1265/1992

Given i Helsingfors den 11 december 1992

Förordning om ändring av förordningen angående tillämpning av värnpliktslagen

På föredragning av försvarsministern

upphävs i förordningen den 26 januari 1951 angående tillämpning av värnpliktslagen (63/51) 3-5 och 7 §§, 1 a kap., 16 § 2 mom., 69 § 2 mom., 79 och 82 §§, 83 § 2 och 3 mom., 94 § 2 mom. samt 102 och 113 §§,

av dessa lagrum 3 § sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 29 december 1988 (1361/88), 5 § sådan den lyder i förordning av den 20 maj 1966 (309/66), 1 a kap. sådant det lyder i förordning av den 30 december 1991 (1729/91), 102 § sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda förordning av den 29 december 1988 och 113 § sådan den lyder i förordning av den 19 september 1969 (597/69),

ändras rubriken för 1 kap., 1, 2 och 6 §§, rubriken för 2 kap., 11-15 §§, 16 § 1 och 3 mom., 17, 20 och 21 §§, 22 § 1 mom., 23 §, 24 § 1 mom., 28 § 1 mom., 29, 31 och 32 §§, 34 § 1 mom., 35 § 1 mom., 43, 52, 53, 64 och 65 §§, 67 § 1 mom., 69 § 1 mom., 72 § 1 mom., 73 § 1 mom., 74 a och 75 §§, 77 § 2 mom., 78, 80, 81, 84 och 86 §§, 88 § 3 mom., 90 §, 91 § 1 mom., 92 och 93 §§ samt 108 § 3 mom.,

av dessa lagrum 2 § sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda förordning av den 29 december 1988, 6 och 12 §§, 16 § 1 mom., 20 och 21 §§, 22 § 1 mom., 23 §, 24 § 1 mom., 28 § 1 mom., 29, 31 och 32 §§, 34 § 1 mom. och 35 § 1 mom. sådana de lyder i sistnämnda förordning, 13 § sådan den lyder delvis ändrad genom förordningar av den 31 januari 1975 och den 14 februari 1986 (62/75 och 142/86), 15, 74 a och 86 §§ sådana de lyder i nämnda förordning av den 31 januari 1975, 14, 64 och 80 §§ sådana de lyder i nämnda förordning av den 20 maj 1966, 43 § sådan den lyder i nämnda förordning av den 30 december 1991, 67 § 1 mom. sådant det lyder i förordning av den 11 juni 1971 (479/71), 72 § 1 mom. sådant det lyder i förordning av den 19 november 1976 (915/76), 75 § sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 27 maj 1983 (471/83) samt 84 § sådan den lyder i förordning av den 16 december 1983 (971/83), samt

fogas till förordningen en ny 55 § i stället för den 55 § som upphävts genom nämnda förordning av den 29 december 1988 samt till 98 § ett nytt 3 mom. som följer:

1 kap.

Myndigheter

1 §

Staben för ett militärlän har i värnpliktsärenden till uppgift att sköta om förberedelserna för och förrättande av uppbåden samt att behandla och avgöra frågor som gäller värnplikten, om de inte skall behandlas av uppbådsnämnden eller av någon annan myndighet.

2 §

Ett värnpliktsärende som skall behandlas i staben för ett militärlän avgörs av kommendören för militärlänet på föredragning, om inte avgörandet av ärendet enligt vad som stadgas eller bestäms, eller enligt arbetsordningen har uppdragits åt någon annan tjänsteman. Föredragande för värnpliktsärenden är en officer, institutofficer eller militärjurist som förordnats till uppgiften.

6 §

Uppbådsnämnden skall vid uppbådsförrättningen

1) granska och godkänna uppbådslängderna,

2) pröva de uppbådade värnpliktigas duglighet för tjänst,

3) avgöra ärenden som gäller förordnande att träda i tjänst och befrielse från tjänstgöring, samt

4) avgöra ansökningar om uppskov.

2 kap.

Värnpliktsregistret

11 §

I värnpliktsregistret, i vilket uppbådslängderna, stamkorten och läkarbesiktningskorten ingår, antecknas uppgifter så som stadgas i denna förordning.

12 §

Befolkningsregistercentralen skall för upprätthållande av värnpliktsregistret ge huvudstaben de uppgifter som behövs för tillsynen över värnpliktiga samt före kalenderårets utgång för upprättande av uppbådslängder de uppgifter som avses i 13 § i fråga om värnpliktiga som under det följande året fyller 18 år.

13 §

Uppgifter som behövs för uppgörande av uppbådslängderna är:

1) släktnamn och förnamn,

2) personbeteckning,

3) födelsehemkommun,

4) befolkningsregister samt kyrkosamfund eller annat religionssamfund och dess församling,

5) modersmål,

6) civilstånd,

7) befattning eller yrke,

8) hemort och adress,

9) medborgarskap,

10) utbildning,

11) huruvida personen i fråga förvaras i straffanstalt, arbetsinrättning eller annan liknande inrättning eller intagits på sjukhus eller vid någon annan social- eller hälsovårdsinrättning eller -anstalt,

12) förmynderskap på grund av förordnande,

13) faderns namn, samt

14) närmaste anhörigs namn och adress.

14 §

Direktören för en straffanstalt skall före den 1 september tillställa staben för militärlänet en förteckning över uppbådade värnpliktiga som förvaras i straffanstalten. I förteckningen skall antecknas deras personbeteckning samt uppgift om tiden för deras frigivning. Direktören för straffanstalten skall komplettera förteckningen fram till den 1 december.

Staben för militärlänet skall tillställas motsvarande förteckningar också av andra inrättningar från vilka de som är intagna där inte fritt får avlägsna sig.

15 §

När en person som inte har medborgarskap i någon stat förklaras värnpliktig i Finland skall länsstyrelsen underrätta staben för ifrågavarande militärlän om detta.

16 §

Staben för militärlänet upprättar med stöd uppgifterna enligt 12-15 §§ samt andra tillgängliga handlingar och upplysningar kommunvis uppbådslängder, i vilka antecknas uppgifter om de män som fyller 18 år under det år då uppbådet skall förrättas. En värnpliktig antecknas i uppbådslängden för den kommun som har varit hans hemort den 1 januari ifrågavarande uppbådsår.


I uppbådslängderna skall också upptas

1) de värnpliktiga som vid uppbådet för ifrågavarande år förordnats att genomgå ny besiktning,

2) de som uteblivit från tidigare uppbåd och som ännu inte blivit besiktigade, om de inte har fyllt eller under året fyller 30 år,

3) de om vilkas ålder behörig utredning saknas, men som bedöms ha uppnått uppbådsåldern,

4) de värnpliktiga som nämns i 46 § 1 mom. värnpliktslagen, samt

5) utlänningar som antagits till finska medborgare, också personer som inte har medborgarrätt i någon stat men som har förklarats värnpliktiga i Finland, om de ännu inte har fyllt eller under året fyller 30 år.


17 §

Om en värnpliktig deltar i uppbådet inom ett annat militärlän än det under vars tillsyn han står, fattas vid uppbådstillfället beslut endast om hans duglighet för tjänstgöring. Staben för det militärlän som utövar tillsynen skall besluta om hans tjänstgöringsskyldighet och tillställa honom beslutet därom.

20 §

Huvudstaben fastställer innan uppbåden förrättas kvoterna för de värnpliktiga i uppbådsålder enligt försvarsgren och vapenslag och fördelar dem mellan försvarsområdena, vilka för staberna för militärlänen skall bestämma uppbådskvoterna enligt truppförband.

21 §

Staben för militärlänet skall i god tid före uppbådet reservera en för uppbådsförrättningen lämplig lokal, till vilken tillträde under uppbådet beviljas endast av ordföranden för uppbådsnämnden.

22 §

Staben för militärlänet skall bestämma uppbådsdagarna och genom kungörelse tillkännage tiden och platsen för uppbådet. Kungörelsen skall under uppbådstiden och minst två veckor dessförinnan vara uppsatt på kommunens anslagstavla och vid behov även finnas på andra lämpliga ställen. I uppbådskungörelsen skall också nämnas de påföljder som stadgas i värnpliktslagen för den som utan förfall uteblir från uppbådet.


23 §

Staben för militärlänet skall tillställa de värnpliktiga som avses i 16 § 3 mom. 3-5 punkten en skriftlig kallelse att infinna sig vid uppbådet.

24 §

Staben för militärlänet skall med hälsovårdscentralerna avtala om att dessa skall utföra den hälsoundersökning av de uppbådspliktiga som enligt 23 § 3 mom. värnpliktslagen skall anordnas på förhand samt meddela de uppbådspliktiga att en hälsoundersökning anordnas på förhand. Vidare skall staben för militärlänet se till att kommunen för de dagar som nämns i uppbådskungörelsen ålägger en läkare vid hälsovårdscentralen att vid behov vara läkare vid uppbådsförrättningen.


28 §

Uppbådsnämnden skall särskilt för varje uppbådspliktig besluta om hans duglighet för tjänst och om förordnande till vapentjänst eller vapenfri tjänst, godkännande för civiltjänst, befrielse från tjänstgöring eller beviljande av uppskov. Om den uppbådspliktige inte är duglig till tjänst, skall han befrias från tjänstgöring under fredstid eller helt och hållet från fullgörandet av värnplikten eller också förordnas att infinna sig till ny besiktning.


29 §

Den som på grund av laga förfall varit borta från ett normalt uppbåd kallas senare att för besiktning infinna sig vid ett uppbåd eller, för en särskild besiktning som ersätter uppbådet, på staben för militärlänet. På samma sätt skall förfaras med en värnpliktig som har sänt in ett läkarintyg som inte har godkänts vid uppbådet.

31 §

Polismyndigheten skall, när en värnpliktig som avses i 30 § eller en värnpliktig som underlåtit att infinna sig till särskild besiktning eller olovligen avlägsnat sig från en sådan har anträffats, befalla honom att inställa sig vid en uppbådsförrättning eller på staben för närmaste militärlän för att ett beslut som avses i 28 § skall kunna fattas.

Är det uppenbart att en värnpliktig undviker besiktningen, skall polismyndigheten se till att han kommer till uppbådet eller till staben för militärlänet.

Polismyndigheten skall utan dröjsmål underrätta staben för militärlänet om när den har gett en befallning med stöd av 1 mom.

32 §

Om en värnpliktig besiktigas i något annat sammanhang än vid ett uppbåd, sköts besiktningen av kommendören för militärlänet eller en annan tjänsteman som avses i 2 §, en av kommendören för militärlänet förordnad officer eller institutofficer som är förtrogen med värnpliktsfrågor samt en läkare som har förordnats till denna uppgift. Om besiktningen och de beslut som fattats och de åtgärder som vidtagits på grundval av den gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som stadgas om uppbådsförrättningar.

34 §

Uppskov med inträde i tjänst beviljas på ansökan vid uppbådet av uppbådsnämnden och annars av staben för militärlänet. Till ansökan skall fogas behövliga uppgifter om grunden för uppskovet.


35 §

Om en värnpliktig som fått uppskov med inträdet i tjänst vill inleda tjänstgöringen innan tiden för uppskovet löpt ut, skall han skriftligen anmäla detta till staben för militärlänet.


43 §

En värnpliktigs ansökan om befrielse från fullgörande av värnplikt i vapentjänst under fredstid skall göras skriftligen på en blankett för vilken formuläret fastställs av huvudstaben. I ansökan skall ingå en försäkran om att allvarliga samvetsskäl som grundar sig på religiös eller etisk övertygelse hindrar sökanden att fullgöra sin värnplikt i vapentjänst.

En värnpliktig som är varaktigt bosatt utomlands kan lämna sin ansökan förutom till de myndigheter som nämns i 36 c § värnpliktslagen till en finsk beskickning eller ett finskt konsulat, som utan dröjsmål skall sända ansökan till staben för militärlänet.

52 §

Reservofficersutbildning ges vid reservofficersskolan, sjökrigsskolan eller flygkrigsskolan eller vid andra militära inrättningar eller truppförband enligt vad huvudstaben beslutar.

Om ordnande av reservofficersutbildningen och om beordrande av en värnpliktig att genomgå reservofficersutbildning samt om avbrytande av studierna och relegering av en elev från en kurs bestäms som i fråga om militära kommandomål.

53 §

Reservunderofficersutbildning ges vid de truppförband som bestäms av huvudstaben.

Om ordnandet av reservunderofficersutbildningen och om beordrande av en värnpliktig att genomgå utbildning för underofficer i reserven samt om avbrytande av studierna och relegering av en elev från en kurs bestäms som i fråga om militära kommandomål.

55 §

Om förkortning av tjänstgöringstiden för en värnpliktig enligt 33 § 5 mom. värnpliktslagen beslutar kommendören för det truppförband där personen i fråga tjänstgör. Den förkortade tjänstgöringstiden skall motsvara tjänstgöringstiden för andra värnpliktiga som tjänstgör vid samma truppförband och som erhållit motsvarande utbildning samt innehar samma krigsplaceringsduglighet.

Tjänstgöringstiden kan under de förutsättningar som anges i 1 mom. för den som tjänstgjort under 240 dagar förkortas till 285 eller 240 dagar och för den som tjänstgjort över 240 dagar men under 285 dagar till 285 dagar. Om personen i fråga har tjänstgjort över 285 dagar kan hans tjänstgöringstid inte längre förkortas.

64 §

Om truppförbandets tillsyn över en värnpliktig har upphört före utgången av den normala tjänstgöringstiden, skall staben för militärlänet underrättas därom inom sju dagar. Staben skall likaså underrättas i det fall att en värnpliktig överflyttats från ett truppförband till ett annat. Handlingarna angående den värnpliktige skall samtidigt sändas till det truppförband till vilket han överflyttats.

65 §

När en värnpliktig hemförlovas skall hans militärstamkort och läkarbesiktningskort, på behörigt sätt ifyllda, inom 14 dagar efter hemförlovningen sändas till staben för militärlänet enligt anvisningar som ges av huvudstaben.

67 §

Sedan en värnpliktig har besiktigats av den i 66 § nämnda kommissionen, beslutar kommendören för truppförbandet på kommissionens framställning om den värnpliktige skall överföras från vapentjänst till annan tjänst eller tvärtom eller om han tills vidare skall befrias från tjänstgöring. En värnpliktig som befriats från tjänstgöring tills vidare skall hemförlovas utan dröjsmål. Handlingarna rörande honom, vilka också skall innehålla kommissionens utlåtande om hans duglighet för tjänst, skall sändas till staben för militärlänet i fråga som avgör om den värnpliktige helt skall befrias från värnplikten, överföras till reserven, förordnas att senare infinna sig till ny besiktning eller befrias från aktiv tjänst under fredstid.


69 §

Anställning i en militär tjänst vid försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet samt i en sådan tjänst vid försvarsministeriet för vilken enda behörighetsvillkor är officers- eller institutofficersexamen skall med avseende på fullgörandet av värnplikten betraktas som likvärdig med tjänstgöring i aktiv tjänst, utom i fråga om beväringstjänst under fredstid enligt 5 § värnpliktslagen.


72 §

Tillsynen över de värnpliktiga utövas av staben för militärlänet och av den kretskontrollant som är underställd den. Kretskontrollant på landet är länsmannen och i städerna den polistjänsteman som staben för militärlänet har förordnat därtill efter att ha hört länsstyrelsen. Truppförbandet svarar för tillsynen över de värnpliktiga som tjänstgör vid förbandet.


73 §

Tillsynsmyndigheterna skall ha kännedom om vistelseort och personliga förhållanden i fråga om de värnpliktiga som står under deras tillsyn, om dessa omständigheter är av betydelse för fullgörandet av värnplikten, samt underrätta staberna för militärlänen därom enligt vad som bestäms särskilt.


74 a §

Befolkningsregistercentralen skall varje vecka meddela huvudstaben ändringarna i de uppgifter som nämns i 13 § och som gäller värnpliktiga vilka står under tillsyn samt vid dödsfall dödstiden.

Huvudstaben skall tillställa staben för varje militärdistrikt de uppgifter enligt 1 mom. som gäller värnpliktiga vilka står under militärdistriktets tillsyn.

Staben för militärlänet kan vid behov inhämta tilläggsutredningar hos de lokala folkbokförarna.

75 §

Den som står under tillsyn skall se till att hans boningsort och adress alltid är kända för staben för militärlänet. Den som vistas utomlands kan meddela sin vistelseort och adress också till närmaste finska beskickning eller konsulat.

77 §

Värnpliktiga som står under tillsyn och som tillhör lantvärnets II och III kategori meddelas motsvarande anvisningar av staben för militärlänet i fråga.

78 §

Om ett mobilisationsförordnande som meddelats en värnpliktig som står under tillsyn skall ändras, skall den värnpliktige på kallelse infinna sig hos staben för militärlänet eller det ifrågavarande truppförbandet, som skall avlägsna det förra mobilisationsförordnandet ur militärpasset och införa det nya.

80 §

Om en värnpliktig som står under tillsyn ådragit sig ett lyte eller en sjukdom som väsentligt inverkar på hans duglighet för tjänst, skall han sända ett intyg över detta till staben för militärlänet i fråga.

Kan beslut om den värnpliktiges duglighet för tjänst inte fattas på grundvalen av intyget, skall staben för militärlänet anmoda honom att infinna sig till en särskild besiktning.

81 §

Tillsyn över en värnpliktig som vistas utomlands utövas av närmaste finska beskickning eller konsulat. Den som står under tillsyn hör fortfarande till det militärlän, där han sist var bosatt, eller, om han inte haft bo och hemvist i Finland, till Helsingfors militärlän.

84 §

Den som inte iakttar bestämmelserna om tillsyn eller som underlåter att göra anmälan enligt 75 § skall för överträdelse av tillsynsbestämmelserna dömas till böter eller fängelse i högst tre månader. Till samma straff skall den dömas som underlåtit att besvara förfrågan enligt 83 § 1 mom.

Den vars militärpass eller vars intyg eller förordnande som avses i denna förordning har skadats eller förkommit eller överlämnats som pant till någon annan skall dömas till böter för brott som nämns i 1 mom.

Väckande av åtal för ett brott som avses i denna paragraf ankommer på allmän åklagare. Åtalet skall väckas vid en allmän underrätt inom tillsynskretsen.

86 §

Vid staben för militärlänet och truppförbandet förs enligt huvudstabens anvisningar ett kartotek över de värnpliktiga som står under tillsyn.

88 §

Försvarsministeriet bestämmer om frivilliga övningar och om de natura- och andra förmåner som tillkommer de värnpliktiga som deltar i övningarna.

90 §

Reservister inkallas till repetitionsövningar av kommendören för militärlänet genom kungörelse eller genom en särskild kallelse som sänds till varje enskild övningspliktig.

När skäl därtill föreligger kan huvudstaben besluta om något annat kallelsesätt.

Om sättet för inkallande av värnpliktiga till extra tjänstgöring beslutar huvudstaben.

Har ett särskilt beslut om dem som skall inkallas till tjänstgöring fattats behöver kallelsen till repetitionsövning eller till extra tjänstgöring inte undertecknas.

91 §

Om en reservist vill bli befriad från repetitionsövningar på grund av lyte eller sjukdom skall han tillställa staben för militärlänet läkarintyg över lytets eller sjukdomens art och vid behov infinna sig till besiktning eller sända in utredning om sitt förhinder.


92 §

Om en reservist som inkallats till en repetitionsövning vill ha uppskov skall han skriftligen anhålla därom hos staben för militärlänet. Till ansökan skall fogas en utredning om de skäl på vilka han grundar sin ansökan.

93 §

Visar det sig att en reservist som infunnit sig till en repetitionsövning är oförmögen att tjänstgöra på grund av lyte eller sjukdom, skall han på framställning av en läkare hemförlovas genom beslut av repetitionsövningens ledare. Beslut om eventuell befrielse från fullgörandet av värnplikt fattas i den ordning som anges i 32 §.

98 §

Om undertecknande av en kallelse gäller vad som stadgas i 90 § 4 mom.

108 §

Ersättning för andra kostnader som föranleds av de ovannämnda resorna betalas till den värnpliktige på anhållan genom förmedling av befälet, staben för militärlänet eller polismyndigheten i fråga.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 11 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Försvarsminister
Elisabeth Rehn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.