1007/1992

Given i Helsingfors den 13 november 1992

Lag om ändring av 10 § lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut ändras 10 § 1 och 2 mom. lagen den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare (467/69), sådana de lyder i lag av den 20 december 1991 (1599/91), som följer:

10 §

En lantbruksföretagare är skyldig att för pensionsskyddet enligt denna lag betala en försäkringspremie som beräknas på hans arbetsinkomst. Försäkringspremien betalas enligt nedsatt procentsats till den del arbetsinkomsten är högst 9 400 mark, enligt mellanprocentsats till den del arbetsinkomsten överstiger 9 400 mark, men är högst 16 500 mark, och enligt basprocentsats till den del arbetsinkomsten överstiger 16 500 mark.

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer årligen basprocentsatsen till samma tal som det procenttal som kan beräknas motsvara den genomsnittliga försäkringspremien i procent av lönerna utgående från en försäkring enligt minimivillkoren i lagen om pension för arbetstagare. Den nedsatta procentsatsen är 2/5 av basprocentsatsen. Mellanprocentsatsen är den nedsatta procentsatsen multiplicerad med det tal som fås då summan av arbetsinkomsten multiplicerad med 0,75 och 50 mark divideras med 7 100 mark. Vid beräknandet av mellanprocentsatsen beaktas arbetsinkomsten tillhögst 16 500 mark.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

De i denna lag nämnda beloppen motsvarar det löneindextal som har fastställts för 1970.

RP 175/92
ShUB 29/92

Helsingfors den 13 november 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.