1225/1992

Utfärdat i Helsingfors den 24 november 1992

Trafikministeriets beslut om grundersättning som beviljas för busstrafik på landsbygden

Trafikministeriet har med stöd av 29 § 3 mom. lagen den 15 februari 1991 om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/91) beslutat:

1 §
Grundersättning för busstrafik på landsbygden

Med stöd av 23 § 2 mom. lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg beviljas grundersättning som statsbidrag enligt statsbudgeten på ansökan för under år 1993 körd busstrafik enligt vad som bestäms i detta beslut.

2 §
Förutsättningar för beviljande av grundersättning

Grundersättning kan beviljas för linjetrafik.

Grundersättning kan lämnas obeviljad eller dess mängd kan reduceras ifall trafiken med tanke på allmän fördel är oekonomiskt eller oändamålsenligt skött.

Grundersättning beviljas inte för snabbturer i busstrafik eller trafik, vars trafiktillstånd har beviljats av huvudstadsregionens samarbetsdelegation eller lokala tillståndsmyndigheter som nämns i 2 § förordningen om tillståndspliktig persontrafik på väg (347/91).

3 §
Ansökningsförfarande

Innehavare av trafiktillstånd för linjetrafik ansöker om grundersättning.

Ansökningarna om grundersättning skall tillställas trafikministeriet före den 30 september 1993. Av ansökan skall framgå sökande, antal körkilometrar år 1993 specificerade enligt trafiktillstånd, och postgirokonto, till vilket grundersättning önskas bli betald.

Ansökningarna om grundersättning betald i förskott skall tillställas trafikministeriet före den 31 december 1992. Av ansökan skall framgå uppgifter, nämnda i 2 mom. samt utredning om de förändringsplaner i trafiktillstånden som inverkar på antalet körkilometrar under år 1993.

4 §
Beviljande

Grundersättning beviljas av trafikministeriet.

5 §
Grundersättningsbelopp

Som grundersättning i förskott kan betalas 36,0 penni per körkilometer vilket framgår av trafiktillståndet.

Trafikministeriet besluter om grundersättningens slutgiltiga belopp i december 1993, när totalbeloppet för år 1993 körd trafik som uppfyller förutsättningarna i 2 § blir känt.

6 §
Betalning

Trafikministeriet betalar förskottsbeloppen i mars, maj, juli och september. I betalningen av förskott tas hänsyn till de väsentliga förändringarna som sker i antalet körkilometrar under år 1993.

Raten som motsvarar grundersättningens slutgiltiga belopp och från vilken de utbetalda förskotten har subtraherats utbetalas i december 1993.

7 §
Bevakning

Trafikministeriet bevakar användningen av den beviljade grundersättningen.

8 §
Giltighet

Detta beslut gäller trafik körd den 1 januari-31 december 1993. Beslutet träder i kraft under förutsättning att statens budget för år 1993 beträffande dessa punkter godkänns enligt regeringens proposition.

Helsingfors den 24 november 1992

Trafikminister
Ole Norrback

Avdelningschef, regeringsråd
Harri Cavén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.