1200/1992

Given i Helsingfors den 4 december 1992

Lag om jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

Verksamhetsområde och uppgifter
1 §

Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral är en serviceenhet som lyder under jord- och skogsbruksministeriet och vars uppgift är att

1) utarbeta och publicera officiell jordbruksstatistik,

2) tillhandahålla tjänster i anslutning till statistikföringen i fråga om landsbygdsnäringarna och informationsförsörjningen,

3) utveckla och föra lantbruksförvaltningens gårdsbruksregister, samt

4) producera sakkunnigservice inom informationsförvaltningen för jord- och skogsbruksministeriet och den förvaltning som lyder under det.

2 §

Informationstjänstcentralen kan sköta, utan hinder av vad som stadgas i någon annan lag eller med stöd av lag innan denna lag trätt i kraft, ekonomi-, personal- och andra förvaltningsuppgifter för jord- och skogsbruksministeriet och för andra ämbetsverk och inrättningar inom dess förvaltningsområde så som närmare stadgas genom förordning.

Informationstjänstcentralen utför gårdsbrukets utvecklingsfonds betalningsrörelse-, bokförings- och uppbördsuppgifter enligt lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond (657/66).

3 §

Informationstjänstcentralen skall i sin verksamhet arbeta för att nå de mål som jord- och skogsbruksministeriet uppställer samt utföra de utrednings-, undersöknings- och uppföljningsuppdrag som ministeriet särskilt gett den.

Organisation
4 §

Informationstjänstcentralen leds av en överdirektör. Om informationstjänstcentralens verksamhetsenheter stadgas genom förordning eller bestäms med stöd av den i arbetsordningen.

Ändringssökande
5 §

Ändring i informationstjänstcentralens beslut söks, om inte något annat stadgas genom lag eller förordning, genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen så som stadgas i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

Närmare stadganden
6 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

Ikraftträdelse och övergångsstadganden
7 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Vad förordningen om avgifter för jordbruksförvaltningens prestationer (914/91) stadgar om myndighet som uppbär avgift för en prestation gäller efter att denna lag trätt i kraft i tillämpliga delar jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral till och med den 30 juni 1993, om förordningen inte upphävs särskilt för sig före denna tidpunkt.

Innan denna lag träder i kraft kan åtgärder vidtas för besättande av informationstjänstcentralens tjänster samt andra åtgärder som är nödvändiga för att informationstjänstcentralens verksamhet skall kunna inledas när lagen träder i kraft.

Beträffande de tjänster som överförs till informationstjänstcentralen gäller lagen om landsbygdsnäringsförvaltningen (1199/92).

8 §

Informationstjänstcentralen skall sköta de uppgifter som enligt lagen om lantbruksstatistik (675/75) och lagen om lantbruksförvaltningens gårdsbruksregister (1077/89) samt de stadganden som utfärdats med stöd av dem ankommit på jordbruksstyrelsen innan denna har lag trätt i kraft. Vad den sistnämnda lagen stadgar om lantbruksförvaltningen avser framdeles jord- och skogsbruksministeriet, jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, kontrollcentralen för växtproduktion, anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd, landsbygdsnäringsdistrikten samt kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter.

Informationstjänstcentralen utför dessutom de uppgifter som ankommit på jordsbruksstyrelsen i anslutning till lån och understöd enligt olika stadganden och bestämmelser samt utbetalning och återkrav av förvaltningsarvoden och räntegottgörelser för lånen samt uppbörden av statens köpeskillingsfordringar liksom även övervakningen av statens intresse i anslutning till nämnda åtgärder samt uppgifter i anslutning till skötseln av skuldebrev och borgensförbindelser.

Jord- och skogsbruksministeriet kan helt eller delvis överföra de uppgifter i anslutning till fastställande och uppbörd av avgifter som med stöd av lagen om temporär kvotavgift för mjölk (569/84), lagen om kvotavgift för mejerier (1303/88), lagen om exportkostnadsavgift för mjölk, svinkött och spannmål (1062/90), lagen om marknadsföringsavgifter för specialväxter (978/91) och lagen om marknadsföringsavgift som uppbäres hos stora höns- och svinhushållningsföretag (1038/78) som ankommit på jordbruksstyrelsen till informations- tjänstcentralen.

RP 191/92
JsUB 18/92

Helsingfors den 4 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.