1133/1992

Given i Helsingfors den 27 november 1992

Förordning om ändring av mentalvärdsförordningen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras 3–7 §§ mentalvårdsförordning den 21 december 1990 (1247/90), sådana de lyder i förordning av den 22 februari 1991 (409/91), som följer:

3 §
Tillställande av rättegångshandlingar

Om en domstol har bestämt att en åtalad persons sinnestillstånd skall undersökas och den åtalade är häktad, skall rättsskyddscentralen för hälsovården till den läkare som ansvarar för undersökningen vidarebefordra de handlingar som domstolen tillställt den samt meddela direktören för det fängelse, där den åtalade enligt handlingarna hålls häktad, var och när undersökningen skall ske.

Om det inte har bestämts att den åtalade skall häktas, skall rättsskyddscentralen för hälsovården sända handlingarna till den läkare som ansvarar för undersökningen samt ett meddelande om plats och tid för undersökningen till behörig länsstyrelse. Länsstyrelsen skall meddela den som skall undersökas om plats och tid för undersökningen.

4 §
Tillställande av handlingar som gäller sinnesundersökning

Då den åtalades sinnestillstånd har undersökts, skall den läkare som ansvarar för undersökningen tillställa rättsskyddscentralen för hälsovården en utredning om undersökningen och sitt utlåtande om den åtalades sinnestillstånd samt returnera handlingarna. Rättsskyddscentralen skall tillställa domstolen alla den nämnda handlingarna samt sitt eget utlåtande om den åtalades sinnestillstånd.

5 §
Tillställande av beslut om fortsatt vård

Ett sådant beslut om fortsatt vård som avses i 17 § 2 mom. mentalvårdslagen skall jämte de handlingar som ligger till grund för beslutet tillställas rättsskyddscentralen för hälsovården i god tid innan den vårdperiod om sex månader som avses i 17 § 2 och 3 mom. mentalvårdslagen löper ut.

6 §
Utskrivning under övervakning av en verksamhetsenhet inom sjukvårdsdistriktet

En patient som avses i 17 § 2 och 3 mom. mentalvårdslagen, beträffande vilken ett värdbeslut gäller, kan före den slutliga utskrivningen på villkor som rättsskyddscentralen för hälsovården bestämmer få lämna sjukhuset för högst sex månader i sänder. Under denna tid övervakas han av en psykiatrisk verksamhetsenhet inom sjukvårdsdistriktet. Sjukvårdsdistriktet skall utse den psykiatriska verksamhetsenhet som ansvarar för övervakningen.

7 §
Skyndsamhetsordning ifråga om sinnesundersökning

Rättsskyddscentralen för hälsovården bestämmer, med beaktande av hur brådskande sinnesundersökningarna är, i vilken ordning sådana patienter som avses i 6 § mentalvårdslagen skall tas in för sinnesundersökning på ett statligt sinnessjukhus.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 1992.

Helsingfors den 27 november 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.