1241/1992

Given i Helsingfors den 11 december 1992

Förordning om inrättande av länsfängelset i Tavastland

På föredragning av justitieministern stadgas:

1 §

I Kylmäkoski kommun inrättas den 1 januari 1993 länsfängelset i Tavastland.

2 §

Angående det första valet av de medlemmar i fängelsets direktion som utses genom val beslutar justitieministeriet med iakttagande i tillämpliga delar av förordningen om fångvårdsväsendet (134/86).

Tills i 1 mom. nämnda direktionsmedlemmar har valts och valresultatet har fastställts sköts direktionens uppgifter och utövas dess beslutanderätt i frågor som ankommer på direktio-nen av en av justitieministeriet utsedd interimistisk direktion, till vilken hör en eller flera tjänstemän vid länsfängelset.

Uppgifterna för fängelsets direktör ankommer på en av justitieministeriet utsedd tjänsteman tills en direktör har anställts.

3 §

Med avvikelse från vad 37 § förordningen om fångvårdsväsendet stadgar om utnämnande myndighet utnämner justitieministeriets fångvårdsavdelning, med undantag av de tjänstemän som nämns i 1 mom. nämnda paragraf, tjänstemännen vid fängelset tills valet av medlemmar i fängelsets direktion har fastställts på det sätt som avses i 2 § 1 mom.

Med undantag av tjänsten som direktör och biträdande direktör kan en vid fängelset place-rad tjänst första gången besättas med en tjänsteman vid fångvårdsväsendet utan att tjänsten anslås ledig att sökas och utan hinder av vad som stadgas om behörighetsvillkoren för tjänsten.

4 §

I länsfängelset i Tavastland placeras fångar räknat från en tidpunkt som bestäms av justitieministeriet.

Fångtransport och andra uppgifter som ankommer på länsfängelset kan högst till slutet av år 1993 också skötas av centralfängelset i Tavastehus i den omfattning som justitieministeriet närmare bestämmer.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

Helsingfors den 11 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.