997/1992

Given i Helsingfors den 13 november 1992

Lag om ändring av 2 § myntlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 § 3 och 4 mom. myntlagen av den 30 mars 1962 (276/62),

sådana de lyder, 3 mom. i lag av den 7 juni 1991 (877/91) och 4 mom. i lag av den 28 oktober 1977 (759/77), samt

fogas till 2 §, sådan den lyder ändrad genom nämnda lagar av den 28 oktober 1977 och den 7 juni 1991, ett nytt 4 mom., varvid det ändrade 4 mom. blir 5 mom., som följer:

2 §

Finlands Bank skall se till att markens externa värde håller sig inom gränserna för variationsområdet. Om en allvarlig störning inträffar på valutamarknaden, har Finlands Bank dock rätt att tillfälligt avvika från gränserna för variationsområdet. Statsrådet kan på framställning av Finlands Bank bibehålla denna rätt såsom gällande tillsvidare. Dessa ärenden skall så snart som möjligt hänskjutas till statsrådet enligt 2 mom.

Statsrådet kan också på eget initiativ med beaktande av läget på penning- och valutamarknaden återkalla rätten att tills vidare avvika från gränserna för variationsområdet. Innan beslut fattas skall statsrådet begära utlåtande av Finlands Bank i saken. Om rätten återkallas skall Finlands Bank göra framställning till statsrådet om nya gränser för variationsområdet eller börja iaktta de gränser för variationsområdet som statsrådet senast fastställt. Utlåtande skall ges och framställning göras i den ordning som stadgas i 2 mom.

Statsrådet skall handlägga i 2-4 mom. nämnda ärenden i brådskande ordning enligt vad som stadgas genom förordning. Finlands Banks framställningar skall antingen godkännas utan ändringar eller förkastas. Ärendena skall hållas hemliga, till dess statsrådets beslut fattats.


Denna lag träder i kraft den 13 november 1992.

RP 186/92
EkUB 38/92

Helsingfors den 13 november 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.