1226/1992

Utfärdat i Helsingfors den 24 november 1992

Trafikministeriets beslut om statsbidrag till stadstrafiken

Trafikministeriet har med stöd av 29 § 3 mom. lagen den 15 februari 1991 om tillstånspliktig persontrafik på väg (343/91) beslutat:

1 §
Statsbidrag till stadstrafiken

Med stöd av 23 § 1 och 2 mom. lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg kan statsbidrag enligt statsbudgeten på ansökan beviljas kommuner för utvecklande och upprätthållande av stadstrafik enligt vad som bestäms i detta beslut.

2 §
Mottagare av statsbidrag

Statsbidrag till stadstrafik kan beviljas för kommuner som med stöd av 2 § förordningen om tillståndspliktig persontrafik på väg (347/91) har tillstånd för linjetrafik och för andra kommuner i vilka det finns stadsmässig lokaltrafik, fastställd i den 1 § nämnda lagens 2 § 5 mom.

Statsbidrag kan inte beviljas för stadsmässig lokaltrafik, som huvudstadsregionens samarbetsdelegation, Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Tammerfors eller Åbo ekonomiskt svarar för.

3 §
Användningssyfte av statsbidrag

Kommunerna kan använda statsbidraget till stadstrafik:

1) för köpandet av kollektivtrafik, definierad som basservicetrafik;

2) för sänkningen av taxor för att stöda regelbunden användning av kollektivtrafik i kommunernas interna trafik och regiontrafik;

3) för utvecklandet av servicen i bussterminaler;

4) för utvecklandet av informationen om kollektivtrafik;

5) för planerandet som förutsätts för användningen av statsbidraget i punkterna 1-3.

4 §
Förutsättningar för beviljande av statsbidrag

Förutsättningen för beviljandet av statsbidrag för skötseln av trafik är att:

1) trafiken som beviljas statsbidrag är med tanke på allmän fördel ändamålsenlig och ekonomiskt organiserad;

2) trafikidkande företag har behörigt trafiktillstånd som förutsätts för skötseln av trafik och

3) statsbidraget inriktas enligt trafikmässiga grunder.

Finansieringen av kommunens kollektivtrafik får inte minska i jämförelse med år 1992, ifall det inte gäller besparingar genom rationalisering av skötseln av trafik.

5 §
Ansökan om statsbidrag

Kommunen tillställer sin ansökan om statsbidrag trafikministeriet före den 31 januari 1993.

Av ansökan skall framgå:

a) sökande,

b) det ansökta statsbidragets belopp och planerade syften för användning,

c) andelen av kommunens finansiering i de planerade användningssyftena,

d) kollektivtrafikens finansiering i sin helhet i kommunen år 1992 och 1993,

e) skildring av kommunernas samarbete i kollektivtrafiken inom regionen,

f) förslag till tidsschema för betalningen av statsbidrag och

g) postgirokonto, till vilket statsbidraget önskas bli betalt.

6 §
Beviljande av statsbidrag

Statsbidraget beviljas av trafikministeriet.

7 §
Belopp av statsbidrag

Trafikministeriet fastslår rekommendationer för kvoter av statsbidrag i varje kommun.

8 §
Betalning av statsbidrag

Trafikministeriet betalar statsbidraget på basis av räkning och i överensstämmelse med den tidtabell som avtalats om med kommunen.

9 §
Bevakning

Trafikministeriet bevakar användningen av det beviljade statsbidraget.

Trafikministeriet skall tillställas en utredning av statsbidragets effekter.

10 §
Giltighet

Detta beslut är giltigt från och med den 1 januari 1993 till den 31 december 1993. Beslutet träder i kraft under förutsättning att statens budget för år 1993 beträffande dessa punkter godkänns enligt regeringens proposition.

Helsingfors den 24 november 1992

Trafikminister
Ole Norrback

Avdelningschef, regeringsråd
Harri Cavén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.