1279/1992

Given i Helsingfors den 11 december 1992

Förordning om landsbygdsnäringsdistrikt

På föredragning av jord- och skogsbruksministern stadgas med stöd av 3 § lagen av den 4 december 1992 (1199/92) om landsbygdsnäringsförvaltningen:

Allmänna stadganden
1 §

Landsbygdsnäringsdistrikten skall utöver vad som stadgas i lagen om fiske (503/51) dessutom bevaka det allmänna fiskeriintresset, svara för planering inom fiskeriförvaltningens verksamhetsområde, registerföring och övervakning av det fiske som bedrivs på allmänna vattenområden samt leda och låta vidta åtgärder för vård av fiskbeståndet och övervaka att stadgandena och föreskrifterna om fiske iakttas och lämna sådan handräckning som nämns i 98 § lagen om fiske. Dessutom skall landsbygdsnäringsdistrikten fördela inkomsterna av pilkfiskeavgifterna mellan fiskeområdena samt fördela anslag som anvisats distrikten för främjande av fiskerihushållningen.

2 §

Landsbygdsnäringsdistriktens gränser och namn fastställs av jord- och skogsbruksministeriet, som också fastställer placeringsorterna för byråerna. Ett landsbygdsnäringsdistrikt kan också ha lokalbyråer. Ministeriet beslutar om grundande av en lokalbyrå. En lokalbyrå kan även vara gemensam för två landsbygdsnäringsdistrikt.

Vidare bestämmer ministeriet vilka landsbygdsnäringsdistrikt som sköter fiskeriärenden på andra distrikts områden.

Vad som i denna förordning stadgas om fiskerihushållning tillämpas i fråga om tjänster, tjänsteinnehavare och ansvarsområden endast på landsbygdsnäringsdistrikt som sköter fiskeriärenden.

Personalen och dess uppgifter
3 §

Chef för ett landsbygdsnäringsdistrikt är en distriktschef. Han kan bistås av en biträdande distriktschef och en fiskerichef. Dessutom kan vid distriktet finnas annan personal i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande.

Distriktschefen leder landsbygdsnäringsförvaltningen inom sitt område och svarar för att uppgifter som hör till landsbygdsnäringsdistriktet sköts på ett ekonomiskt, effektivt och resultatrikt sätt. Han skall följa den allmänna utvecklingen inom landsbygdsnäringarna och förvaltningen samt vidta åtgärder för behövliga reformer och förbättringar.

Fiskerichefen skall följa den allmänna utvecklingen inom fiskerinäringen på landsbygdsnäringsdistriktets område samt vidta åtgärder för behövliga reformer och förfabättringar.

4 §

Ett landsbygdsnäringsdistrikt kan ha ansvarsområden enligt vad som bestäms i distriktets arbetsordning. Fiskerihushållningen skall dock ha ett eget ansvarsområde.

5 §

Utöver distriktschefen för ett landsbygdsnäringsdistrikt ansvarar tjänstemännen i förmansställning för att målen för den verksamhet som de leder uppnås på ett effektivt och ekonomiskt sätt.

En tjänsteman i förmansställning skall dessutom

1) leda och utveckla verksamheten samt följa dess utveckling,

2) ansvara för de kontakter och den information som hans uppgifter förutsätter,

3) ansvara för planeringen av verksamheten samt för att personalen och övriga resurser används på ett ändamålsenligt sätt,

4) ansvara för personalens utveckling och arbetsförhållanden, samt

5) främja samarbetet inom personalen.

6 §

En tjänsteman och en person i arbetsavtalsförhållande vid ett landsbygdsnäringsdistrikt är skyldig att på förordnande av jord- och skogsbruksministeriet utföra uppgifter även på ett annat landsbygdsnäringsdistrikts område.

Handläggning och avgörande av ärenden
7 §

Ärenden som hör till landsbygdsnäringsdistriktet avgörs av distriktschefen eller av tjänsteman som har anförtrotts sådan avgöranderätt i arbetsordningen. Distriktschefen kan i enskilda fall förbehålla sig rätten att avgöra ett ärende som annars skall avgöras av en underlydande.

Fiskeriärenden avgörs med avvikelse från 1 mom. av fiskerichefen eller hans ställföreträdare.

Ärendena avgörs på föredragning eller utan föredragning enligt vad som närmare bestäms i arbetsordningen.

Behörighetsvillkor samt besättande av tjänster
8 §

Behörighetsvillkor för tjänster inom landsbygdsnäringsdistrikten är

1) för en distriktschef för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och god förtrogenhet med uppgifter som hör till landsbygdsnäringsdistriktets verksamhetsområde samt erfarenhet av administrativa uppgifter och ledaruppgifter,

2) för en biträdande distriktschef för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och god förtrogenhet med uppgifter som hör till landsbygdsnäringsdistriktets verksamhetsområde, samt

3) för fiskerichefen för tjänsten lämplig högre högskoleexamen i biologiska ämnen samt god förtrogenhet med uppgifter inom fiskeri-branschen och erfarenhet av administrativa uppgifter.

9 §

En distriktschef och en fiskerichef utnämns av jord- och skogsbruksministeriet.

Distriktschefen utnämner en biträdande distriktschef och fiskerichefen utnämner en fiskeribiolog, en distriktsfiskerimästare samt en fiskerimästare. Dessutom utnämner eller anställer distriktschefen, om inte avgörandet genom arbetsordningen anförtros någon annan tjänsteman, även övriga anställda sedan jord- och skogsbruksministeriet har fattat beslut om att tjänsten skall placeras vid landsbygdsnäringsdistriktet.

10 §

Tjänstemän vid landsbygdsnäringsdistrikten beviljas bisysslotillstånd av den utnämnande myndigheten.

Tjänstledighet och anställning av tjänstförrättande tjänstemän
11 §

En distriktschef och en fiskerichef beviljas tjänstledighet av jord- och skogsbruksministeriet och övriga tjänstemän i landsbygdsnäringsdistriktet av distriktschefen eller någon annan utnämnande tjänsteman som avses i 9 § 2 mom.

12 §

Om skötseln av en tjänst under tiden för tjänstledighet eller när tjänsten är vakant beslutar den myndighet eller den tjänsteman som beviljar tjänstledighet från tjänsten, om inte något annat bestäms i arbetsordningen.

13 §

Ställföreträdare för distriktschefen är biträdande distriktschefen eller, om det inte finns någon sådan, någon annan tjänsteman som distriktschefen förordnar.

Ställföreträdare för en fiskerichef är en fiskeribiolog en tjänsteman vid landsbygdsnäringsdistriktet som är förtrogen med fiskerifrågor och förordnas av distriktschefen.

Särskilda stadganden
14 §

Tjänstemän vid landsbygdsnäringsdistrikt åtalas för tjänstefel vid behörig underrätt.

15 §

Ändring i landsbygdsnäringsdistriktets beslut söks, om inte något annat stadgas, hos landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd, som är verksam i anslutning till jord- och skogsbruksministeriet, i den ordning som stadgas i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/ 50).

16 §

En tjänsteman vid landsbygdsnäringsdistriktet får inte för utomstående röja eller i förtjänstsyfte utnyttja någon sådan omständighet som kan betraktas som tillverknings- eller affärshemlighet och som han har fått kännedom om i samband med landsbygsnäringsdistriktets verksamhet.

17 §

Landsbygdsnäringsdistriktet kärar och svarar på statens vägnar samt bevakar vid domstolar och ämbetsverk statens rätt och fördel i alla sådana ärenden inom distriktets verksamhetsområde i vilka inte en företrädare för jord- och skogsbruksministeriet uppträder.

Distriktschefen eller någon tjänsteman som enligt landsbygdsnäringsdistriktets arbetsordning förordnas till uppgiften har rätt att utan särskilt bemyndigande eller genom ett av honom bemyndigat ombud bevaka statens rätt och fördel vid domstolar, ämbetsverk och förrättningar samt att vid dem företräda landsbygdsnäringsdistriktet. Distriktschefen kan även befullmäktiga en företrädare för kommunens landsbygdsnäringsmyndighet att företräda staten, om han samtycker därtill.

Vid bevakning av det allmänna fiskeriintresset företräds staten med avvikelse från 2 mom. av en fiskerichef eller en person som han har befullmäktigat. När det gäller allmänna vattenområden förordnar fiskerichefen vid behov en medlem till fiskeområdets delegation.

18 §

Närmare bestämmelser om uppgifterna och befogenheterna för de anställda vid landsbygdsnäringsdistrikten samt om handläggningen av ärenden meddelas i arbetsordningen.

Arbetsordningen fastställs av distriktschefen.

Ikraftträdande
19 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 23 mars 1989 om fiskeridistrikt (291/89) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 11 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.