1102/1992

Given i Helsingfors den 27 november 1992

Lag om ändring av strålskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 6 §, 38 § 3 mom. och 41 § strålskyddslagen av den 27 mars 1991 (592/91) som följer:

6 §
Tillsynsmyndigheter

Strålsäkerhetscentralen utövar tillsyn över att denna lag samt de stadganden och bestämmelser som utfärdas med stöd av den iakttas. Den medicinska användningen av strålning leds och övervakas av strålsäkerhetscentralen, som lyder under social- och hälsovårdsministeriet, så som stadgas i 38 och 41 §§ eller på något annat ställe.

38 §
Grunderna för medicinsk användning av strålning

Anvisningar om grunderna för medicinsk användning av strålning meddelas vid behov av strålsäkerhetscentralen.

41 §
Medicinska massundersökningar

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar behövliga föreskrifter om massundersökningar där strålningen riktas mot symtomfria personer, om inte något annat stadgas genom lag.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1992.

RP 264/92
ShUB 38/92

Helsingfors den 27 november 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.