1213/1992

Given i Helsingfors den 4 december 1992

Lag om ändring av kabelsändningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i kabelsändningslagen av den 13 mars 1987 (307/87) 2 §, 3 § 1 mom., rubriken för 3 kap., rubriken för 6 § och 6 § 1 mom., rubriken för 8 § samt 8 § 1 och 2 mom., 10 § 2 mom., 12, 15, 16, 22 och 26 §§, samt

fogas till 20 § ett nytt 4 mom., som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) kabelsändning och kabelsändningsverksamhet sändning av program för allmänheten i ett telenät som i huvudsak består av ledningar,

2) telenät en i 2 § 2 punkten telelagen (183/87) avsedd sammanfattning eller en del därav,

3) centralantennsystem ett telenät där nätets mottagningspunkter finns i samma byggnad eller i byggnader nära varandra,

4) programkanal en kanal som används för kabelsändning,

5) programverksamhet att någon sänder eller låter sända program för egen räkning,

6) rundradiosändning radiosändning direkt för allmänheten samt med

7) distribution av rundradiosändning samtidig och oförändrad vidaresändning av mottagen rundradiosändning.

3 §
Koncession

Rätt att utöva kabelsändningsverksamhet har ett finskt samfund eller en utländsk näringsidkares filialrörelse som är införd i handelsregistret i Finland, vilka beviljats koncession.


3 kap

Användning av telenät och programkanal

6 §
Användning av telenät

Den som äger ett telenät och som tillåter att nätet används för kabelsändning är skyldig att för sådan upplåta en outnyttjad del av disponibelt telenät till var och en som har rätt att utöva kabelsändningsverksamhet.


8 §
Villkor för upplåtande av telenät, programkanal och programtid

Ett telenät kan för högst fem år åt gången upplåtas till den som har rätt att utöva kabelsändningsverksamhet samt en programkanal och programtid till den som utövar programverksamhet.

När telenät, programkanal och programtid upplåts skall skäliga villkor och lika grunder iakttas i förhållande till alla dem som har rätt att utöva kabelsändningsverksamhet och dem som utövar programverksamhet, med beaktande av denna lag och de stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den samt koncessionsvillkoren.


10 §
Inhemska program

I koncessionen skall bestämmas en hur stor del av programmen som åtminstone skall vara av inhemskt ursprung. Minimiandelen program av inhemskt ursprung får dock inte fastställas så att den är mindre än 15 procent eller större än 50 procent av programtiden i fråga om den som utövar kabelsändningsverksamhet, beräknat för en period om ett år. Då villkoren uppställs, skall de som utövar kabelsändningsverksamhet bemötas lika, med beaktande av verksamhetens art och omfattning.


12 §
Program via satellit

Vad som stadgas i 9 och 10 §§ samt i 11 § 1 och 2 mom. gäller inte program som förmedlas via en satellit, om programmet vidaresänds samtidigt och oförändrat i en för ändamålet särskilt reserverad programkanal. De program och reklaminslag som sänds från Finland via en satellit skall utformas i enlighet med bestämmelserna i det av Europeiska gemenskapernas råd givna direktivet (89/552/EEG) om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om televisionssändningar.

15 §
Anmälan om distribution av rundradiosändningar

Den som distribuerar rundradiosändningar är skyldig att innan distributionen inleds till Teleförvaltningscentralen anmäla den ursprungliga utsändaren och sändningens ursprungsland, nätets utsträckning samt vilka slags program sändningarna huvudsakligen innehåller. Anmälan skall likaså göras när de omständigheter som uppgifterna gäller förändras väsentligt.

16 §
Skyldighet att distribuera vissa rundradiosändningar

En utövare av kabelsändningsverksamhet är skyldig att i sitt telenät distribuera

1) de rundradiosändningar som är avsedda för hela landet och

2) de andra rundradiosändningar av Oy Yleisradio Ab som är avsedda att tas emot inom koncessionsområdet för den som utövar kabelsändningsverksamhet.

Finns det inom samma telenät flera som utövar kabelsändningsverksamhet, skall dessa gemensamt se till att skyldigheten enligt 1 mom. fullgörs.

20 §
Rättelse av felaktig uppgift

Om utövaren av kabelsändningsverksamhet trots uppmaning inte sänder rättelse, har den som krävt rättelse rätt att väcka talan vid Helsingfors rådstuvurätt för att vid vite ålägga utövaren att enligt 1 mom. göra rättelse av felaktig sakuppgift. Talan skall väckas inom tre månader, räknat från den dag då programmet som innehållit felaktig sakuppgift sändes.

22 §
Allmän ledning, utveckling och tillsyn

Den allmänna ledningen och utvecklingen av samt tillsynen över kabelsändningsverksamheten ankommer på trafikministeriet.

Det ankommer på Teleförvaltningscentralen att utöva tillsyn över att denna lag och med stöd av den utfärdade stadganden och bestämmelser samt koncessionsvillkoren iakttas.

Trafikministeriet eller Teleförvaltningscen-tralen kan ålägga den som bryter mot denna lag eller med stöd av den utfärdade stadganden eller bestämmelser eller mot något koncessionsvillkor att rätta saken.

Till förstärkande av det åläggande som avses i 3 mom. kan trafikministeriet eller Teleförvaltningscentralen förelägga vite och till förstärkande av det förbud som avses i 25 § kan trafikministeriet förelägga vite. Över beslut genom vilket vite föreläggs får besvär inte anföras.

Den som förelagt vite skall förordna om betalning av det.

26 §
Sökande av ändring

Ändring i ett beslut som statsrådet fattat med stöd av 4 eller 24 §, trafikministeriet med stöd av 1 § 2 mom. 6 punkten och 25 § samt trafikministeriet eller Teleförvaltningscentralen med stöd av 22 § 3 eller 5 mom. får sökas så som stadgas i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Lagens 3 § 1 mom., 12 § och 20 § 4 mom. träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 150/92
TrUB 5/92

Helsingfors den 4 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.