1148/1992

Given i Helsingfors den 27 november 1992

Lag om ändring av radioansvarighetslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i radioansvarighetslagen av den 12 mars 1971 (219/71) 7 § och

fogas till lagen en ny 6 a § som följer:

6 a §

Om ett program har innehållit en felaktig sakuppgift, är den som utövar rundradioverksamheten skyldig att rätta uppgiften.

Rättelseplikt föreligger dock inte

1) om rättelsen kan orsaka någon skada som inte står i proportion till den nytta som uppnås genom rättelsen, eller

2) om det på grund av att felet är ringa eller av någon annan dylik orsak inte finns grundad anledning att rätta uppgiften.

Den felaktiga uppgiften skall rättas utan oskäligt dröjsmål och på ett sådant sätt att felaktigheten rättas så väl som möjligt. Den som utövar rundradioverksamhet är inte skyldig att rätta ett fel, om rättelseyrkande inte har framställts eller felet inte annars konstaterats inom 30 dagar från den dag då programmet sändes.

Om den som utövar rundradioverksamhet inte sänder den rättelse som yrkats, har den som framställt yrkandet rätt att vid Helsingfors rådstuvurätt väcka talan om att denne skall förpliktas att vid vite sända rättelsen. Talan skall väckas inom tre månader från den dag då det program som innehöll den felaktiga uppgiften sändes.

7 §

Helsingfors rådstuvurätt är behörig domstol i ett mål i vilket straff yrkas för ett brott som grundar sig på innehållet i ett utsänt program eller för försummelse av övervakningsskyldigheten enligt denna lag eller i vilket ett annat yrkande som grundar sig på dylika brott framförs, samt i ett ärende i vilket det är fråga om att den som utövar rundradioverksamhet skall förpliktas att sända den rättelse som yrkats.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 239/92
TrUB 7/92

Helsingfors den 27 november 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.