989/1992

Given i Helsingfors den 6 november 1992

Lag om ändring av vägtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/81) 2 § 12-14 punkten samt 90 och 91 §§,

ändras 2 § 11 punkten, 69 § 2 mom., 71 § 2 och 3 mom., 82 d och 83 §§, 84 § 2 och 3 mom., 87 §, 92 § 3 mom. samt 97, 106 och 108 §§ samt 109 § 2 mom.,

av dessa lagrum 69 § 2 mom., 71 § 2 och 3 mom. samt 82 d § sådana de lyder i lag av den 3 augusti 1990 (676/90), 84 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 19 april 1991 (723/91) och 3 mom. sådant det lyder i lag av den 15 september 1989 (818/89), 92 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 27 november 1987 (873/87), 97 och 108 §§ sådana de lyder delvis ändrade genom lag av den 19 maj 1989 (449/89) samt 106 § sådan den lyder i lag av den 22 februari 1991 (435/91), samt

fogas till lagen nya 2 a, 83 a, 83 b och 106 b §§ som följer:

2 §
Definitioner

I vägtrafiklagstiftningen avses med


11) gående den som rör sig till fots, på skidor, rullskidor, skridskor eller motsvarande redskap och den som för sparkstötting, barnvagn, lekfordon, rullstol eller motsvarande samt den som leder cykel eller moped; samt


2 a §
Definitioner på fordon och trafikförnödenheter

I vägtrafiklagstiftningen avses med

1) fordon en anordning som är avsedd för färd på marken och som inte löper på skenor,

2) motordrivet fordon ett fordon som drivs med maskinkraft; motordrivna fordon är motorfordon, traktorer, motorredskap och terrängfordon,

3) släpfordon ett fordon som konstruerats för att dras av ett motordrivet fordon; släpfordon är släpvagnar och släpanordningar,

4) utryckningsfordon ett motorfordon som är särskilt utrustat med ljus- och ljudsignalanordningar; utryckningsfordon är räddnings-, polis-, militärpolis- och ambulansbilar, bilar som av gränsbevakningsväsendet eller tullen används i tjänsten samt polismotorcyklar,

5) militärfordon ett fordon som varaktigt innehas av försvarsmakten samt fordon som är avsedda för Förenta Nationernas fredsbevarande verksamhet och som befinner sig i Finland, samt

6) trafikförnödenhet ett fordons konstruktionsdel och utrustning eller en vägtrafikants personliga skyddsutrustning.

69 §
Övningsbanor

Övningsbanorna godkänns av Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltningen.

71 §
Utlämnande av körkort

Körkort utlämnas av polisen eller den som håller förarexamen enligt vad som närmare stadgas genom förordning.

Genom förordning stadgas om utlämnande av körkort utan krav på förarexamen när körrätt förlängs eller utländskt körkort byts ut mot motsvarande finskt körkort, samt om förarexamen och förarundervisningens mål.

82 d §
Tillstånd till undantag

Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltningen kan av synnerliga skäl medge undantag från de krav i fråga om ålder och hälsa som gäller för körkortstillstånd och körrätt.

83 §
Fordons konstruktion, manöveranordningar och säkerhetsutrustning

Ett fordon som används i trafiken skall till sin konstruktion och utrustning, sitt skick och sina övriga egenskaper vara säkert och överensstämma med stadgandena och bestämmelserna om fordon. Fordonets konstruktion, utrustning och yttre form får inte orsaka fara för andra som rör sig på väg.

Ett fordon skall vara lätt att manövrera i vanliga körsituationer. Manöveranordningarna skall vara konstruerade och placerade så att de under färd kan användas lätt och säkert. Manöveranordningar, mätare och kontrollampor får inte skilja sig så mycket från motsvarande system i fordon som hör till samma fordonsgrupp att därigenom kan uppkomma olägenhet eller fara.

För att tryggt kunna användas skall

1) motordrivna fordon ha en pålitlig och funktionssäker styrinrättning,

2) motordrivna fordon samt släpvagnar till bil eller trafiktraktor ha en pålitlig och effektiv färdbroms, med undantag av lätt släpvagn till bil,

3) fordon ha däck och fälgar eller band som motsvarar den belastning de utsätts för,

4) fordon ha en ändamålsenlig och vid behov med särskilda anordningar dämpad fjädring, om motorfordonets största konstruktiva hastighet är högre än 60 km/h eller om ett släpfordons hastighet inte har begränsats till 60 km/h eller lägre,

5) motordrivna fordon ha ett brandsäkert bränslesystem,

6) fordon ha behövliga ljus och reflektorer samt en varningstriangel, om fordonets totala massa är större än 500 kg,

7) motordrivna fordon ha en ljudsignalanordning,

8) motordrivna fordon i förarhytt och passagerarutrymme vara försedda med sådana konstruktioner och anordningar som vid sammanstötning skyddar förare och passagerare, så som tillräckligt stadigt fästa säten och dörrar, tillräcklig stoppning och tillräckligt avrundade hörn på ställen som förare eller passagerare kan stöta sig mot, i bilar säkerhetsbälten samt i framsätet på personbilar ett huvudnackstöd,

9) motordrivna fordon erbjuda föraren tillräcklig sikt framåt, åt sidorna och bakåt, vid behov med hjälp av backspeglar eller något annat motsvarande system, och

10) fordon vilkas förarhytt är sluten vara försedda med vindruta och behövliga anordningar för att säkerställa sikten genom vindrutan i alla väderleksförhållanden.

83 a §
Begränsning av menliga utsläpp och av energiförbrukningen

De gasformiga utsläpp från motorn och bränslesystemet, de partikelutsläpp, det buller och de radiostörningar som orsakas av användningen av ett fordon skall vara så ringa som möjligt.

Ett fordon får inte förbruka energi i onödan.

83 b §
Fordons övriga konstruktion och utrustning

Bilar, motorcyklar och mopeder skall vara försedda med en anordning som förhindrar olovlig användning.

Motordrivna fordon med minst fyra hjul skall vara försedda med en backningsanordning.

Bilar, trafiktraktorer och motorcyklar skall vara försedda med en hastighetsmätare eller en färdskrivare.

Motordrivna fordon samt deras släpvagnar skall vara försedda med tillverkningsnummer. Bilar och deras släpvagnar skall dessutom vara försedda med tillverkarens skylt och mopeder med typskylt.

84 §
Fordons godkännande för trafik och registrering

Importören och tillverkaren av ett fordon samt dess ägare och innehavare är skyldiga att till den som för fordonsregistret eller handhar fordonsregisterfrågor anmäla registeruppgifterna samt ändringar i dessa enligt vad som stadgas genom förordning. På uppdrag av ägaren eller innehavaren överförs anmälningsskyldigheten på ett företag som avses i 9 § 3 mom. lagen om ett datasystem för vägtrafiken. Ändringsuppgifter för ett fordon skall alltid anmälas till den som för fordonsregistret eller den som handhar fordonsregisterfrågor, om inte ändringen gäller ett avregistrerat fordon.

Genom förordning stadgas om delgivningen av beslut och andra handlingar som hänför sig till registreringen av fordon. Genom förordning stadgas också om registrering av fordon för export eller bilinteckning, om användning i trafik av fordon med provnummer- eller förflyttningsskyltar samt om användning i Finland av fordon som har registrerats någon annanstans.

87 §
Fordons mått och massa samt lastning av fordon

Ett fordon skall lastas så att lasten inte kan medföra fara för personer, skada egendom, släpa i marken, falla på vägen, damma så att det stör eller orsaka andra dylika men eller åstadkomma onödigt buller.

I ett fordon eller i en fordonskombination får inte transporteras flera personer än den tillåtna personlasten för fordonet medger, om inte något annat stadgas särskilt. Ett fordon eller en fordonskombination får inte heller transportera en större last än de i vägtrafiken tillåtna måtten, den massa som belastar fordonets axel eller boggi, fordonets eller fordonskombinationens totala massa eller specialtillstånd som beviljats för transporten tillåter. Den massa som belastar axeln eller boggin samt fordonets eller fordonskombinationens totala massa får inte heller överstiga det största tillåtna värdet för transportrutten. Lasten skall dessutom placeras så att varken den massa som tillåts belasta axeln eller boggin eller släpfordonets av det dragande fordonets massa beroende kopplingsmassa överskrids.

Genom förordning stadgas om fordons största tillåtna mått och massa, motordrivna fordons och släpfordons kopplingsmått och övriga villkor för koppling samt om lastning av fordon.

Ett fordon som är lastat i strid med stadgandena i förordning får för lossning av överlast eller för korrigering av felaktig lastning köras till en plats som trafikövervakaren finner lämplig.

Om transport av djur med motordrivna fordon och släpfordon gäller dessutom vad som stadgas särskilt.

92 §
Tillämpning av stadgandena om fordon och trafikförnödenheter

Stadgandena i detta kapitel tillämpas på militärfordon och militäranordningar på det sätt som anges genom förordning.

97 §
Andra trafikövervakare

En tjänsteman som av trafikministeriet förordnats att övervaka trafiken har i sina tjänsteåligganden samma befogenheter som en polisman har enligt 93-96 §§.

En tjänsteman som av vägverket förordnats att kontrollera fordons mått, massa och belastning har i dessa tjänsteåligganden samma befogenheter som en polisman har enligt 93, 94 och 96 §§. Samma befogenhet har en tullman och en gränsbevakningsman i tjänsteåligganden som hänför sig till trafikövervakning.

106 §
Anmälan om utslag som gäller trafikbrott

Döms någon till straff eller utfärdas körförbud av domstol för trafikbrott som har begåtts vid förande av ett motordrivet fordon, skall den som för körkortsregistret underrättas om utslaget så som justitieministeriet föreskriver.

106 b §
Hänskjutande av ett ärende i vissa fall

Den som saken gäller kan till Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltningen hänskjuta ärenden som gäller förutsättningarna för att få genomgå förarexamen, klassificering av fordon, godkännande av konstruktionsändringar på fordon samt förutsättningarna för att registrera uppgifter om fordon.

Ett ärende skall hänskjutas skriftligen inom 30 dagar från den dag då den som saken gäller har fått kännedom om vilken ståndpunkt den som mottagit förarexamen, den som utfört besiktningen eller den som vid fordonsförvaltningen handhar registerärenden har intagit i ärendet.

108 §
Fullmaktsstadgande

Närmare stadganden om tillämpningen av denna lag utfärdas genom förordning. Genom förordning stadgas även om användningen av vinter- och dubbdäck samt om rätten att använda terrängfordon på väg. Genom förordning kan stadgas om andra konstruktioner och annan utrustning som är nödvändig för att öka säkerheten än de som nämns i 83 §, samt om tillstånd till avvikelser. Genom förordning kan även stadgas om maximivärden för gasformiga utsläpp, partikelutsläpp, buller, radiostörningar och energiförbrukning.

Trafikministeriet kan på framställning av försvarsministeriet i fråga om försvarsmaktens övningar på väg medge undantag från stadgandena i denna lag.

Trafikministeriet kan meddela föreskrifter om

1) behövlig klassificering av fordon i oklara fall,

2) förarundervisningen,

3) internationella godkännanden som beviljas för fordons konstruktion, utrustning och delar,

4) belastningen och säkerhetsarrangemangen vid transport av skolelever och daghemsbarn då transporterna får statsunderstöd eller understöd av kommunen,

5) konstruktionen och utrustningen i husbilar, bussar och museifordon,

6) specialtransportfordon och utförande av specialtransporter,

7) tryckluftsbromsar,

8) lastning av fordon och fastgörande av last,

9) mätning av dubbkraften i dubbdäck,

10) ändring av fordons konstruktion,

11) mekaniska kopplingsanordningar i bilar och släpvagnar, samt

12) ömsesidigt godkännande av avgasintyg som utfärdats av utländska myndigheter.

Inrikesministeriet meddelar föreskrifter om konstruktion och utrustning i fråga om räddningsbilar, polisbilar och polismotorcyklar.

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar föreskrifter om transport av djur i motordrivna fordon och släpfordon samt om karosserikonstruktion för fordon som är avsedda för detta ändamål.

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar föreskrifter om ambulansbilars konstruktion och utrustning.

Försvarsministeriet bestämmer i oklara fall när ett militärfordon skall anses vara ett specialfordon, ett pansarfordon eller en specialsläpanordning och meddelar vid behov föreskrifter om detta. Försvarsministeriet meddelar även föreskrifter om militärtransporter med last- och paketbilar och kan vid behov meddela närmare föreskrifter om tillämpningen av militärfordonsförordningen (560/92).

109 §
Ikraftträdelsestadgande

Fordon som godkänts för trafik innan denna lag trätt i kraft får alltjämt användas i trafik trots stadgandena i 83 b § 1 mom.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Krav som nämns i 83 § 3 mom. gäller dock endast fordon som tas i bruk på ikraftträdelsedagen eller därefter och det krav på tillverkningsnummer för traktorers släpvagn som nämns i 83 b § 4 mom. endast släpvagnar som tas i bruk den 1 januari 1994 eller därefter.

RP 149/92
TrUB 4/92

Helsingfors den 6 november 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.