976/1992

Given i Helsingfors den 6 november 1992

Lag om charterskatt

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Tillämpningsområde

För charterflygningar från Finland till utlandet skall till staten betalas charterskatt enligt denna lag.

2 §
Definitioner

Med charterflygning avses en kommersiell flygning som inte är regelbunden trafik och där passagerare transporteras i ett luftfartyg med plats för åtminstone 11 passagerare.

Med biljett avses förutom den egentliga biljetten ett deltagarintyg eller annat dokument som den skattskyldige först utfärdar när han överlåter resan till någon annan än en skattskyldig som nämns i 3 §.

3 §
Skattskyldighet

Skattskyldig är den som idkar resebyrårörelse, trafikidkare och trafikidkares agenter.

4 §
Skattegrund

Den skattskyldige skall betala skatt för varje biljett som berättigar till charterflygning från Finland till utlandet och som han mot vederlag eller utan vederlag överlåter till någon annan än en skattskyldig som nämns i 3 §. Den skattskyldige skall också betala skatt för biljett som berättigar till charterflygning från Finland till utlandet och som han förmedlar eller beställer från utlandet åt någon annan än en sådan skattskyldig som nämns i 3 §.

5 §
Skattens belopp

Skattens belopp är 200 mark för varje passagerare som deltar i en charterflygning och som antecknats på biljetten.

6 §
Undantag från skatteplikt

Skatt skall inte betalas

1) för barn födda 1982 eller senare,

2) för besättningsmedlemmar som är på resa i anslutning till tjänsteutövningen,

3) för den som på förordnande av en myndighet följer med på resan för att inspektera eller övervaka fartygets eller utrustningens funktion eller besättningens verksamhet under resan eller är på väg för att utföra ett sådant uppdrag.

7 §
Skattemyndigheter

Skattestyrelsen utövar allmän tillsyn över beskattningen.

Länsskatteverket fastställer skatten, övervakar skattebetalningen samt meddelar förhandsbesked och uppbär skatten.

Ärenden som gäller de skattskyldiga behandlas av det länsskatteverk inom vars verksamhetsområde den skattskyldige har sin hemkommun enligt beskattningslagen (482/58). Om den skattskyldige inte har sådan hemkommun i Finland som avses i nämnda lag, behandlas ärendet av Nylands länsskatteverk.

8 §
Betalning av skatt och anmälningsskyldighet

Skatten skall på basis av de biljetter som överlåtits under en kalendermånad betalas till länsskatteverket senast den sista dagen i kalendermånaden efter den månad då biljetterna överläts. Är nämnda dag en helgdag eller lördag, får skatten betalas den första vardagen därefter.

Den skattskyldige skall inbetala skatten med det inbetalningskort som skattestyrelsen har fastställt och samtidigt anmäla de uppgifter som skattestyrelsen bestämmer till länsskatteverket i det län inom vars verksamhetsområde den skattskyldige har sin hemkommun.

9 §
Återbäring av skatt och skatterättelse

Den skattskyldige har rätt att på ansökan få tillbaka skatt som har betalts utan grund eller överbetald skatt. Ansökan skall inges till länsskatteverket inom tre år från utgången av det år för vilket för mycket skatt har betalts.

En skattskyldig får dra av överbetald skatt för en kalendermånad senast från den skatt som skall betalas för den fjärde närmast följande kalendermånaden.

10 §
Tillämpning av lagen om skatteuppbörd

Vid uppbörd, indrivning och återbäring av skatt iakttas lagen om skatteuppbörd (611/78), om inte något annat stadgas i denna lag eller med stöd av den.

11 §
Debitering av skatt

Har skatt inte betalts eller har skatt inte betalts inom stadgad tid, debiterar länsskatteverket den skattskyldige den obetalda skatten jämte skattetillägg eller skattetillägg för den försenade skatten, om den skattskyldige inte på eget initiativ har betalt skattetillägg.

Debitering får dock inte ske senare än tre år efter utgången av det kalenderår under vilket skatten senast borde ha betalts enligt 8 §. Det debiterade beloppet skall betalas trots att besvär anförts.

12 §
Debitering enligt uppskattning

Har den skattskyldige underlåtit att betala skatt inom utsatt tid eller uppenbart betalt för litet i skatt och har han inte trots uppmaning lämnat uppgifter som behövs för debiteringen, skall länsskatteverket verkställa den debitering som nämns i 11 § genom uppskattning.

När uppskattningen görs skall arten och omfattningen av den skattskyldiges verksamhet, beloppet av betald skatt samt den skattskyldiges tidigare verksamhet och förändringar i den beaktas. Dessutom skall den skattskyldiges verksamhet jämföras med andra under liknande förhållanden verksamma skattskyldigas verksamhet.

Innan debitering enligt uppskattning verkställs skall den skattskyldige beredas tillfälle att avge förklaring.

13 §
Rättelse av debitering

Har ett räknefel eller något annat därmed jämförbart misstag skett vid debiteringen eller konstateras debiteringen i övrigt vara helt eller delvis utan grund, skall länsskatteverket rätta debiteringen.

En rättelse av debiteringen till nackdel för den skattskyldige kan göras inom två år från ingången av det kalenderår som följer efter det under vilket debiteringen har verkställts och en rättelse till fördel för den skattskyldige inom tre år från ingången av det kalenderår som följer efter det under vilket skatten har debiterats.

14 §
Skatteförhöjning

Skatten kan höjas

1) med högst 30 procent, om den skattskyldige helt underlåtit att inom föreskriven tid betala skatten för en kalendermånad eller uppenbart har betalt för litet i skatt,

2) med högst 10 procent, om en handling som den skattskyldige har lämnat in och som inverkar på beskattningen innehåller en mindre brist och den skattskyldige inte har följt en uppmaning att avhjälpa denna,

3) med högst 20 procent, om den skattskyldige utan giltigt skäl har försummat att i tid lämna in en uppgift eller handling som inverkar på beskattningen eller lämnat en väsentligen bristfällig uppgift eller handling,

4) till högst det dubbla beloppet, om den skattskyldige genom grov vårdslöshet har försummat sin anmälningsskyldighet eller ingivit en väsentligen oriktig anmälan eller annan uppgift eller handling som inverkar på beskattningen.

Skatteförhöjning påförs endast för skatt som den brist eller det fel som avses i 1 mom. hänför sig till.

15 §
Skattetillägg

På obetald skatt eller skatt som betalts efter utsatt tid skall i skattetillägg betalas en mark per hundra mark för varje kalendermånad räknat från den dag då skatten senast borde ha betalts till utgången av den månad då skatten betalas.

Har skatten debiterats, skall skattetillägg i enlighet med 1 mom. betalas till utgången av månaden före den utsatta förfallodagen.

16 §
Förhandsbesked

Länsskatteverket kan på ansökan meddela den skattskyldige förhandsbesked om skyldigheten att betala skatt enligt denna lag.

I ansökan skall den fråga om vilken förhandsbesked önskas individualiseras samt läggas fram den utredning som behövs för att ärendet skall kunna avgöras.

Förhandsbesked meddelas för viss tid, dock högst för den tid denna lag är i kraft. Ett förhandsbesked som vunnit laga kraft har på yrkande av sökanden bindande verkan under den tid det är i kraft.

Ansökan om förhandsbesked och besvär som gäller förhandsbesked skall behandlas i brådskande ordning.

17 §
Ändringssökande

Ändring i beslut som länsskatteverket har fattat med stöd av denna lag får genom besvär sökas hos länsrätten av den skattskyldige och på statens vägnar av beskattningsombudet med iakttagande av lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

Den som är missnöjd med länsrättens beslut får söka ändring genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen. Besvärsrätt på statens vägnar har prövningsombudet.

I ett beslut genom vilket länsskatteverket har beslutat att inte meddela förhandsbesked får ändring inte sökas genom besvär.

Vad lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61) stadgar om grundbesvär tillämpas inte på ärenden som avses i denna lag.

18 §
Ränta på skatt som skall återbäras

Om skatt återbärs på grund av rättelse av debiteringen eller ändringssökande, skall på den skatt som skall återbäras betalas ränta enligt förordningen om skatteuppbörd (903/78) från betalningsdagen till återbetalningsdagen.

19 §
Befrielse från skatt och anstånd med betalning av skatt

Finansministeriet kan av särskilda skäl och på villkor som det bestämmer på ansökan bevilja partiell eller fullständig befrielse från skatt, skatteförhöjning, skattetillägg, dröjsmålsränta och restavgift samt ränta som skall betalas med anledning av anstånd.

Skattestyrelsen avgör sådana ansökningar som avses i 1 mom., om det belopp vars avlyftande söks är högst 300 000 mark. Finansministeriet kan likväl överta avgörandet av ett principiellt viktigt ärende.

Länsskatteverket kan av särskilda skäl på ansökan bevilja anstånd med betalning av skatt. Skattestyrelsen kan av särskilda skäl överta avgörandet av ett anståndsärende. Länsskatteverket och skattestyrelsen beviljar anstånd på villkor som finansministeriet bestämmer. Finansministeriet kan likaså överta avgörandet av ett anståndsärende. Ministeriet bestämmer härvid i sitt beslut på ansökningen anståndsvillkoren.

I beslut som har meddelats med stöd av denna paragraf får ändring inte sökas genom besvär.

20 §
Den skattskyldiges bokföring

Den som är skattskyldig skall lägga upp sin bokföring så eller annars föra bok så, att de uppgifter som har betydelse för fastställandet av skatten kan fås fram ur den på ett tillförlitligt sätt.

21 §
Tystnadsplikt

Beträffande den tystnadsplikt som hänför sig till ärenden och handlingar vilka behandlas enligt denna lag gäller 132 och 133 §§ beskattningslagen.

22 §
Straffstadganden

Om straff för den som i strid med lag undandrar sig eller försöker undandra sig skatt stadgas i 29 kap. 1-3 §§ strafflagen.

23 §
Skyldighet att lämna uppgifter samt granskning av bokföringen

Den som är skattskyldig skall på uppmaning av en behörig tjänsteman vid länsskatteverket eller skattestyrelsen lämna uppgifter samt för granskning förete sin bokföring och övriga handlingar som kan behövas för verkställande av beskattningen eller skattegranskningen eller vid behandling av ansökan om ändring i hans beskattning.

24 §
Förhindrande av kringgående av skatt

Om någon omständighet eller åtgärd har givits ett innehåll eller en form som inte motsvarar ärendets egentliga karaktär eller syfte, eller om någon annan åtgärd uppenbarligen har vidtagits för att undgå skatt, skall beskattningen och debiteringen ske enligt ärendets egentliga karaktär.

25 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

26 §
Ikraftträdande och tillämpning

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Med stöd av denna lag skall skatt betalas för biljetter berättigande till charterflygresor som börjar under 1993.

För biljetter som har överlåtits innan denna lag trätt i kraft och som berättigar till charterflygning under 1993 skall skatt betalas på samma sätt och inom samma tid som för biljetter som har överlåtits i januari 1993.

RP 143/92
StaUB 44/92

Helsingfors den 6 november 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.