995/1992

Utfärdat i Helsingfors den 29 oktober 1992

Statsrådets beslut om begränsning av bullret från gräsklippare

Statsrådet har med stöd av 9 § bullerbekämpningslagen av den 3 april 1987 (382/87) och 47 § lagen om skydd i arbete av den 28 juni 1958 (299/58) vid föredragning från miljöministeriet beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut tillämpas på motordrivna gräsklippare, varmed avses motordrivna apparater som används för att klippa gräsmattor.

Beslutet gäller inte jordbruks- eller skogsbruksmaskiner som används för att klippa gräsmattor, inte heller universalmaskiner med en effekt över 20 kilowatt, inte heller sådana klippare som används som tilläggsapparatur till andra maskiner och saknar egen energikälla.

2 §
Bestämmelser om bullerbegränsning

De A-vägda ljudeffektnivåerna i dB för gräsklippare tillverkade i eller importerade till Finland får vara högst följande jämfört med den komparativa ljudeffekten för en pikowatt:

Gräsklipparens klippbredd,l Maximal ljudeffektnivå dB(A)/1 pW
l ≤ 50 cm 96
50 cm < l ≤ 120 cm 100
l > 120 cm 105

För gräsklippare med en klippbredd som överstiger 120 cm får den A-vägda ljudtrycksnivån på förarplats uppgå till högst 90 dB jämfört med den komparativa ljudtrycket 20 æPa.

3 §
Bullerbestämning

Buller definieras och verifieras enligt bestämmelserna i Europeiska gemenskapernas direktiv (84/538/EEG) och dess ändringar (87/252/ EEG, 88/180/EEG och 88/181/EEG).

En gräsklippare anses uppfylla fordringarna i 2 §, om den har en bullermärkning i enlighet med bestämmelserna i Europeiska gemenskapernas direktiv och om gräsklipparen åtföljs av tillverkarens försäkran i enlighet med direktiven om att bullret från gräsklipparen understiger maximivärdet för buller.

4 §
Miljöministeriets och arbetsministeriets anvisningar

Miljöministeriet kan ge anvisningar om verkställigheten och övervakningen av detta beslut, med undantag av ljudtrycksnivån på förarplats, om vilken arbetsministeriet kan ge anvisningar.

5 §
Ikraftträdelse

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1993.

Helsingfors den 29 oktober 1992

Miljöminister
Sirpa Pietikäinen

Överinspektör
Antero Honkasalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.