1092/1992

Given i Helsingfors den 27 november 1992

Lag om ändring av lagen om företagshälsovård

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 5 § 1 mom., 10 § 1 mom. och 10 a § lagen den 29 september 1978 om företagshälsovård (743/78),

sådana de lyder i lag av den 17 januari 1991 (75/91), som följer:

5 §
Kompletterande utbildning

Arbetsgivaren för en yrkesutbildad person inom hälsovården som är verksam i uppgifter inom företagshälsovården är skyldig att se till att denne deltar i kompletterande utbildning enligt social- och hälsovårdsministeriets anvisningar minst en gång på fem år.


10 §
Övervakning

Social- och hälsovårdsministeriet och länsstyrelsen skall, enligt vad som stadgas särskilt, i medicinskt hänseende övervaka den verksamhet som utövas samt innehållet i de företagshälsovårdstjänster som tillhandahålls av hälsovårdscentraler, enheter för företagshälsovård och yrkesutbildade personer inom hälsovården vilka sköter genomförandet av den företagshälsovård som enligt denna lag och med stöd av den utfärdade stadganden skall ordnas av arbetsgivaren.


10 a §
Rätt att få upplysningar

Social- och hälsovårdsministeriet och den sakkunniginrättning som utsetts av ministeriet har rätt att av hälsovårdscentraler, enheter för företagshälsovård och yrkesutbildade personer inom hälsovården vilka sköter genomförandet av företagshälsovården få upplysningar som är nödvändiga för skötseln av uppgifterna enligt denna lag.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1992.

De föreskrifter och anvisningar som social- och hälsostyrelsen har meddelat med stöd av de stadganden som gällde när denna lag trädde i kraft gäller fortfarande, tills social- och hälsovårdsministeriet upphäver dem.

RP 264/92
ShUB 38/92

Helsingfors den 27 november 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.