomi,

3) ansvara för att personalen och övriga resurser används på ett ändamålsenligt sätt,

4) ansvara för de kontakter och den information som hans uppgifter förutsätter,

5) ansvara för personalens utveckling och arbetsförhållanden, samt

6) främja samarbetet inom personalen.

Handläggning och avgörande av ärenden
6 §

De ärenden som hör till informationstjänstcentralen avgörs av

1) överdirektören, eller

2) en direktör eller någon annan tjänsteman som i arbetsordningen eller med stöd av den har givits sådana befogenheter.

Ärendena avgörs på föredragning eller utan föredragning enligt vad som bestäms närmare i arbetsordningen.

7 §

Överdirektören avgör ärenden som inte i arbetsordningen eller med stöd av den har överförts på någon annan.

Direktören för en grupp kan överföra ett ärende som enligt arbetsordningen skall avgöras av honom på en underlydande tjänsteman om inte något annat bestäms i arbetsordningen.

Överdirektören eller direktören för en grupp kan i enskilda fall förbehålla sig rätten att avgöra ett ärende som annars skall avgöras av en underlydande.

Behörighetsvillkor samt besättande av tjänster
8 §

Behörighetsvillkor för tjänster vid informationstjänstcentralen är

1) för överdirektören för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och god förtrogenhet med administrativa uppgifter och med ledaruppgifter, samt

2) för en direktör för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och god förtrogenhet med uppgifter som hör till gruppens verksamhetsområde samt ledarerfarenhet.

9 §

Överdirektören utnämns av republikens president på framställning av statsrådet utan att tjänsten ledigförklaras.

En direktör utnämns av överdirektören sedan han har hört ledningsgruppen.

Övriga anställda vid informationstjänstcentralen utnämns eller anställs av överdirektören, om inte något annat bestäms i arbetsordningen eller med stöd av den.

Bisysslotillstånd
10 §

Överdirektören beviljas bisysslotillstånd av jord- och skogsbruksministeriet. Övriga tjänstemän beviljas bisysslotillstånd av den utnämnande myndigheten, om inte något annat bestäms i arbetsordningen.

Tjänstledighet och vikariat
11 §

Överdirektören beviljas tjänstledighet av jord- och skogsbruksministeriet. Annan tjänstledighet för över ett år än sådan som en tjänsteman har rätt till enligt lag eller tjänstekollektivavtal beviljas dock överdirektören av statsrådet. Övriga tjänstemän vid informationstjänstcentralen beviljas tjänstledighet av överdirektören, om inte något annat bestäms i arbetsordningen eller med stöd av den.

12 §

Om skötseln av en tjänst under tiden för tjänstledighet eller när tjänsten är vakant beslutar den myndighet eller den tjänsteman som beviljar tjänstledighet från tjänsten, om inte något annat bestäms i arbetsordningen eller med stöd av den.

13 §

Ställföreträdare för överdirektören förordnas av jord- och skogsbruksministeriet. Ställföreträdare för en direktör förordnas av överdirektören.

Särskilda stadganden
14 §

Överdirektören åtalas för tjänstefel i Helsingfors hovrätt och övriga tjänstemän vid informationstjänstcentralen vid behörig underrätt.

15 §

En tjänsteman vid informationstjänstcentralen får inte för utomstående röja eller i förtjänstsyfte utnyttja någon sådan omständighet som kan betraktas som affärshemlighet och som han har fått kännedom om i samband med informationstjänstcentralens verksamhet.

16 §

Närmare bestämmelser om informationstjänstcentralens organisation, om uppgifterna och befogenheterna för de anställda vid verksamhetsenheterna och ansvarsområdena samt om behandlingen av ärenden vid informationstjänstcentralen meddelas i arbetsordningen.

Arbetsordningen fastställs av överdirektören.

17 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

Såsom en åtgärd som ansluter sig till omorganiseringen av landsbygdsnäringsförvaltningen kan innehavaren av en tjänst som dras in vid jord- och skogsbruksministeriet och jordbruksstyrelsen överföras eller utnämnas till en för honom lämplig tjänst vid informationstjänstcentralen, utan hinder av vad som i denna förordning stadgas om behörighetsvillkoren för tjänster, samt tjänsterna besättas utan att de ledigförklaras eller ledningsgruppen hörs.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 11 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.