1003/1992

Given i Helsingfors den 13 november 1992

Lag om ändring av lagen om accis på gödselmedel

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 7 december 1979 om accis på gödselmedel (881/79) 4 § och 5 § 3 och 4 punkten, sådana de lyder i lag av den 30 december 1991 (1679/91), samt

fogas till 5 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 30 december 1991, en ny 5 punkt och till lagen i stället för den 6 § som upphävts genom nämnda lag en ny 6 § som följer:

4 §

Accisen på gödselmedel är 2,60 mark per kilogram kväve och 1,70 mark per kilogram fosfor.

5 §

Accisfria är:


3) gödselmedel som används såsom råvara eller biämne vid industriell produktion eller förbrukas direkt vid första användningen när en vara tillverkas,

4) gödselmedel som används vid sådan rening av avfallsvatten som bygger på en biologisk process, samt

5) gödselmedel som lämpar sig uteslutande för skogsgödsling.

6 §

Har andra än i 5 § 5 punkten avsedda gödselmedel använts för skogsgödsling, har förbrukaren rätt att på ansökan återfå accisen på de villkor som statsrådet fastställer. Accisåterbäring betalas inte om den är mindre än 100 mark.

Accisåterbäring betalas inte till den som av de skogsförbättringsmedel som avses i lagen om skogsförbättring (413/67) i understöd får ett belopp som motsvarar accisen på gödselmedel.


Denna lag träder i kraft den 18 november 1992 och den tillämpas från och med den 1 september 1992.

RP 114/92
StaUB 46/92

Helsingfors den 13 november 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.