1109/1992

Given i Helsingfors den 27 november 1992

Lag om temporär ändring av 6 § lagen om utövning av tandläkaryrket

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt 6 § 2 och 3 mom. lagen den 14 juli 1978 om utövning av tandläkaryrket (563/78),

sådana de lyder i lag av den 17 januari 1991 (66/91), som följer:

6 §

Rättsskyddscentralen för hälsovården får på ansökan och på de villkor som den bestämmer bevilja den som är medborgare i ett annat nordiskt land och innehar rätt att vara verksam som tandläkare i något annat nordiskt land, i 3 och 4 §§ nämnd rätt att vara verksam inom landskapet Åland.

En utlänning, som har avlagt en i 2 § 1 mom. nämnd examen och har för uppgiften förutsatt kompetens som stadgas genom förordning samt tillräckliga språkkunskaper, kan av rättsskyddscentralen för hälsovården av särskilda skäl på ansökan beviljas tillstånd för uppgifter som avses i 2-5 §§, på de villkor som rättsskyddscentralen bestämmer.Denna lag träder i kraft den 1 december 1992 och den gäller till den dag då lagen den 13 november 1992 om ändring av lagen om utövning av tandläkaryrket (1022/92) träder i kraft genom förordning.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 264/92
ShUB 38/92

Helsingfors den 27 november 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.