1274/1992

Given i Helsingfors den 11 december 1992

Förordning om Åbo universitet

På föredragning av undervisningsministern stadgas med stöd av lagen den 29 december 1973 om Åbo universitet (1030/73):

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §

Universitetets allmänna förvaltning sköts av kansler, styrelsen, rektor och förvaltningsämbetet.

Fakulteternas förvaltning sköts av fakultetsrådet och dekanus. Inom en fakultet kan finnas institutioner vars förvaltning sköts av institutionsrådet och prefekten.

Förvaltningen av en fristående inrättning sköts av en direktion och en föreståndare.

Medlemmarna i förvaltningsorganen handlar under tjänsteansvar.

2 §

Vid universitetet råder undervisnings- och forskningsfrihet. Lärarna skall dock följa stadgandena och föreskrifterna om undervisningen.

Om studerandena, undervisningen och examina stadgas särskilt.

3 §

Vid universitet finns ett valkollegium som ställer upp kandidater för utnämning av kansler samt väljer rektor och prorektorer. Valkollegiet består av fakultetsrådens medlemmar, prefekterna för fakulteternas institutioner samt föreståndarna för de fristående inrättningarna. Om en medlem av fakultetsrådet är förhindrad träder suppleanten i hans ställe och om en prefekt eller en föreståndare är förhindrad träder ställföreträdaren i hans ställe. Ordförande för valkollegiet är den till tjänsteåren äldsta professorn i valkollegiet.

Vid val av kanslerskandidater röstar varje medlem i valkollegiet på högst tre kandidater. Rösträkningen sker på det sätt som sägs i 34 § 3 mom.

Val av rektor och prorektorer förrättas på det sätt som sägs i 9 § 2 och 3 mom.

4 §

Till fakulteten för pedagogiska vetenskaper hör två övningsskolor av vilka den ena omfattar grundskolans lågstadium och den andra grundskolans lågstadium och högstadium samt gymnasium. Om övningsskolorna gäller vad som stadgas om en övningsskola som hör till en lärarutbildningsenhet. Närmare föreskrifter om övningsskolans ställning och förvaltning kan meddelas i en instruktion.

2 kap.

Kansler

5 §

Universitetet har en kansler som har till uppgift att arbeta för ett allsidigt främjande av universitetet och för uppfyllande av dess syften. Kansler behandlar de ärenden om vilka stadgas i denna förordning eller på något annat ställe i lag eller förordning.

Kansler skall ha vetenskapliga meriter, vara förtrogen med högskoleundervisning och ha kännedom om högskoleförvaltning. Kansler får inte vara ordinarie tjänsteman vid Åbo universitet eller någon annan högskola.

Kansler utnämns av republikens president på framställning av statsrådet för tre läsår i sänder bland de tre kandidater som universitetets valkollegium har ställt upp.

Om kanslers uppgift blir vakant mer än sex månader innan mandatperioden utgår utses en ny kansler för den tid som återstår av mandatperioden.

6 §

Då kansler har förhinder eller uppgiften är vakant handhas kanslers uppgifter av rektor.

Kansler anställer en sekreterare åt sig, som skall ha avlagt juris kandidatexamen.

Kansler fattar sina beslut på föredragning av sekreteraren.

3 kap.

Styrelsen

7 §

Till styrelsen hör rektor och prorektorna samt enligt fakultetsrådets beslut antingen dekanus eller prodekanus. Utöver dem väljs till styrelsen för tre år i sänder tio andra medlemmar och lika många suppleanter.

Universitetets personal, med undantag av ordinarie professorer och biträdande professorer, väljer bland sig fem medlemmar och en personlig suppleant för var och en av dem. Medlemmarna skall väljas så att åtminstone två av dem är lärare eller forskare och åtminstone två hör till den övriga personalen.

Studerandena väljer bland sig fem medlemmar och en personlig suppleant för var och en av dem.

Suppleant för en dekanus som är medlem av styrelsen är prodekanus och suppleant för en prodekanus är dekanus.

8 §

Styrelsen har till uppgift att utveckla universitetets verksamhet samt att

1) göra framställningar om lagar och förordningar som gäller universitetet och avge utlåtanden om dem,

2) godkänna planer som gäller universitetets verksamhet och ekonomi och övriga omfattande planer,

3) godkänna universitetets budgetförslag samt de allmänna grunderna för fördelningen av anslagen,

4) godkänna instruktioner, examensstadgor och övriga motsvarande allmänna föreskrifter för universitetet,

5) fatta beslut om institutionsindelningen vid en fakultet samt om att grunda en fristående inrättning,

6) utse medlemmarna i de fristående inrättningarnas direktioner,

7) göra framställning om tillsättning av tjänsten som förvaltningsdirektör,

8) fatta beslut om det antal nya studerande som årligen skall intas i universitetet, samt

9) behandla övriga ärenden som enligt förordning eller instruktion ankommer på styrelsen.

Styrelsen kan överföra behandlingen av ärenden som hör till dess befogenhet och som inte är vittsyftande eller principiellt viktiga på rektor eller förvaltningsämbetet.

4 kap.

Rektor och prorektor

9 §

Valkollegiet väljer rektor samt förste och andre prorektor för tre läsår i sänder.

Val av rektor förrättas med slutna sedlar. Om ingen i den första omgången får mer än hälften av rösterna förrättas en ny omröstning mellan de två som fått flest röster. Om rösterna faller lika avgör lotten.

Förste och andre prorektor väljs samtidigt genom proportionella val som förrättas med slutna sedlar. Om rösterna faller lika avgör lotten.

10 §

Rektor skall vara ordinarie professor och prorektorerna ordinarie professorer eller biträdande professorer vid universitetet. Rektor och prorektorerna skall vara förtrogna med undervisnings- och forskningsförvaltning.

Den som har varit rektor de tre senaste åren har rätt att vägra ta emot uppdraget som rektor eller prorektor. Om andra skäl till vägran anförs prövar valkollegiet om vägran skall godtas.

11 §

Rektor har till uppgift att

1) leda och övervaka universitetets verksamhet samt ta initiativ till att utveckla universitetet,

2) vara ordförande i universitetets styrelse,

3) fördela de anslag som beviljats universitetet enligt de allmänna grunder som styrelsen har bestämt,

4) handlägga och avgöra övriga ärenden som gäller universitetets allmänna förvaltning om inte något annat stadgas eller bestäms.

Rektor kan underställa styrelsen ärenden som hör till hans befogenhet och som med tanke på universitetet är vittsyftande eller principiellt viktiga.

Rektor kan överföra behandlingen av ärenden som hör till hans befogenhet på någon av prorektorerna.

Rektor för universitetets talan vid domstolar och myndigheter samt företräder även i övrigt universitetet. Rektor har rätt att närvara och yttra sig vid universitetets samtliga förvalt-ningsorgans sammanträden.

12 §

Då rektor är förhindrad sköts hans uppgifter av förste prorektor och om även denne är förhindrad av andre prorektor.

Rektor är befriad från de uppgifter som hör till hans ordinarie tjänst, likaså en prorektor när han sköter rektors uppgifter.

Styrelsen kan befria en prorektor från den undervisningsskyldighet som hör till hans tjänst. Befrielsen utgör högst hälften av undervisningsskyldigheten.

5 kap.

Förvaltningsämbetet

13 §

Förvaltningsämbetet har till uppgift att sörja för beredningen och föredragningen av ärenden samt för verkställigheten av besluten, om något annat inte stadgas eller bestäms. Förvaltningsämbetet handlägger och avgör de ärenden som enligt förordning och instruktion ankommer på ämbetet.

Ärenden som hör till förvaltningsämbetet och som med tanke på universitetet är vittsyftande eller principiellt viktiga kan av ämbetet underställas styrelsen.

14 §

Förvaltningsdirektören är chef för förvaltningsämbetet. Förvaltningsdirektören är dessutom rektors närmaste medhjälpare och har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden.

Förvaltningsdirektören avgör de ärenden som hör till förvaltningsämbetet. Förvaltningsdirektören kan överföra behandlingen av ett ärende på någon annan tjänsteman vid ämbetet.

Rektor kan i enskilda fall förbehålla sig rätten att avgöra ett ärende som i annat fall skall avgöras av förvaltningsdirektören eller någon annan tjänsteman vid förvaltningsämbetet.

15 §

Till förvaltningsämbetet hör förvaltnings- och servicepersonalen om inte något annat bestäms om placeringen.

Om förvaltningsämbetets organisation och uppgifter bestäms närmare i en instruktion.

6 kap.

Fakultetsråden

16 §

Till ett fakultetsråd hör enligt vad styrelsen beslutar 9, 12 eller 15 medlemmar. Fakultetsrådets mandatperiod är tre år.

17 §

Medlemmarna i institutionsråden vid de institutioner som hör till fakulteten utser medlemmarna i fakultetsrådet samt en personlig suppleant för var och en av dem. Av medlemmarna och suppleanterna utser professorerna och de biträdande professorerna en tredjedel bland fakultetens ordinarie professorer och biträdande professorer, företrädarna för den övriga personalen en tredjedel bland fakultetens övriga lärare och forskare och studerandena en tredjedel bland studerandena vid fakulteten.

Fakultetsrådets sammansättning skall vara sådan att varje institution vid fakulteten företräds av åtminstone en medlem antingen i gruppen professorer och biträdande professorer eller i gruppen övriga lärare och forskare.

Om fakulteten inte har institutioner väljs medlemmarna i fakultetsrådet och deras suppleanter enligt vad som stadgas och bestämsom val av medlemmar och suppleanter i institutionsråden.

18 §

Fakultetsrådet har till uppgift att

1) utveckla undervisningen och forskningen vid fakulteten,

2) utarbeta förslag till verksamhets- och ekonomiplan och årlig budget samt besluta om de allmänna grunderna för fördelningen av de anslag som har tilldelats fakulteten,

3) göra framställningar eller avge utlåtanden om inrättande, indragning och placering av tjänster vid fakulteten samt om tjänstebenämningar, undervisningsområden eller uppgiftsområden eller ändring av dessa,

4) godkänna undervisningsplaner,

5) behandla ärenden som gäller doktors- och licentiatavhandlingar samt godkänna examensarbeten som ingår i de fördjupade studierna, om inte något annat bestäms i en instruktion,

6) göra framställning om det antal nya studerande som årligen skall antas till fakulteten, besluta om urvalsgrunderna samt godkänna de nya studerandena, samt

7) behandla andra ärenden som enligt förordning eller instruktion ankommer på fakultetsrådet.

Fakultetsrådet kan överföra behandlingen av ärenden som hör till dess befogenhet och som inte är vittsyftande eller principiellt viktiga på dekanus.

7 kap.

Dekanus och prodekanus

19 §

Fakultetsrådet utser dekanus och prodekanus för sin mandatperiod bland de ordinarie professorer och biträdande professorer som hör till rådet.

20 §

Dekanus har till uppgift att

1) leda och övervaka fakultetens verksamhet,

2) vara ordförande i fakultetsrådet,

3) fördela de anslag som tilldelats fakulteten enligt de allmänna grunder som fakultetsrådet har bestämt,

4) handlägga och avgöra övriga ärenden som ankommer på fakulteten om inte något annat stadgas eller bestäms.

Dekanus kan underställa fakultetsrådet ärenden som hör till hans befogenhet och som med tanke på fakulteten är vittsyftande eller principiellt viktiga.

Dekanus kan överföra behandlingen av ärenden som hör till hans befogenhet på prodekanus.

Då dekanus är förhindrad sköts hans uppgifter av prodekanus.

8 kap.

Fakulteternas institutioner

21 §

En fakultet kan för undervisning och forskning ha institutioner som omfattar ett eller flera undervisnings- och forskningsområden. Om indelningen i institutioner beslutar universitetets styrelse på framställning av fakultetsrådet.

Förvaltningen av en institution sköts av institutionsrådet och prefekten.

22 §

Till institutionsrådet väljs genom val för tre kalenderår i sänder enligt styrelsens beslut tre, sex eller nio medlemmar samt en personlig suppleant för var och en av dem.

Av medlemmarna och av suppleanterna väljer institutionens ordinarie professorer och biträdande professorer bland sig en tredjedel, övriga lärare och forskare samt den övriga personalen en tredjedel och studerandena en tredjedel. I gruppen övriga lärare och forskare samt övrig personal bör medlemmarna och suppleanterna väljas så att minst hälften av dem utgörs av lärare och forskare.

Om det inte finns ett tillräckligt antal ordinarie professorer och biträdande professorer inom institutionen kan tjänstförrättande professorer och biträdande professorer väljas till institutionsrådet i stället för dem. Till institutionsrådet vid en institution som hör till fakulteten för pedagogiska vetenskaper kan då också väljas andra ordinarie lärare och forskare.

23 §

Närmare föreskrifter om institutionernas förvaltning och verksamhet meddelas i en instruktion. Genom en instruktion bestäms också om val av prefekt och hans ställföreträdare samt om deras mandatperiod.

9 kap.

Fristående inrättningar

24 §

Fristående inrättningar vid universitetet är biblioteket, språkcentret, fortbildningscentret, centret för bioteknik och sjöfartsbranschens utbildningscentral. Genom beslut av styrelsen kan även andra fristående inrättningar grundas vid universitetet.

25 §

Om sjöfartsbranschens utbildningscentrals verksamhet och förvaltning stadgas särskilt. Föreskrifter om övriga fristående inrättningars verksamhet och förvaltning meddelas i en instruktion.

Om uppgiften att vara föreståndare för en fristående inrättning inte ingår i någons tjänsteuppgifter skall en tjänsteman vid universitetet förordnas till föreståndare.

10 kap.

Val

26 §

De medlemmar och suppleanter i styrelsen som skall utses genom val samt medlemmarna och suppleanterna i institutionsråden väljs genom direkta och hemliga val.

Om val av medlemmar och suppleanter i fakultetsråden stadgas i 17 §.

27 §

Till personalen räknas vid val

1) ordinarie tjänstemän vid universitetet,

2) personer som har anställts för att sköta mer än hälften av de uppgifter som hör till en tjänst,

3) docenter som på det sätt som bestäms i en instruktion regelbundet undervisar vid universitetet och övriga tillfälliga tjänstemän, dock inte timlärare som har anställningen som bisyssla,

4) de som står i arbetsavtalsförhållande till universitetet och har anställningen som huvudsyssla,

5) de som utan att vara i universitetets tjänst som huvudsyssla bedriver forskning vid universitetet eller biträder därvid.

Som studerande anses vid val den som har rätt att avlägga examen vid universitetet och som har anmält sig som närvarande studerande. Den som enligt 1 mom. hör till personalen anses dock inte vara studerande.

28 §

Vid val av medlemmar och suppleanter i styrelsen indelas de valberättigade i två grupper på det sätt som stadgas i 7 § 2 och 3 mom. samt vid val av medlemmar och suppleanter till institutionsrådet i tre grupper på det sätt som stadgas i 22 § 2 och 3 mom.

29 §

Styrelsen kan på synnerliga skäl på begäran bevilja en genom val utsedd medlem eller suppleant i styrelsen eller ett institutionsråd eller en medlem eller suppleant i ett fakultetsråd bevilja honom befrielse från uppdraget.

30 §

En genom val utsedd medlem eller suppleant i styrelsen eller ett institutionsråd samt en medlem eller suppleant i ett fakultetsråd som inte längre hör till den grupp från vilken han har valts kvarstår som medlem eller suppleant i förvaltningsorganet till utgången av sin mandatperiod.

Om en medlem inte längre hör till universitetet eller om han har fått befrielse från uppdraget träder suppleanten i hans ställe för den återstående mandatperioden. Om en suppleant inte längre hör till universitetet eller fått befrielse från uppdraget eller om han inträder som medlem i förvaltningsorganet, utser universitetets styrelse en ny suppelant för den återstående mandatperioden.

31 §

Styrelsen tillsätter för de val som näms i 26 § 1 mom. en valnämnd som skall sköta de uppgifter som gäller valförrättningarna.

Närmare bestämmelser om valen och valnämnden samt om val av medlemmar och suppleanter i fakultetsråden meddelas i en instruktion. I instruktionen bestäms också om de grunder enligt vilka tillhörigheten till fakulteterna och institutionerna bestäms samt om hörande av ifrågavarande grupp när styrelsen med stöd av 30 § 2 mom. utser en ny suppleant.

11 kap.

Behandlingen av ärenden

32 §

Ett kollegialt förvaltningsorgan samt rektor, dekanus och andra tjänstemän som har beslutanderätt fattar sina beslut på föredragning. Föredragningsförfarande iakttas dock inte vid bedöming av studieprestationer och inte heller vid val av dekanus och prodekanus. Bestämmelser om föredragningsförfarandet i institutionsråden kan medddelas i en instruktion.

33 §

Ett kollegialt förvaltningsorgan sammanträder när ordföranden eller, vid förhinder för honom, vice ordföranden anser det nödvändigt eller när minst en fjärdedel av medlemmarna begär det för behandling av ett angivet ärende.

I möteskallelsen skall nämnas de ärenden som kommer att behandlas. Ett förvaltningsorgan kan genom enhälligt beslut av de närvarande medlemmarna ta upp till behandling ett brådskande ärende som inte har nämnts i möteskallelsen.

Ett förvaltningsorgan är beslutfört när förutom sammanträdets ordförande minst hälften av medlemmarna är närvarande.

34 §

I ett kollegialt förvaltningsorgan fattas beslut om andra än i 2 mom. nämnda ärenden med enkel majoritet, om meningsskiljaktighet uppstår. Om rösterna faller lika blir den mening gällande som ordföranden har omfattat. Vid omröstning i ärenden som gäller tillsättning av tjänster eller disciplinär bestraffning av en studerande iakttas dock samma förfarande som vid en kollegial domstol.

Vid val eller förordnande av en enda person förrättas valet som majoritetsval. Om ingen i den första omgången får mer än hälften av rösterna, förrättas en ny omröstning mellan de två som har fått flest röster. Skall flera än en väljas eller förordnas, iakttas proportionellt valsätt, om minst en femtedel av de närvarande begär det. Om rösterna faller lika avgör lotten vid både majoritetsval och proportionella val.

Vid proportionella val ger varje väljare sin röst åt så många kandidater som skall väljas. Den som väljaren ställer främst får en röst och de övriga den del av en röst som motsvarar deras placering i ordningsföljden.

35 §

När en studieprestation bedöms får förutom sammanträdets ordförande endast de medlemmar eller suppleanter delta som har fullgjort en studieprestation på motsvarande nivå som den som skall bedömas. Alla medlemmar i förvaltningsorganet har dock rätt att yttra sig vid sammanträdet.

Om det i förvaltningsorganet inte finns ett tillräckligt antal medlemmar som får delta i beslutsfattandet, skall styrelsen förordna ett behövligt antal adjungerade medlemmar som uppfyller behörighetsvillkoren. De adjungerade medlemmarna förordnas för förvaltningsorganets mandatperiod, om inte styrelsen av särskilda skäl beslutar något annat.

36 §

Vid upprättande av tjänsteförslag för tillsättning av en tjänst som professor eller biträdande professor eller vid framställning om att en professur skall tillsättas genom kallelse får alla ordinarie professorer och biträdande professorer från den institution eller den av styrelsen fastställda institutionsgrupp till vilken tjänsten hör delta i beslutsfattandet i fakultetsrådet.

37 §

Närmare bestämmelser om behandlingen av ärenden meddelas i en instruktion.

12 kap.

Utnämning och anställning av personal samt tjänstledighet

38 §

Fakultetsrådet upprättar tjänsteförslag för tillsättning av tjänster som professor och biträdande professor samt gör framställningar om tillsättning av professurer genom kallelse. Kansler utnämner de biträdande professorerna. Om tillsättning av tjänster som professor och biträdande professor gäller i övrigt vad som stadgas särskilt.

39 §

Förvaltningsdirektören utnämns av republikens president. Lektorerna, övningsskolans rektor och överassistenterna utnämns av kansler på framställning av fakultetsrådet. Kansler anställer även docenterna.

Biträdande lärare, biträdande avdelningstandläkare och assistenter utnämns av fakultetsrådet som också anställer timlärare i huvudsyssla.

Övriga ordinarie tjänstemän av vilka krävs högskoleexamen utnämns av styrelsen som också anställer permanent personal i arbetsavtalsförhållande av vilka krävs högskoleexamen.

Annan personal utnämns eller anställs av förvaltningsämbetet om inte något annat följer av 44 § eller något annat bestäms i en instruktion.

40 §

Tjänsterna som överassistent, biträdande lärare, biträdande avdelningstandläkare och assistent tillsätts för högst fem år åt gången. Om tillsättningen bestäms i en instruktion.

Tjänsten som direktör för centret för bioteknik tillsätts för viss tid, dock högst för fem år åt gången, eller tillsvidare.

41 §

Förvaltningsämbetet ledigförklarar de tjänster som skall tillsättas på ansökan.

Lektorstjänster i språk som är avsedda för utlänningar kan tillsättas utan att de har ledigförklarats.

42 §

Den som söker en tjänst som överassistent eller lektor skall ådagalägga sin undervisningsförmåga genom ett offentligt undervisningsprov. Fakultetsrådet kan av särskilda skäl befria sökanden från undervisningsprovet.

43 §

Som docent kan på ansökan den anställas som har avlagt doktorsexamen eller lärdomsprov som berättigar till doktorsgrad och som har grundliga kunskaper på sitt eget ämnesområde, med publikationer eller andra undersökningar visad förmåga att självständigt bedriva vetenskaplig forskning och god undervisningsförmåga. Därutöver krävs av en docent tillräcklig praktisk erfarenhet av uppgifter i anslutning till ämnesområdet om detta behövs för att ämnet skall kunna bemästras.

Fakultetsrådet skall hos minst två sakkuniga begära utlåtande om sökandens vetenskapliga meriter. Om jäv för de sakkunniga gäller 10 § lagen om förvaltningsförfarande (598/82).

Den som söker en docentur skall för att ådagalägga sin undervisningsförmåga avlägga ett offentligt undervisningsprov. Fakultetsrådet kan av särskilda skäl befria sökanden från undervisningsprovet.

Om fakultetsrådet finner att sökanden uppfyller föreskrivna behörighetsvillkor och att det med tanke på undervisningen och forskningen är ändamålsenligt att han knyts till universitetet, skall rådet göra framställning om att sökanden skall anställas som docent.

44 §

Tjänstledighet för tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande beviljas av förvaltningsämbetet, om inte något annat föreskrivs i en instruktion. Tjänstledighet för en tjänsteman som utnämns eller anställs av fakultetsrådet beviljas dock av dekanus som också beslutar om skötseln av tjänsten under tjänstledigheten och om anställning av den som skall sköta en dylik vakant tjänst interimistiskt.

13 kap.

Ändringssökande

45 §

I kanslers beslut får ändring inte sökas genom besvär.

I andra beslut av universitetet än sådana som nämns i 1 mom. får en sakägare söka ändring genom besvär, om inte något annat stadgas i denna förordning eller på andra ställen i lag eller förordning. Om besvären gäller vad lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50) stadgar om sökande av ändring i beslut av högre förvaltningsmyndighet.

Besvär får inte anföras över ett beslut genom vilket en instruktion eller motsvarande allmänna föreskrifter har godkänts eller rektor, prorektor, dekanus, prodekanus eller en prefekt eller dennes ställföreträdare har valts. Besvär får inte heller anföras över beslut som gäller anställning som docent eller beviljande av stipendier och understöd.

Ett beslut av valnämnden skall iakttas även om det överklagas, tills saken har avgjorts slutligt.

46 §

En sakägare kan hos kansler göra en skriftlig anmärkning mot ett beslut som gäller utnämning av en assistent eller biträdande lärare inom 14 dagar efter det beslutet fattats. Kansler kan med anledning av anmärkningen återförvisa ärendet till fakultetsrådet för ny behandling.

Närmare bestämmelser om hur anmärkningar görs och behandlingen av dem meddelas i en instruktion.

14 kap.

Särskilda stadganden

47 §

Medel som donerats eller testamenterats till universitetet skall hållas åtskilda från statens övriga medel. Fonderade medel skall placeras på ett säkert och inkomstbringande sätt.

48 §

Utan hinder av vad som stadgas om mandatperioden sammanträder fakultetsråden senast en vecka före mandatperiodens början för att välja dekanus och prodekanus. Sammankallare samt ordförande för sammanträdet är en medlem av fakultetsrådet som förordnas av rektor.

49 §

Universitetets kansler, professorer, biträdande professorer och förvaltningsdirektören åtalas för tjänstefel vid Åbo hovrätt.

15 kap.

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

50 §

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1993.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 29 december 1984 om Åbo universitet (805/84) jämte ändringar. Stadgandena om besvärsnämnden och dess uppgifter i den upphävda förordningen förblir dock i kraft till och med den 31 juli 1995 till den del som det är fråga om överklagande av beslut om tjänsteförslag för professurer eller biträdande professorstjänster eller beslut av studetkårens delegation, styrelse eller ekonomikommission.

De instruktioner och motsvarande allmänna föreskrifter som har utfärdats med stöd av tidigare gällande stadgandena förblir i kraft till den del de inte står i strid med denna förordning tills nya instruktioner och motsvarande allmänna föreskrifter har utfärdats.

51 §

Kansler som har utnämnts enligt den upphävda förordningen fortsätter i sin uppgift till slutet av mandatperioden, likaså rektor och prorektorna.

Mandatperioden för fullmäktige, styrelsen, fakultetsråden och institutionsråden som har tillsatts i enlighet med den upphävda förordningen fortsätter till och med den 31 juli 1993.

52 §

Universitetets styrelse och fakultetsråden tillsätts första gången enligt denna förordning för en mandatperiod som börjar den 1 augusti 1993 och slutar den 31 januari 1996.

Medlemmarna i institutionsråden väljs första gången enligt denna förordning för en mandatperiod som börjar den 1 augusti 1993 och slutar den 31 december 1995.

53 §

Instruktioner och motsvarande allmänna föreskrifter som är nödvändiga för verkställigheten av denna förordning får godkännas innan förordningen träder i kraft. Även andra åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

54 §

Om behandlingen av ett ärende inte är slutförd när denna förordning träder i kraft, övergår de fortsatta åtgärderna på det förvaltningsorgan till vilket ärendet hör enligt denna förordning eller enligt de instruktioner som utfärdas med stöd av den.

Helsingfors den 11 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.