1076/1992

Given i Helsingfors den 27 november 1992

Lag om ändring av lagen om utövning av tandläkaryrket

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 14 juli 1978 om utövning av tandläkaryrket (563/78) 29 §,

sådant detta lagrum lyder i lag av den 17 januari 1991 (66/91), och

ändras 2 § 1 mom., i 3 § 1 mom. det inledande stycket, 4 § 1 mom., 6 § 4 mom., 7 § 1 mom., 8 §, 9 § 1 och 4 punkten, 11 § 1 mom., 13 och 14 §§, 15 § 1 och 2 mom., 16 §, 17 § 1, 3 och 4 mom., 18-21, 26 och 28 §§ samt 30 § 2 mom.,

sådana de lyder i sistnämnda lag, som följer:

2 §

Den som vid en högskola i Finland har avlagt odontologisk grundexamen eller vid en högskola i utlandet har avlagt motsvarande examen, som godkänts av rättsskyddscentralen för hälsovården, och styrkt att han uppfyller eventuella andra i förordning bestämda behörighetsvillkor får utöva tandläkaryrket i en tjänst, befattning eller uppgift som assistentläkare, och av särskilda skäl också i andra tandläkaruppgifter än som assistentläkare, vid en hälsovårdscentral eller kommunal sjukvårdsinrättning eller en annan sjukvårdsinrättning som en kommun, ett kommunalförbund eller staten svarar för eller vid någon annan motsvarande anstalt som rättsskyddscentralen för hälsovården har godkänt.


3 §

Rättsskyddscentralen för hälsovården beviljar på ansökan behörighet att självständigt utöva tandläkaryrket såsom legitimerad tandläkare, om sökanden


4 §

Rättsskyddscentralen för hälsovården beviljar på ansökan en tandläkare specialisträttighet, om sökanden

1) har avlagt specialistexamen vid en inhemsk högskola eller någon motsvarande av rättsskyddscentralen för hälsovården godkänd examen vid en utländsk högskola eller annars förvärvat motsvarande kompetens, och

2) har visat att han uppfyller eventuella övriga i förordning bestämda behörighetsvillkor.


6 §

Rättsskyddscentralen för hälsovården kan återkalla ett i 3 mom. nämnt tillstånd, om skäl prövas föreligga.


7 §

En i 2 § 1 mom. angiven utövare av tandläkaryrket skall tillställa rättsskyddscentralen för hälsovården följande skriftliga och med hans egen namnteckning försedda tandläkarförsäkran:


8 §

En i 3 och 4 §§ nämnd rättighet och behörighet kan förvägras endast på en sådan grund enligt vilken rättsskyddscentralen för hälsovården med stöd av denna lag skulle kunna förklara att sökanden mister sin behörighet att utöva tandläkaryrket.

9 §

Var och en som utövar tandläkaryrket skall:

1) meddela rättsskyddscentralen för hälsovården och hälsovårdsnämnden sin verksamhetsort och hemort, om han är självständig yrkesutövare,


4) enligt social- och hälsovårdsministeriets föreskrifter lämna rapporter och upplysningar om sin verksamhet.

11 §

Var och en som är behörig att utöva tandläkaryrket har, om inte något annat stadgas genom förordning, rätt att enligt social- och hälsovårdsministeriets anvisningar för odontologiskt eller odontologivetenskapligt behov från apotek ordinera läkemedel med iakttagande av vad som stadgas eller bestäms särskilt.


13 §

Social- och hälsovårdsministeriet kan meddela närmare anvisningar och föreskrifter om vad utövare av tandläkaryrket skall beakta vid utfärdande av rättsmedicinska intyg och utlåtanden samt även annars vid utövandet av tandläkaryrket.

Var och en som utövar tandläkaryrket står i sin verksamhet under rättsskyddscentralens för hälsovården och länsstyrelsens tillsyn och är skyldig att iaktta vad rättsskyddscentralen eller länsstyrelsen med stöd av stadganden och föreskrifter bestämmer samt utan hinder av vad som stadgats om tystnadsplikt att lämna rättsskyddscentralen eller länsstyrelsen de meddelanden, förklaringar och utredningar som begärs.

Om uppgifterna för forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården och om inrättningens rätt att få upplysningar som är nödvändiga för skötseln av uppgifterna stadgas i lagen om forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (1073/92).

14 §

Har en utövare av tandläkaryrket på grund av ålder eller sjukdom eller av någon annan orsak blivit eller genom sin verksamhet visat att han helt eller delvis blivit oförmögen att utöva tandläkaryrket, kan rättsskyddscentralen för hälsovården förklara att han tills vidare mister sin behörighet att utöva tandläkaryrket eller begränsa denna behörighet.

15 §

Finns det grundad anledning att anta att en utövare av tandläkaryrket blivit oförmögen att utöva yrket, kan rättsskyddscentralen för hälsovården för utredning av saken bestämma att han skall genomgå läkarundersökning och inhämta annan behövlig utredning samt förbjuda honom att utöva tandläkaryrket tills frågan om hans bristande förmåga har blivit slutligt avgjord. Vid läkarundersökningen kan nödvändiga prov tas och annan undersökning utföras, om detta kan ske utan nämnvärd olägenhet.

Rättsskyddscentralen för hälsovården och länsstyrelsen kan vid behov bestämma att mottagnings-, undersöknings- och vårdlokaliteterna samt patientkartoteket hos den som utövar tandläkaryrket skall granskas. Endast en legitimerad tandläkare kan förordnas att utföra granskningen.


16 §

Då rättsskyddscentralen för hälsovården av särskilda skäl anser det nödvändigt, är en utövare av tandläkaryrket skyldig att på förordnande av rättsskyddscentralen delta i fortbildning, vid äventyr att rättsskyddscentralen kan förbjuda honom att utöva tandläkaryrket eller begränsa hans behörighet att utöva yrket tills han visat att han har deltagit i den av centralen föreskrivna utbildningen.

17 §

Har en utövare av tandläkaryrket blivit dömd till fängelsestraff för ett brott som har begåtts vid utövningen av tandläkaryrket och har domstolens utslag vunnit laga kraft, kan rättsskyddscentralen för hälsovården, om av de med brottet sammanhängande omständigheterna framgår att utövaren av tandläkaryrket är ovärdig det förtroende som han bör åtnjuta, förklara att han för viss tid eller, om omständigheterna är synnerligen försvårande, för alltid mister sin behörighet att utöva tandläkaryrket.


Domstolen skall utan dröjsmål tillställa rättsskyddscentralen en avskrift av protokollet och utslaget i mål som avses i 1 och 2 mom.

Rättsskyddscentralen kan redan innan domstolens utslag, varigenom en utövare av tandläkaryrket har dömts till fängelsestraff, avsättning eller skiljande från utövning av tjänst, vunnit laga kraft förbjuda honom att utöva tandläkaryrket tills målet har blivit slutligt avgjort.

18 §

Har en utövare av tandläkaryrket vid utfärdande av ett i 12 § nämnt intyg eller utlåtande uppsåtligen däri antecknat omdömen eller uppgifter som han visste vara oriktiga eller grundlösa eller vid utövandet av tandläkaryrket förfarit på ett sätt som skall anses olämpligt, eller missbrukar han patientens förtroende eller beroende av honom, kan rättsskyddscentralen för hälsovården förklara att han tills vidare mister sin behörighet att utöva tandläkaryrket eller begränsa denna behörighet.

19 §

Finner rättsskyddscentralen för hälsovården att en utövare av tandläkaryrket har förfarit felaktigt vid fullgörandet av uppgifter som hör till yrket eller att han fullgjort eller ämnar fullgöra sådana till yrket hörande uppgifter för vilka hans utbildning eller erfarenhet skall anses otillräcklig eller i fråga om vilka hans verksamhetsmöjligheter skall anses begränsade, kan rättsskyddscentralen meddela närmare föreskrifter och anvisningar om utövningen av tandläkaryrket samt antingen begränsa hans befogenhet att fullgöra uppgifter som hör till tandläkaryrket eller helt förbjuda honom att fullgöra dem, tills orsaken till begränsningen eller förbudet har upphört.

Konstaterar rättsskyddscentralen att en utövare av tandläkaryrket missbrukar sin rätt att från apotek ordinera alkohol eller narkotika eller något annat därmed jämförbart ämne, kan rättsskyddscentralen tills vidare begränsa hans rätt att ordinera dylika ämnen eller helt förbjuda honom att ordinera sådana.

20 §

Rättsskyddscentralen för hälsovården kan vid handläggning av ärenden som avses i 14-19 §§ vid behov temporärt förbjuda den som saken gäller att utöva tandläkaryrket eller begränsa hans behörighet att utöva yrket.

Innan ett ärende som avses i 14-19 §§ avgörs slutligt skall rättsskyddscentralen bereda utövaren av tandläkaryrket tillfälle att ge en förklaring i ärendet. Rättsskyddscentralen kan innan ärendet avgörs höra sakkunniga.

20 a §

Rättsskyddscentralen för hälsovården kan, då den förklarar att en tandläkare mister sin behörighet att utöva tandläkaryrket eller förbjuder en tandläkare att utöva tandläkaryrket eller begränsar behörigheten att utöva det, av särskilda skäl bestämma att den som har utövat tandläkaryrket privat skall överlämna handlingar med uppgifter om patienter till hälsovårdscentralen på den ort där yrket utövats för att där omhänderhas som ett fristående arkiv.

21 §

Har en utövare av tandläkaryrket vid utövningen därav handlat mot lag eller med stöd av lag utfärdade stadganden eller bestämmelser, i sin uppgift annars gjort sig skyldig till felaktighet eller försummelse eller uppfört sig olämpligt och är felaktigheten eller försummelsen inte sådan att han skall åtalas vid domstol, kan rättsskyddscentralen för hälsovården tilldela honom muntlig eller skriftlig varning.

26 §

Om förlust eller begränsning av behörighet att utöva tandläkaryrket skall rättsskyddscentralen för hälsovården utan dröjsmål införa en kungörelse i Officiella tidningen.

28 §

Om sökande av ändring i beslut som rättsskyddscentralen för hälsovården har meddelat med stöd av denna lag gäller lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50). Beslut som nämns i 14-20 a §§ skall trots besvär omedelbart verkställas.

30 §

Ärenden som enligt denna lag skall avgöras av rättsskyddscentralen för hälsovården kan genom förordning överföras på länsstyrel-sen.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1992.

De föreskrifter och anvisningar som social- och hälsostyrelsen har meddelat med stöd av de stadganden som gällde när denna lag trädde i kraft gäller fortfarande, tills social- och hälsovårdsministeriet upphäver dem.

RP 264/92
ShUB 38/92

Helsingfors den 27 november 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.