1049/1992

Given i Helsingfors den 20 november 1992

Lag om ändring av lagen om lantbrukets forskningscentral

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 23 december 1988 om lantbrukets forskningscentral (1158/88) 3 §,

ändras 1 § 1 mom. 3 punkten samt 2 och 5 §§ samt

fogas till 1 § 1 mom. en ny 2 a-punkt och till paragrafen ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

1 §

Lantbrukets forskningscentral är en statlig inrättning som är underställd jord- och skogsbruksministeriet. Forskningscentralen har till uppgift att bedriva forskning samt utvecklings-, provnings- och kontrollverksamhet


2 a) för utvecklande av byggnader för lantbruk och trädgårdsskötsel,

3) för förbättrande av användbarheten av sådana maskiner och anordningar samt delar och förnödenheter till dem som används i jord- och skogsbruket, trädgårdsskötseln och mejerihushållningen samt


Forskningscentralen kan genom förordning och beslut av statsrådet även tilldelas andra uppgifter som lämpar sig för den.


2 §

Lantbrukets forskningscentral har en direktion med överdirektören som ordförande och högst nio andra medlemmar som jord- och skogsbruksministeriet förordnar för tre år i sänder. Om direktionens sammansättning och uppgifter stadgas närmare genom förordning.

5 §

Lantbrukets forskningscentral kan ingå avtal om utförande av uppgifter som är lämpliga för dess verksamhet, om utförande av undersökningar som gäller dess verksamhetsområde och om genomförande av gemensamma forskningsprogram.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

RP 146/92
JsUB 14/92

Helsingfors den 20 november 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.