968/1992

Given i Helsingfors den 23 oktober 1992

Lag om ändring av 3 kap. 16 § och 7 kap. 11 § utsökningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 kap. 16 § 1 och 3 mom. och 7 kap. 11 § 2 mom. utsökningslagen av den 3 december 1895,

dessa lagrum sådana de lyder, 3 kap. 16 § 1 och 3 mom. i lag av den 4 februari 1928 (47/28) och 7 kap. 11 § 2 mom. i lag av den 18 maj 1973 (389/73), som följer:

3 kap.

Allmänna stadganden om verkställighet av domar och utslag

16 §

En i Finland meddelad skiljedom om vilken stadgas i lagen om skiljeförfarande (967/92) verkställs på förordnande av allmän underrätt såsom en domstols lagakraftvunna dom, om inte skiljedomen genom domstolens beslut har ogiltigförklarats eller upphävts eller en högre myndighet eller en domstol, där talan om skiljedomens ogiltigförklarande eller upphävande är anhängig, beslutar något annat.


Skiljedom, som annars enligt lag skall gälla, skall även på förordnande av allmän underrätt verkställas liksom domstols lagakraftvunna dom, om inte högre myndighet beslutar något annat.

7 kap.

Om åtgärder till säkerställande av utsökning samt om annan handräckning

11 §

En talan enligt 1 mom. skall anhängiggöras hos överexekutor såsom lagsökning, genom betalningsorderförfarande, såsom tviste- eller brottmål vid domstol, genom skiljeförfarande eller vid förvaltningsdomstol eller hos en sådan i 3 kap. 1 § 1 mom. nämnd förvaltningsmyndighet vars beslut verkställs med stöd av denna lag såsom dom i tvistemål och till vilkens behörighet hör att fastställa fordran till betalning. Talan skall fullföljas omedelbart eller inom utsatt tid, när den har väckts på det sätt som anges ovan, vid äventyr att kvarstaden eller förbudet återgår. Förvisar överexekutor ett lagsökningsmål såsom tvistigt till domstol eller förfaller ett mål angående betalningsorder på grund av att gäldenären har motsatt sig utfärdande av betalningsorder, skall talan vid nämnt äventyr väckas vid domstol inom den tid som anges i 1 mom. räknat från det borgenären fick kännedom om att målet av överexekutor har förvisats till domstol eller att målet angående betalningsorder har förfallit. Om en skiljedom inte kommit till stånd av en orsak som inte beror på borgenären, eller om skiljedomen av en sådan orsak är ogiltig eller upphävs, skall talan vid nämnt äventyr väckas inom den tid som anges i 1 mom. räknat från det borgenären fick kännedom om hinder för skiljeförfarandet eller om att en myndighet har konstaterat att skiljedomen är ogiltig eller, när skiljedomen upphävs, från det domstolens beslut har vunnit laga kraft.Denna lag träder i kraft den 1 december 1992.

RP 202/91
LaUB 4/92

Helsingfors den 23 oktober 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.