1260/1992

Given i Helsingfors den 11 december 1992

Lag om ändring av värnpliktslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i värnpliktslagen av den 15 september 1950 (452/50) 53 § 3 mom.,

ändras 5 a § 1 mom., 7 § 1 och 3 mom., 12 §, 16 § 2 mom., 18 §, 20-22 §§, 23 § 1 och 2 mom., 24 §, 25 § 1 mom., 27 § 1 och 2 mom., 30 och 31 §§, 33 § 1 och 2 mom., 34, 36 a och 36 c §§, 36 d § 1 mom., 36 f § 1 och 3 mom., 37 § 1 och 2 mom., 38 § 1 mom., 42 §, 42 a § 2 och 3 mom., 44 §, 45 § 1 och 3 mom. samt 50 §,

av dessa lagrum 7 § 1 mom., 25 § 1 mom., 34, 36 a och 36 c §§, 36 d § 1 mom., 36 f § 1 och 3 mom., 37 § 1 mom., 42 a § 2 och 3 mom. samt 45 § 3 mom., sådana de lyder i lag av den 30 december 1991 (1728/91), 16 § 2 mom. och 42 § sådana de lyder i lag av den 6 april 1966 (221/66), 18 § och 23 § 2 mom. sådana de lyder delvis ändrade genom lag av den 23 december 1988 (1169/88), 5 a § 1 mom., 23 § 1 mom., 27 § 1 och 2 mom. och 31 § sådana de lyder i sistnämnda lag och 44 § sådan den lyder ändrad genom lag av den 25 mars 1983 (325/83) och genom nämnda lag av den 30 december 1991, samt

fogas till lagen en ny 17 a § och till 23 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lagar av den 23 december 1988 och den 30 december 1991, ett nytt 3 mom., varvid de nuvarande 3 och 4 mom. blir 4 och 5 mom., till 33 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 23 december 1988, ett nytt 5 mom. samt till 45 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 30 december 1991, ett nytt 7 mom. som följer:

5 a §

För att tjänstgöringen skall kunna ordnas på ett ändamålsenligt sätt skall en värnpliktig vara på plats, om han inte på grund av sjukdom eller permission eller av någon annan motsvarande orsak eller på grund av att en nära anhörig allvarligt insjuknat eller avlidit särskilt befrias från tjänstgöringsuppgifterna.


7 §

Värnpliktiga som hör till reserven kan inkallas till repetitionsövningar, de som hör till manskapet för sammanlagt 40 dagar, underofficerare och de som har utbildats för att sköta tekniska uppgifter för 75 dagar samt de som har utbildats till institutofficerare och till officerare för 100 dagar.


Värnpliktiga kan tillåtas att förutom repetitionsövningar utföra frivilliga övningar vid försvarsmakten.

12 §

Om det vid uppbåd eller vid någon annan besiktning framgår att en värnpliktig har ett sådant svårt lyte, en sådan obotlig sjukdom eller en sådan utvecklingsstörning att han inte under några omständigheter kan användas i tjänsten, skall han helt och hållet befrias från fullgörande av värnplikt.

16 §

En värnpliktig kan utöver permissionerna enligt 1 mom. av tvingande personliga skäl beviljas permission i högst sex månader.

17 a §

Om en värnpliktig som kallats till reservens repetitionsövning konstateras vara oduglig för tjänstgöring av hälsoskäl skall han, enligt vad som stadgas genom förordning, befrias från repetitionsövningen och vid behov åläggas att infinna sig till ny besiktning, om han inte blir befriad från tjänstgöring under fredstid eller helt befrias från fullgörande av värnplikt.

18 §

Uppskov med reservens repetitionsövningar kan beviljas en värnpliktig för vilken uppskovet är synnerligen nödvändigt av familjeskäl, på grund av ekonomiska angelägenheter eller av orsaker som har samband med utövning av yrke eller näring, och en värnpliktig som förbereder sig för någon befattning eller något yrke eller går i skola eller bedriver studier och vars utveckling skulle bli lidande om han inte fick uppskov, samt av särskilda skäl en värnpliktig vars deltagande i repetitionsövningarna skulle orsaka hans arbetsgivare väsentlig olägenhet eller skada i hans verksamhet.

En värnpliktig som på grund av sin tjänst eller sitt yrke vistas utomlands och som genom att delta i en repetitionsövning skulle orsakas kännbar olägenhet eller skada kan likaså beviljas uppskov från repetitionsövningen.

Utöver vad som stadgas i 1 och 2 mom. kan en person som avses i 19 § 2 mom. av särskilda skäl beviljas uppskov med reservens repetitionsövningar.

20 §

I militärlänet behandlas värnpliktsfrågorna av staben för militärlänet och uppbådsnämnden.

21 §

För konstaterande av de värnpliktigas duglighet för tjänst och för förordnande av dem till tjänst verkställs uppbåd militärlänsvis.

För förrättande av uppbåden tillsätts inom militärlänet minst en uppbådsnämnd. Uppbådsnämnden består av en ordförande och två medlemmar. Ordförande för uppbådsnämnden är kommendören för militärlänet eller en av honom förordnad officer med minst majors grad vid staben för militärlänet. Medlemmar av uppbådsnämnden är en av kommendören för militärlänet förordnad officer eller institutofficer som är förtrogen med värnpliktsfrågor samt en representant för den kommun vars uppbådade uppbådsförrättningen gäller. Kommunens representant, för vilken ett behövligt antal suppleanter skall utses, har rösträtt endast i frågor som gäller den egna kommunens värnpliktiga.

För förrättande av uppbåd utses ett behövligt antal uppbådsställen inom varje militärlän. Kommunen är vid behov skyldig att på begäran av staben för militärlänet mot skälig ersättning tillhandahålla en lämplig lokal för förrättande av uppbådet.

22 §

Närmare stadganden om uppbådsmyndigheterna och deras uppgifter samt om verkställande av uppbåden utfärdas genom förordning. Detaljerade föreskrifter som kompletterar förordningen meddelas av huvudstaben.

23 §

Uppbåd ordnas årligen så att de inleds tidigast den 1 september och avslutas senast den 30 november.

Underkastade uppbåd är

1) de manliga medborgare som under uppbådsåret fyller 18 år,

2) de som vid uppbådet för ifrågavarande år förordnats att genomgå ny besiktning,

3) de som uteblivit från tidigare uppbåd, om de inte enligt vad som stadgas genom förordning har blivit särskilt besiktigade och inte har fyllt eller under det året fyller 30 år.

Den som är underkastad uppbåd är i första hand skyldig att infinna sig till uppbåd i det militärlän under vars tillsyn han står.


24 §

På utsatt tid skall var och en som är underkastad uppbåd personligen infinna sig på uppbådsplatsen, om han inte har laga förhinder eller om han inte i de fall som avses i 2 mom. ställt ombud för sig.

Ombud får ställas av en uppbåd underkastad, som

1) är bosatt eller på grund av sin tjänst, sitt yrke eller studier vistas i utlandet eller annars är förhindrad att infinna sig vid uppbådet, om han genom läkarintyg, vilket för en person som vistas i utlandet skall vara godkänt av en finsk beskickning eller ett finskt konsulat, styrker att han i fråga om sitt hälsotillstånd och sin kroppsbyggnad är duglig till tjänst, eller

2) genom läkarintyg styrker att han på de grunder som nämns i 12 § helt skall befrias från fullgörande av värnplikt.

När staben för militärlänet anser det vara nödvändigt är en uppbåd underkastad som avses i 2 mom. likväl skyldig att infinna sig till en efterbesiktning som föreskrivs av staben för militärlänet. Av särskilda skäl kan en uppbåd underkastad som avses i 2 mom. 2 punkten på basis av läkarintyg befrias från fullgörande av värnplikt, trots att han inte företräds av ombud.

25 §

Besiktningen av värnpliktiga förrättas enligt en uppbådslängd som uppgörs av staben för militärlänet.


27 §

De värnpliktiga som vid uppbåd eller vid en av militärlänets stab föreskriven besiktning har godkänts för tjänstgöring, förordnas att inom de två närmaste kalenderåren efter uppbådet träda i tjänst någon av de allmänna dagarna för inträde i beväringstjänst. Varje värnpliktig skall i god tid innan han träder i tjänst ges eller på annat sätt bevisligen tillställas ett förordnande att träda i tjänst. När en av staben för militärlänet föreskriven besiktning förrättas efter uppbåden, kan en värnpliktig som godkänts vid besiktningen förordnas att träda i tjänst omedelbart eller någon av de allmänna dagarna för inträde i beväringstjänst under besiktningsåret eller året därefter. Detsamma gäller när en värnpliktig förordnas att träda i tjänst sedan tiden för ett uppskov har gått ut.

En värnpliktig som på grund av ett lagligt hinder inte har infunnit sig i beväringstjänst vid föreskriven tid skall träda i tjänst omedelbart efter det hindret upphört, om han inte av militärlänets stab har förordnats att träda i tjänst vid någon annan tidpunkt.


30 §

En värnpliktig som förordnats till beväringstjänst och som innan han skall träda i tjänst ådragit sig ett lyte eller en sjukdom som avses i 12 eller 13 §, kan på ansökan befrias från skyldigheten att på en bestämd tid infinna sig till tjänst. Kan beslut om befrielse inte fattas på basis av ansökan, är den värnpliktige skyldig att infinna sig till besiktning enligt vad staben för militärlänet bestämmer.

Ansökan om befrielse berättigar inte den värnpliktige att utebli från tjänsten.

31 §

Önskar en värnpliktig som fyllt 17 år träda i beväringstjänst som frivillig, skall han inom en av försvarsministeriet utsatt tid senast det år då han fyller 18 år tillställa staben för militärlänet en skriftlig ansökan därom.

33 §

En värnpliktig som i tjänsten visat fallenhet och lämplighet för officersuppgifter och som bedöms ha behövliga kunskaper, kan beordras att genomgå utbildning för officer i reserven. Om utbildningen stadgas genom förordning och bestäms som i fråga om militära kommandomål.

En värnpliktig som konstateras vara lämplig för underofficersuppgifter och som bedöms ha behövliga kunskaper, kan beordras att genomgå utbildning för underofficer i reserven. Om utbildningen stadgas genom förordning och bestäms som i fråga om militära kommandomål.


Om en värnpliktigs utbildning enligt 1-3 mom. på en kurs eller ett utbildningsavsnitt måste avbrytas av hälsoskäl eller av andra orsaker som är oberoende av den värnpliktige, kan den längre tjänstgöringstid som enligt 5 § fastställts för honom, med hans samtycke förkortas till 240 eller 285 dagar enligt vad som stadgas genom förordning.

34 §

Om befrielse av en värnpliktig från fullgörande av värnplikt i vissa fall och om tjänstgöringsplikten för sådana värnpliktiga som av allvarliga samvetsskäl vilka grundar sig på religiös eller etisk övertygelse har befriats från vapentjänst i fredstid enligt denna lag och på ansökan har förordnats till civiltjänst stadgas särskilt.

36 a §

En värnpliktig som av allvarliga samvetsskäl vilka grundar sig på religiös eller etisk övertygelse hindras att fullgöra sin värnplikt i vapentjänst och som ansöker om vapenfri tjänst, skall på ansökan befrias från vapentjänst i fredstid och förordnas till vapenfri tjänst. Den som förordnats till sådan tjänst benämns i denna lag vapenfri tjänstepliktig.

36 c §

Ansökan om vapenfri tjänst skall vid uppbådet lämnas till uppbådsnämnden eller tillställas kommendören för militärlänet eller kommendören för det truppförband där personen i fråga tjänstgör. Ansökan skall innehålla försäkran om att samvetsskäl som avses i 36 a § föreligger.

36 d §

Beslut om befrielse från vapentjänst samt om förordnande till vapenfri tjänst fattas i samband med uppbådet av uppbådsnämnden och i de fall som nämns i 36 f § av kommendören för militärlänet.


36 f §

Om en vapenfri tjänstepliktig vill övergå till vapentjänst, skall han skriftligen anmäla detta till kommendören för det truppförband där han tjänstgör. Kommendören fattar beslut om att tjänstgöringen fortsätter som vapentjänst. Om den som förordnats till vapenfri tjänst inte har inlett sin tjänstgöring, skall anmälan tillställas kommendören för det militärlän under vars tillsyn han står, och denne skall besluta om förordnande till tjänstgöring.


Om en värnpliktig som fullgör vapentjänst eller vapenfri tjänst eller en värnpliktig som förordnats till sådan tjänst ansöker om civiltjänst, skall den som fullgör tjänst genast hemförlovas och förordnandet för den som förordnats till tjänst återkallas. Ansökan om civiltjänst skall sändas till staben för militärlänet.

37 §

I beslut av staben för militärlänet eller uppbådsnämnden i ett värnpliktsärende får ändring sökas genom besvär hos centralnämnden för uppbådsärenden. Besvärsskriften får också tillställas staben för militärlänet eller närmaste truppförband, länsman eller polisinrättning, som utan dröjsmål skall sända den till staben för militärlänet. Besvär skall anföras inom 30 dagar från den dag då ändringssökanden fick del av beslutet.

Staben för militärlänet skall inom åtta dagar efter det besvärsskriften inkommit sända den jämte därtill hörande handlingar samt sitt eget utlåtande och protokoll i ärendet till centralnämnden för uppbådsärenden.


38 §

Besvär som anförts hos centralnämnden för uppbådsärenden skall behandlas och avgöras i brådskande ordning. Beslut som meddelats i saken skall utan dröjsmål genom förmedling av staben för militärlänet tillställas ändringssökanden.


42 §

Om något annat inte följer av 27 § 3 mom. kan en värnpliktig som begått ett i 40 eller 41 § nämnt brott och som befinns vara duglig till tjänstgöring, omedelbart föras till tjänstgöring, enligt vad som stadgas genom förordning.

42 a §

Värnpliktsregistret består av de uppgifter om värnpliktiga som huvudstaben får av befolkningsregistercentralen och övriga myndigheter enligt 42 c § och som den överför till staberna för militärlänen för att användas av dem och för vidarebefordran till truppförbanden. Registret kompletteras med uppgifter som fås av de värnpliktiga och myndigheterna i samband med förrättandet av uppbåd, under de värnpliktigas tjänstgöringstid och i samband med tillsynen över dem.

Huvudstaben för ett riksomfattande värnpliktsregister över alla värnpliktiga, staben för militärlänet ett regionalt värnpliktsregister över värnpliktiga som är skrivna på dess område samt truppförbanden och de militära inrättningarna lokala värnpliktsregister över värnpliktiga som tjänstgör vid förbanden eller inrättningarna.


44 §

Till tjänstgöringstiden för en värnpliktig i beväringstjänst eller vid repetitionsövning hänförs inte permission som avses i 16 § 2 mom.

Till tjänstgöringstiden hänförs inte heller

1) tid under vilken han olovligen varit borta från tjänstgöring,

2) arresttid, till den del han har avtjänat sammanlagt över tio dygn arreststraff,

3) tid under vilken han varit anhållen eller häktad för brott, om han med anledning därav döms till fängelsestraff, eller

4) tiden för avtjänande av fängelsestraff i allmän straffanstalt eller av arreststraff som verkställs samtidigt.

Om tjänstgöringstiden för en beväring har avbrutits av skäl som nämns i 1 mom. 4 punkten, skall beväringen återsändas till sitt truppförband efter det han försatts på fri fot eller i villkorlig frihet från straffanstalten.

45 §

En utlänning som har antagits till finsk medborgare är i fråga om värnplikten likställd med en infödd finsk medborgare. Även om han redan överskridit den allmänna uppbådsåldern, skall han dock infinna sig till uppbåd eller till besiktning som förordnas av staben för militärlänet, om han inte redan har fyllt eller det året fyller 30 år.


En utländsk medborgare som har antagits till finsk medborgare och som i den främmande staten under fredstid har fullgjort sin tjänstgöringsplikt som värnpliktig eller en del av den, kan av huvudstaben på ansökan helt eller delvis befrias från beväringstjänst under fredstid. Under samma förutsättningar kan en finsk medborgare som även har medborgarskap i någon annan stat av huvudstaben på ansökan helt eller delvis befrias från beväringstjänst under fredstid. Huvudstaben kan oberoende av de nämnda förutsättningarna av särskilda skäl på ansökan befria en finsk medborgare som även har medborgarskap i någon annan stat från beväringstjänst under fredstid, om hans egentliga bo och hemvist inte är i Finland och om han inte har någon faktisk anknytning till Finland. Beträffande en finsk medborgare som även har medborgarskap i någon annan stat gäller om värnplikten dessutom det som följer av internationella avtal som är förpliktande för Finland.


En värnpliktig som avses i 1-3 mom. hör till reserven eller lantvärnet enligt vad huvudstaben beroende på den värnpliktiges ålder, tidigare utbildning och övriga duglighet till tjänst särskilt beslutar.

50 §

En person som är i tjänst enligt värnpliktslagen får inte utan tillstånd av kommendören för truppförbandet utöva näring eller yrke eller åta sig ett kommunalt eller något annat offentligt uppdrag, om det förutsätter utnyttjande av annan tid än fritid eller annars kan inverka menligt på skötseln av tjänsteåliggandena.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

När beväringar som har trätt i tjänst innan denna lag har trätt i kraft beviljas permissioner av tvingande personliga skäl skall fortfarande tillämpas de stadganden som gällde vid ikraftträdandet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Vad som på något annat ställe i lag stadgas om militärdistrikt gäller sedan denna lag har trätt i kraft militärlän, och vad som stadgas om chefen för ett militärdistrikt gäller kommendören för ett militärlän.

RP 133/92
FöUB 3/92

Helsingfors den 11 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Försvarsminister
Elisabeth Rehn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.