1032/1992

Given i Helsingfors den 13 november 1992

Lag om avgifter för patent- och registerstyrelsens prestationer

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Tillämpningsområde

För patent- och registerstyrelsens prestationer uppbärs avgifter till staten enligt vad som stadgas i denna lag. Denna lag tillämpas också på sådana prestationer av andra myndigheter som grundar sig på eller hänför sig till register eller dataregister som förs av patent- och registerstyrelsen.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) prestation patent- och registerstyrelsens eller någon annan i 1 § angiven myndighets tjänsteåtgärd, varor som produceras och tjänster som tillhandahålls samt annan verksamhet som bedrivs av dessa,

2) offentligrättslig prestation en sådan prestation av patent- och registerstyrelsen eller någon annan i 1 § angiven myndighet vars efterfrågan grundar sig på lag eller förordning och som myndigheten i fråga har faktisk ensamrätt att utföra, samt

3) kostnadsmotsvarighet enligt prestationsgrupp att de totala avgifterna för att registrera och hålla i kraft prestationer som hör till de prestationsgrupper som bildas av patenträtt, varumärke, mönsterrätt, nyttighetsmodellrätt och kretsmönster för integrerade kretsar bestäms så att de totala avgifterna motsvarar beloppet av statens totalkostnader för att upprätthålla registret (prestationsgruppen) i fråga.

3 §
Avgifter för offentligrättsliga prestationer

Storleken på den avgift som staten uppbär för en offentligrättslig prestation skall motsvara beloppet av statens totalkostnader för utförande av prestationen (självkostnadsvärde).

Storleken på avgiften för registrering och ikrafthållande av prestationer som hör till i 2 § 3 punkten uppräknade prestationsgrupper kan dock bestämmas på basis av kostnadsmotsvarighet enligt prestationsgrupp med beaktande av det beräknade antalet årligen inlämnade ansökningar om registrering och ikrafthållande samt av stadgandena i 3 och 4 mom. De avgifter som bestäms enligt detta moment kan fastställas så att avgiften stiger ju längre registreringen är i kraft.

För prestationer av samma slag av myndighet eller myndigheter som avses i denna lag får fastställas en lika stor avgift även om kostnaderna för staten för utförande av prestationen är olika. När storleken av en sådan fast avgift bestäms, skall den genomsnittliga totalkostnaden för prestationerna beaktas.

Av orsaker som hänför sig till industripolitik eller rättsvård, till att en ny prestation tas i bruk eller till uppdatering av registeruppgifterna eller på grund av internationella avtal eller av praktiska skäl får det bestämmas att en avgift allmänt uppbärs till ett lägre belopp än självkostnadsvärdet eller värdet enligt kostnadsmotsvarigheten för prestationsgruppen eller att avgift inte alls skall uppbäras. Av orsaker som hänför sig till industripolitik eller internationella avtal eller av praktiska eller andra särskilda skäl får en avgift, som annars skall fastställas så att den motsvarar prestationens självkostnadsvärde eller värde enligt kostnadsmotsvarigheten för prestationsgruppen, fastställas till ett högre belopp.

4 §
Priset på övriga prestationer

Priserna på andra prestationer av patent- och registerstyrelsen än de som anges i 3 § bestäms enligt företagsekonomiska grunder. I statsbudgeten kan anvisas anslag för sänkning av priset på prestationer som prissatts enligt företagsekonomiska grunder.

5 §
Ministeriets behörighet

Handels- och industriministeriet beslutar med iakttagande av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92) vilka av patent- och registerstyrelsens och i 1 § avsedda andra myndigheters prestationer eller grupper av prestationer som är avgiftsbelagda och för vilka prestationer eller prestationsgrupper avgiften bestäms enligt självkostnadsvärdet eller värdet enligt kostnadsmotsvarigheten för prestationsgruppen och vilka som prissätts på företagsekonomiska grunder.

Handels- och industriministeriet beslutar också om de fasta avgifter som nämns i 3 § 3 mom. Ministeriet beslutar dessutom på vilka prestationer eller prestationsgrupper och på vilka grunder som nämns i 3 § 4 mom. och hur avgiftens storlek kan bestämmas med avvikelse från prestationens självkostnadsvärde eller kostnadsmotsvarigheten för prestationsgruppen.

6 §
Myndigheternas behörighet

I andra fall än de som nämns i 5 § har vederbörande myndighet behörighet i ärenden som gäller avgifter och prissättning av prestationer.

7 §
Fördelning av avgifter mellan myndigheter

En avgift uppbärs av den myndighet som har behörighet att besluta om utförandet av prestationen i fråga. Den myndighet som uppbär avgiften är skyldig att ersätta de andra myndigheter som deltagit i utförande av prestationen för deras kostnader för deltagandet.

8 §
Indrivning av avgifter

Avgifter för offentligrättsliga prestationer som nämns i 2 § 1 mom. 2 punkten i denna lag får indrivas i den ordning som stadgas i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61).

Vid indrivning av fordringar som hänför sig till andra prestationer som avses i 4 § iakttas vad som stadgas om indrivning av privaträttsliga fordringar.

9 §
Närmare stadganden

Vid behov kan genom förordning utfärdas närmare stadganden om de kostnader som omfattas av kostnadsmotsvarigheten enligt prestationsgrupp och som avses i 3 § 2 mom. samt om verkställigheten av lagen.

10 §
Övriga stadganden

Om den stämpelskatt som vid företagsinteckning skall betalas på en skuldsedel enligt kapitalets storlek stadgas särskilt.

I övrigt iakttas vad som stadgas eller föreskrivs i lagen om grunderna för avgifter till staten och i stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

11 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1993.

Stadgandena i lagen tillämpas dock på sådan anmälan till handelsregistret som avses i 14 § lagen angående stämpelskatt (662/43) först från och med den 1 september 1993.

RP 152/92
EkUB 35/92

Helsingfors den 13 november 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Handels- och industriminister
Pekka Tuomisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.