1205/1992

Given i Helsingfors den 4 december 1992

Lag om ändring av lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 16 december 1966 om gårdsbrukets utvecklingsfond (657/66) 2 § 2 mom., 4 § 1 mom. samt 5 och 7 §§,

av dessa lagrum 2 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 18 juli 1980 (555/80), samt

fogas till lagens 2 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 18 juli 1980, ett nytt 3 mom. som följer:

2 §

Gårdsbrukets utvecklingsfond finns i anslutning till jord- och skogsbruksministeriet. Fonden förvaltas av en direktion som utnämns av statsrådet. Om direktionens sammansättning och mandatperiod stadgas genom förordning. Direktionen skall

1) till jord- och skogsbruksministeriet avge förslag till verksamhets- och ekonomiplan och eventuellt om statsbudgeten till de delar som gäller fonden och verksamhet som stöds med dess medel,

2) avge utlåtanden och ta initiativ i ärenden som hör till den verksamhet som stöds med fondens medel och i ärenden som ansluter till dem,

3) till jord- och skogsbruksministeriet avge förslag till den dispositionsplan som nämns i 4 §,

4) svara för att fondens likviditet är tillräcklig,

5) fastställa fondens instruktion,

6) godkänna och underteckna fondens bokslut, samt

7) årligen till jord- och skogsbruksministeriet avge en berättelse om fondens verksamhet under det föregående kalenderåret.

Förvaltningen av gårdsbrukets utvecklingsfond sköts till andra delar än de som nämns i 2 mom. av jord- och skogsbruksministeriet på det sätt som närmare stadgas genom förordning. Utvecklingsfondens bokföring och betalningsrörelse sköts av jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral enligt vad som särskilt stadgas eller bestäms.

4 §

Den årliga dispositionsplanen för gårdsbrukets utvecklingsfond fastställs av jord- och skogsbruksministeriet. I dispositionsplanen skall medel anvisas särskilt för investeringsutgifter och särskilt för konsumtionsutgifter. Till konsumtionsutgifterna räknas utgifter som helt eller delvis är slutliga utgifter.


5 §

I samband med statsbudgeten kan beslutas om överföring av medel ur gårdsbrukets utvecklingsfond till statsverket.

7 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Stadgandena i 2 § 2 mom. 5 och 6 punkten tillämpas första gången på fondens bokslut och verksamhet för 1993.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 191/92
JsUB 18/92

Helsingfors den 4 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.