1224/1992

Utfärdat i Helsingfors den 3 december 1992

Statsrådets beslut om begränsning av användningen av arsen- och kvicksilverföreningar och dibutyltennväteborat

Statsrådet har med stöd av 43 § 1 mom. och 44 § kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/89) vid föredragning från miljöministeriet beslutat:

1 §

Arsenföreningar och preparat som innehåller dessa föreningar får inte användas

1) för att förhindra att organismer växer fast vid undervattensytor på fartyg, i anordningar eller materiel vid fiskodlingsanstalter, eller i andra anordningar eller annan materiel som helt eller delvis placeras i vatten,

2) för annat träskydd än för vakuum- eller tryckimpregnering med lösningar av oorganiska salter av koppar, krom och arsen (CCA-impregneringsämnen), eller

3) för behandling av industrins kyl-, process- eller avloppsvatten.

I 1 mom. 1 punkten nämnda produkter som behandlats med arsenföreningar eller preparat som innehåller dessa föreningar samt annat än CCA-impregnerat trä som avses i 2 punkten får inte importeras.

2 §

Kvicksilverföreningar och preparat som innehåller kvicksilverföreningar får inte användas

1) för att förhindra att organismer växer fast vid undervattensytor på fartyg, i anordningar eller materiel vid fiskodlingsanstalter, eller i andra anordningar eller annan materiel som helt eller delvis placeras i vatten,

2) för träskydd,

3) för impregnering av textilier eller garn som används för tillverkning av textilier, eller

4) för behandling av industrins kyl-, process- eller avloppsvatten.

Produkter som behandlats med kvicksilverföreningar eller preparat som innehåller dessa föreningar och som avses i 1 mom. 1-3 punkten får inte importeras.

3 §

Dibutyltennväteborat (DBB) och preparat som innehåller minst 0,1 viktprocent DBB får inte överlåtas för användning.

DBB eller preparat som innehåller DBB får dock överlåtas för tillverkning av produkter som innehåller mindre än 0,1 viktprocent DBB.

Produkter som innehåller minst 0,1 viktprocent DBB får inte importeras.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1993.

Helsingfors den 3 december 1992

Miljöminister
Sirpa Pietikäinen

Överinspektör
Klaus Pfister

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.