1239/1992

Given i Helsingfors den 11 december 1992

Lag om oavlönat avbrott för viss tid i tjänsteutövningen och arbetet för tjänsteinnehavare och arbetstagare vid kommuner och kommunalförbund

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Tjänsteutövningen och arbetet för en kommuns eller ett kommunalförbunds tjänsteinnehavare och arbetstagare kan avbrytas för högst tre veckor under ett kalenderår genom beslut om oavlönat avbrott i tjänsteutövningen eller arbetet (oavlönad ledighet) då något skäl som hör samman med kommunens eller kommunalförbundets ekonomi föreligger.

2 §

Beslut om oavlönad ledighet för en kommuns tjänsteinnehavare eller arbetstagare fattas av kommunfullmäktige eller på förordnande av kommunfullmäktige av kommunstyrelsen. Beslut om oavlönad ledighet för ett kommunalförbunds tjänsteinnehavare eller arbetstagare fattas av förbundsfullmäktige eller på förordnande av förbundsfullmäktige av förbundsstyrelsen. Det organ som beslutar om ledigheten kan bestämma gränsen för vilka tjänsteinnehavares och arbetstagares tjänsteutövning eller arbete som avbryts.

Oavlönad ledighet skall verkställas under denna lags giltighetstid. De oavlönade ledigheterna skall genomföras så att den nödvändiga verksamheten i kommunen och kommunalförbundet kan tryggas.

3 §

Till en tjänsteinnehavare eller arbetstagare betalas inte avlöning under tiden för oavlönad ledighet enligt denna lag. Om inte annat följer av 4 eller 5 §, gäller beträffande den inverkan som en oavlönad ledighet i övrigt har på anställningsvillkoren vad som överenskommits i tjänste- eller arbetskollektivavtal, stadgats i lag eller förordning eller bestämts med stöd av dem.

4 §

Oavlönad ledighet hindrar inte en tjänsteinnehavare eller arbetstagare att ta något annat arbete under tiden för avbrottet.

5 §

Utan hinder av vad som överenskommits i tjänste- eller arbetskollektivavtal anses de dagar för vilka en tjänsteinnehavares tjänsteutövning eller arbetstagares arbete har avbrutits på grund av oavlönad ledighet vid fastställandet av semester som med tjänstgöringsdagar eller arbetsdagar jämställda dagar.

Tjänsteinnehavare och arbetstagare vars tjänsteutövning eller arbete har avbrutits på grund av oavlönad ledighet har samma rätt till utkomstskydd enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/84) som arbetstagare som har permitterats med stöd av lagen om arbetsavtal (320/70).

I fråga om en bostadsförmåns fortbestånd under ledigheten iakttas i tillämpliga delar 31 § lagen om arbetsavtal.

6 §

Utan hinder av vad som stadgas i någon annan lag skall ett beslut om oavlönad ledighet iakttas oberoende av besvär.

7 §

Denna lag träder i kraft den 15 december 1992 och gäller två år räknat från ikraftträdandet.

Om denna lag står i strid med ett arbets- eller tjänstekollektivavtal som har ingåtts innan denna lag träder i kraft, skall föreskrifterna i arbets- eller tjänstekollektivavtalet utan hinder av denna lag följas under den tid avtalet är i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 139/92
FvUB 13/92
StoUB 7/92

Helsingfors den 11 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.