982/1992

Given i Helsingfors den 6 november 1992

Lag om ändring av lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 april 1964 om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare (202/64) 6 § 1 mom., och

fogas till 1 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lagar av den 16 november 1990 och den 3 april 1992 (974/90 och 313/92), ett nytt 7 mom. och till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 3 april 1992 samt lagar av den 3 februari 1989 och den 18 oktober 1991 (110/89 och 1261/91) ett nytt 5 mom., som följer:

1 §

Den som är förtroendevald i något av den kommunala pensionsanstaltens medlemssamfund har rätt till ålders- och invalidpension på grundval av de ersättningar för bortfall av förvärvsinkomst som medlemssamfundet har betalt honom och de separata arvoden som har betalts för en bestämd tid.

2 §

Den förtroendevaldas pensionsskydd bestäms alltid enligt grundpensionsskyddet så att pensionens belopp årligen utgör 1,5 procent av ersättningarna för bortfall av förvärvsinkomst och de separata arvodena. Om pensionsskyddet för förtroendevalda bestäms i övrigt i den kommunala pensionsanstaltens pensionsstadga.

6 §

Den kommunala pensionsanstaltens utgifter för vilka avgifter inte uppbärs hos personer som omfattas av denna lag fördelas för varje finansår på medlemssamfunden i förhållande till de sammanlagda beloppen av de löner och arvoden som medlemssamfunden under finansåret i fråga betalt till sina tjänsteinnehavare och arbetstagare, som åtnjuter pensionsskydd samt av de arvoden och ersättningar för bortfall av förvärvsinkomst som berättigar till pension enligt denna lag och som medlemssamfunden betalt till andra personer, genom att lönerna, arvodena och ersättningarna för bortfall av förvärvsinkomst före det multipliceras med en koefficient som pensionsanstaltens delegation fastställt för ett bestämt antal år, högst fem år i sänder. Koefficientens storlek beror på om ett medlemssamfunds tjänsteinnehavare och arbetstagare är delaktiga endast i grundpensionsskyddet eller även i tilläggspensionsskydd enligt något system som avses i 3 § 3 mom. och på från vilken tidpunkt pensionsskyddet varit i kraft i fråga om medlemssamfundets tjänsteinnehavare och arbetstagare och övriga personer som avses ovan samt enligt delegationens prövning även på andra faktorer som påverkar pensionsanstaltens pensionsansvar.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Förtroendevalda tjänar in pension enligt denna lag på grundval av den 1 januari 1993 eller därefter betalda ersättningar för bortfall av förvärvsinkomst och separata arvoden som betalts för bestämd tid.

RP 166/92
ShUB 31/92

Helsingfors den 6 november 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.