1178/1992

Given i Helsingfors den 27 november 1992

Förordning om ändring av förordningen om skola som ersätter grundskolan och om privat gymnasium

På föredragning av undervisningsministern

upphävs i förordningen den 12 oktober 1984 om skola som ersätter grundskolan och om privat gymnasium (720/84) 12 § 3 mom. och 37 §,

av dessa lagrum 12 § 3 mom. sådant det lyder i förordning av den 1 juli 1988 (633/88),

ändras 2 § 1 mom., 3 §, 4 § 1 och 3 mom., 12 § 2 mom., 15 och 21 §§, 23 § 1 mom., 24 § 1 mom. 4 punkten, 25 § 1 mom., 27 och 28 §§, samt 30 § 2 mom.,

av dessa lagrum 2 § 1 mom., 4 § 1 och 3 mom., 23 § 1 mom., 24 § 1 mom. 4 punkten och 30 § 2 mom. sådana de lyder i förordning av den 25 januari 1991 (178/91), 3 § sådan den lyder i förordning av den 26 juni 1992 (619/92) och 12 § 2 mom. sådant det lyder i nämnda förordning av den 1 juli 1988, samt

fogas till 29 §, sådan den lyder i nämnda förordning av den 25 januari 1991, ett nytt 2 mom. som följer:

2 §

Vad som stadgas i 1, 15, 17-25, 30, 33-35, 38, 39, 43-45, 47-49, 53, 56-58, 60, 64, 66, 68-70, 77, 85, 94-97, 99 och 102 §§, 103 § 3 mom., 104-107, 115, 124 a, 126 a, 145, 147-149, 151, 153, 156 a och 157-159 §§ grundskoleförordningen gäller i tillämpliga delar skolor som ersätter grundskolan samt deras elever, befattningar, befattningshavare och timlärare.


3 §

Vad som stadgas i 2 § 1 mom., 14, 16-23, 25, 29, 32, 34, 35, 37-41, 41 a, 42-44, 46, 48, 50-53, 59, 72-74, 76, 78-82, 89, 98 a, 120-122, 124, 125, 127, 128, 128 a och 129 §§ gymnasieförordningen gäller i tillämpliga delar privata gymnasier och deras elever, befattningar, befattningshavare och timlärare. Ett sådant beslut om elevintagning som avses i 46 § gymnasieförordningen fattas av direktionen på framställning av kommunen.

4 §

Inom verksamheten vid en skola som avses i 80 a § grundskolelagen kan, utan hinder av 2 och 13 §§, avvikelse göras från vad som stadgas i 1, 15, 33-35, 47 och 81 §§ grundskoleförordningen. Direktionen godkänner skolans läroplan.


Även sådana studier som utbildningsstyrelsen anser tillräckliga ger behörighet för befattningar och timlärare vid de skolor som avses i denna paragraf.

12 §

Anser länsstyrelsen att den inte kan fastställa reglementet, skall den återsända reglementet jämte nödvändiga direktiv för ny behandling.

15 §

Vid en privat skola kan finnas befattningar vilkas innehavare sköter uppgifter i en annan läroinrättning enligt vad som stadgas i lagen om gemensamma lärare (710/92).

21 §

Som den avlöning på basis av vilken den pensionsgrundande lönen bestäms anses lön enligt funktionärskollektivavtalet för privata statsunderstödda institutioner. En person som avses ovan i 19 § får invalidpension i de fall varom stadgas i lagen om statens pensioner (280/66).

23 §

Utbildningsstyrelsen kan på ansökan bevilja privata skolor rätt att utge betyg som motsvarar avgångsbetyg från kommunala grundskolor och gymnasier.


24 §

För vinnande av rätt att tills vidare utge betyg fordras


4) att skolans lärare har sådana kunskaper och färdigheter i sina undervisningsämnen som utbildningsstyrelsen finner tillräckliga, samt


25 §

En privat skola står under utbildningsstyrelsens och länsstyrelsens tillsyn. Utbildningsstyrelsen och länsstyrelsen skall ges de uppgifter om skolan som behövs i varje enskilt fall.


27 §

Yppar sig missförhållanden i fråga om verksamheten vid en privat skola, skall länsstyrelsen ofördröjligen vidta åtgärder för att avhjälpa dem och vid behov underrätta utbildningsstyrelsen om saken.

28 §

Utbildningsstyrelsen kan, efter att ha gett den privata skolan tillfälle att inom utsatt tid eller omedelbart avhjälpa missförhållandet i fråga, begära att den behöriga myndigheten vidtar åtgärder för att skolans huvudman, direktion eller rektor skall åläggas vid vite att avhjälpa missförhållandet, eller avsätta skolans direktion och förordna en eller flera sysslomän att för en viss tid med direktionens befogenheter sköta skolans förvaltning, eller för en viss tid eller för alltid återkalla den rätt att utge betyg som har beviljats skolan. Utbildningsstyrelsen kan vid behov underrätta undervisningsministeriet om saken. Skolans huvudman skall till sysslomännen betala ett av utbildningsstyrelsen fastställt arvode.

Undervisningsministeriet kan helt eller delvis inställa utbetalningen av statsandel.

29 §

Besvär får inte heller anföras över ett beslut i vilket ändring enligt 135 § grundskoleförordningen och 107 § gymnasieförordningen inte får sökas genom besvär.

30 §

Besvär får inte anföras över länsstyrelsens beslut med anledning av besvär som anförts i ett ärende enligt denna paragraf och inte heller över ett beslut som avses i 44 § gymnasieförordningen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

Helsingfors den 27 november 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.