1237/1992

Given i Helsingfors den 11 december 1992

Lag om temporär ändring av statstjänstemannalagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt i statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86) 46 § 2 mom. 1 punkten, 67 § 2 mom. samt 86, 87 och 97 §§,

av dessa lagrum 67 § 2 mom. och 87 § sådana de lyder i lag av den 3 april 1992 (306/92), samt

fogas temporärt till lagen ett nytt 9 a kap. samt nya 49 a och 49 b §§ som följer:

9 a kap.

Permittering av tjänstemän

45 a §

Om det arbete som hör till en tjänst tillfälligt har minskat väsentligt av ekonomiska skäl eller produktionsorsaker eller av andra med dem jämförbara skäl och myndigheten inte skäligen för tjänstemannen inom samma ämbetsverk kan ordna annat arbete eller utbildning som lämpar sig för arbetsgivarens behov, har myndigheten rätt att med iakttagande av 14 dagars varsel permittera tjänstemannen så att tjänsteutövningen och löneutbetalningen avbryts för viss tid eller tills vidare medan tjänsteförhållandet i övrigt består.

Den grund för permittering som nämns i 1 mom. anses inte föreligga i de fall som avses i 46 och 47 §§ och i 37 a § 2 mom. lagen om arbetsavtal.

Vad som stadgas i 1 mom. gäller inte tjänstemän som har utnämnts eller förflyttats till sådana tjänster som nämns i 5 § 2 mom., med undantag för tjänster som regeringsråd och finansråd vid ett ministerium och utrikesråd inom utrikesförvaltningen samt motsvarande tjänster.

Medan ett tjänsteförhållande består kan på myndighetens eller en tjänstemans initiativ överenskommelse träffas om permittering av tjänstemannen. Genom tjänstekollektivavtal och överenskommelse som nämns i 9 § lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar eller 8 § lagen om samarbete inom företag kan om permittering avtalas även på annat sätt än vad som stadgas i 1 mom.

45 b §

En permittering hindrar inte en tjänsteman från att under permitteringstiden utföra annat arbete.

Tjänstemannen bibehåller under permitteringstiden rätten att bo kvar i en bostad som ställts till hans förfogande på grundval av tjänsteförhållandet. Om vägande skäl kräver det kan myndigheten upplåta en annan lämplig bostad för en tjänsteman vars tjänsteutövning har avbrutits på grund av permittering. De flyttningskostnader som föranleds härav ersätts av statens medel.

En tjänsteman vars tjänsteutövning har avbrutits på grund av permittering har under permitteringstiden samma rätt till i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/84) nämnt utkomstskydd som arbetstagare som är permitterade med stöd av lagen om arbetsavtal (320/70).

45 c §

Sedan myndigheten konstaterat att permittering är nödvändig skall den omedelbart och, om möjligt, senast tre månader före permitteringens början tillställa förtroendemannen och då permitteringen berör minst tio tjänstemän även arbetskraftsmyndigheterna förhandsmeddelande om permitteringen. I förhandsmeddelandet skall nämnas permitteringens orsak, beräknade begynnelsetidpunkt och längd samt en uppskattning av antalet permitterade tjänstemän inom varje yrkesgrupp.

45 d §

Det meddelande om permittering som avses i 45 a § 1 mom. skall ges tjänstemannen personligen. I meddelandet skall nämnas orsaken till permitteringen, begynnelsetidpunkten och tidsbestämd permitterings längd samt, i fråga om permittering tills vidare, denna permitterings beräknade längd. Myndigheten skall på tjänstemannens begäran ge ett skriftligt intyg om permitteringen. Meddelandet om permittering skall dessutom delges den förtroendeman som saken berör och, om permitteringen gäller minst tio tjänstemän, även arbetskraftsmyndigheterna.

Den skyldighet att anmäla om permittering som avses i 1 mom. föreligger dock inte i de fall då myndigheten av någon annan orsak än permitteringen inte är skyldig att betala lön som hänför sig till permitteringstiden.

45 e §

En tjänsteman permitteras av samma myndighet som enligt 49 § säger upp tjänstemannen, om inte något annat stadgas i lag eller förordning. Är den utnämnande myndigheten republikens president eller statsrådet, permitteras tjänstemannen dock av vederbörande ministerium.

En tjänsteman skall beredas tillfälle att bli hörd i skälig tid innan meddelande om permittering ges.

Ett beslut om permittering av en tjänsteman skall iakttas oberoende av rättelseyrkande eller besvär, om inte tjänstemannanämnden eller högsta förvaltningsdomstolen beslutar något annat.

Har en tjänsteman permitterats tills vidare, skall meddelande om att arbetet återupptas tillställas honom minst en vecka i förväg. Har en tjänsteman permitterats för viss tid, skall meddelande om att arbetet återupptas innan tiden löpt ut tillställas honom i skälig tid.

10 kap.
Uppsägning av tjänsteman
46 §

Myndigheten får dock inte säga upp en tjänsteman, om det inte finns något av följande skäl för uppsägningen:

1) tjänsten indras och tjänstemannen kan inte förflyttas till annan tjänst inom samma ämbetsverk, för vilken tjänst ministeriet eller någon lägre myndighet är utnämnande myndighet, eller tjänstemannen kan inte, med beaktande av hans yrkesskicklighet och förmåga, skäligen omplaceras i någon annan uppgift eller för honom kan inte ordnas utbildning som lämpar sig för arbetsgivarens behov,


49 a §

En permitterad tjänsteman är, oberoende av den uppsägningstid som annars gäller i tjänsteförhållandet, berättigad att säga upp sitt tjänsteförhållande att upphöra när som helst under permitteringstiden, dock inte, om han redan känner till när permitteringen kommer att upphöra, under den sista veckan före utgången av permitteringstiden.

Om myndigheten innan permitteringen upphör säger upp en tjänsteman, är tjänstemannen berättigad till lön för uppsägningstiden även i fråga om permitteringen, dock inte om uppsägningen har upphävts med anledning av att ändring har sökts.

49 b §

Då en annan myndighet än republikens president eller statsrådet har sagt upp en tjänsteman av andra skäl än sådana som beror av tjänstemannen, och det ämbetsverk, där tjänstemannen sagts upp från tjänsten, inom nio månader från utgången av uppsägningstiden behöver arbetskraft för samma eller liknande uppgifter, skall ämbetsverket hos den lokala arbetskraftsmyndigheten förhöra sig om huruvida tidigare tjänstemän söker arbete genom denna myndighets förmedling och, om så är fallet, i första hand erbjuda dem arbete. Härvid får sådana tjänster som inte avses i 89 § 1 mom. regeringsformen besättas utan att de ledigförklarats.

Ett ämbetsverk som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar den skyldighet som nämns i 1 mom. skall ersätta tjänstemannen den skada som härigenom uppkommit.

67 §

Vad som stadgas i 6 § 3 mom., 12 och 14 §§, 27 § 1 mom., 33 § 1 och 2 mom., 50 § 2 mom., 57-61 §§, 65 § 2 mom. 4 punkten, 98 § samt 8, 9 a och 10 kap. gäller inte domartjänster eller domare.


86 §

Ändring i ett beslut genom vilket någon annan myndighet än statsrådet permitterat eller sagt upp en tjänsteman eller genom vilket myndigheten har fastställt ett beslut som gäller uppsägning av en tjänsteman får inte sökas genom besvär.

En tjänsteman som är missnöjd med ett sådant beslut av någon annan myndighet än statsrådet genom vilket myndigheten har permitterat eller sagt upp tjänstemannen får skriftligen hos tjänstemannanämnden yrka rättelse i beslutet. Rättelseyrkandet skall inlämnas till den tjänstemannanämnd som saken gäller inom 14 dagar från det meddelande om permittering givits eller från det tjänstemannen fick del av beslutet om uppsägning. Till ett beslut i vilket rättelse får sökas skall myndigheten foga anvisning om rättelseyrkande.

Vad som stadgas i 2 mom. gäller inte ett beslut genom vilket republikens president har sagt upp en tjänsteman eller genom vilket högsta domstolen eller högsta förvaltningsdomstolen har permitterat eller sagt upp en tjänsteman, inte heller beslut genom vilket en på prövotid utsedd tjänsteman eller en tjänstförrättande tjänsteman har permitterats eller sagts upp, eller en i 47 § 1 mom. 7 eller 8 punkten nämnd tjänsteman har sagts upp med stöd av 47 §.

87 §

Ändring i en tjänstemannanämnds beslut i ett ärende som gäller disciplin, permittering eller uppsägning får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen enligt lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden. Besvärsrätt har i ett disciplinärt ärende svaranden samt i ett ärende som gäller permittering och uppsägning den tjänsteman som framställt rättelseyrkandet. På myndighetens vägnar får besvär anföras av disciplinombudet över ett beslut av en tjänstemannanämnd vid ett ämbetsverk i disciplinära ärenden eller i ärenden som gäller permittering eller uppsägning samt av de tjänstemän som nämns i 83 § 2 mom. över beslut av en tjänstemannanämnd vid ett ämbetsverk och över beslut av allmänna tjänstemannanämnden. Sistnämnda tjänstemäns besvärstid räknas från det beslutet fattades.

Justitiekanslern i statsrådet och riksdagens justitieombudsman kan i enskilda fall förordna disciplinombudet att i ett ärende som gäller disciplin, permittering eller uppsägning söka ändring i beslut av en tjänstemannanämnd vid ett ämbetsverk.

97 §

Genom förordning stadgas om hörande av behörig huvudförtroendeman eller förtroendeman innan beslut fattas om förflyttning av tjänsteman till en annan tjänst, om permittering eller uppsägning eller om avstängning från tjänsteutövning.


Denna lag träder i kraft den 15 december 1992 och gäller två år från det den trätt i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 103/92
FvUB 14/92

Helsingfors den 11 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.