963/1992

Given i Helsingfors den 8 oktober 1992

Skattestyrelsens beslut om begränsning av skyldigheten att avge skattedeklaration

Skattestyrelsen har med stöd av 33 § 5 mom. och 35 § 5 mom. beskattningslagen av den 12 december 1958 (482/58), sådana de lyder i lag av den 30 april 1982 (313/82), bestämt:

1 §

I skattedeklaration anmäls inte följande inkomster som erhållits från Finland:

1) pension eller livränta som utbetalats i pengar, förutom om rätten till pensionen eller livräntan utgör skattepliktiga tillgångar med stöd av 119 § 2 punkten och 120 § 3 punkten lagen om skatt på inkomst och förmögenhet eller om det är fråga om skattepliktig sytning i enlighet med 63 och 164 §§ lagen om skatt på inkomst och förmögenhet,

2) dag-, moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning som erhållits med stöd av sjukförsäkringslagen, ej heller andra i nämnda lag, i folkpensionslagen eller patientskadelagen avsedda ersättningar för minskade inkomster eller försämrad utkomst,

3) ersättning för minskade inkomster eller försämrad utkomst som erhållits med stöd av obligatoriskt olycksfalls- eller trafikskadeskydd,

4) försäkringsprestation som betalas med stöd av personförsäkring som avses i 58 § lagen om skatt på inkomst och förmögenhet, belopp som erhållits genom premieåterbäring eller återköp,

5) dagpenning och annan motsvarande ersättning för minskade inkomster eller försämrad utkomst som utbetalats med stöd av annan än i 2, 3 och 4 punkten avsedd försäkring,

6) dagpenning och ersättning för förlorad inkomst som fåtts med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar (583/86),

7) med stöd av lagen om ersättning för brottsskador av statsmedel (935/73) utbetald ersättning för minskad inkomst eller försämrad utkomst,

8) förmån som utbetalats med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/84), ej heller utbildnings- och specialstöd som avses i lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (763/90),

9) understöd som med stöd av sysselsättningsförordningen (737/87) utbetalats till en arbetslös person som ämnar bli företagare, till en arbetslös person som genomgår träning för arbetslivet eller till en arbetslös person med handikapp eller sysselsättningsstöd som utbetalats till fysisk person som anställt en arbetslös arbetssökande för annat ändamål än näringsverksamhet eller gårdsbruk, ej heller motsvarande understöd som utbetalats med stöd av lagen om yrkesvägledning (43/60),

10) stöd för sysselsättning på eget initiativ som beviljats en långtidsarbetslös som har varit anmäld som arbetslös arbetssökande vid arbetskraftsbyrån med stöd av förordning om ändring och temporär ändring av sysselsättningsförordningen (1217/91),

11) stöd till ungdomar för sommararbete som beviljats med stöd av statsrådets beslut (415/92),

12) i 10 § lagen om studiestöd (684/90) avsedd ersättning för förlorad inkomst som utbetalats som vuxenstudiepenning, ej heller studiepenning och vuxenstudiepenning som utbetalats med stöd av lagen om studiestöd för högskolestuderande (111/92),

13) stöd för vård av barn i hemmet,

14) periodisk ersättning som utbetalats med stöd av statstjänstemannalagen (755/86),

15) särskild ersättning som utbetalats med stöd av lagen om särskild ersättning till make till tjänsteman inom utrikesrepresentationen (657/89),

16) reservistlön,

17) sjöarbetsinkomst som avses i 93 § och 94 § 1 mom. lagen om skatt på inkomst och förmögenhet (1240/88),

18) sådana inom byggnadsbranschen utbetalda semesterlöner, semesterersättningar och semesterpremier (semesterpenningar) som arbetsgivaren enligt riksomfattande kollektivavtal redovisat i Postbanken på arbetsgivarorganisations särskilda postgirokonto,

19) fondandel och överskott som personalfonder utbetalat till sina medlemmar,

20) dagpenning enligt lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen (118/91),

21) rehabiliteringspenning, rehabiliteringsunderstöd och ersättning för förlorad inkomst som för rehabiliteringstiden betalats med stöd av lagarna om rehabilitering som ersätts enligt olycksfalls- och trafikförsäkringslagen (625/91 och 626/91),

22) förmåner som utbetalats av i lagen om understödskassor avsedda sjukkassor (471/42),

23) skattepliktigt understöd som utbetalats av ifrågavarande arbetsmarknadsorganisation på grund av en arbetsstrid, inte heller annat därmed jämförbart understöd,

24) stöd för reparation av bostäder som av statens och kommunernas medel beviljas en annan person än en sådan som idkar rörelse eller gårdsbruk eller bedriver yrkesverksamhet, inte heller

25) ränta som erlagts eller förmedlats av en penninginrättning och som hör till tillämpningsområdet av lagen om förskottsuppbörd, ränta som betalats av den som emitterat ett masskuldebrevslån och som hör till tillämpningsområdet av lagen om förskottsuppbörd och avkastning som betraktas som ränta på lån, inte heller vinstandel som en investeringsfond betalat, om prestationstagaren är en fysisk person eller ett inhemskt dödsbo och ränta eller vinstandel inte ansluter sig till ränta eller vinstandel som räknas som inkomst av näringsverksamhet eller gårdsbruk.

2 §

En skattskyldig som inte haft skattepliktiga tillgångar eller andra än i 1 § nämnda inkomster som befriats från anmälningsskyldigheten behöver inte utan anmaning avge skattedeklaration.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 december 1992. Beslutet tillämpas första gången vid beskattningen för 1992.

Genom beslutet upphävs skattestyrelsens beslut den 4 oktober 1991 om begränsning av skyldigheten att avge skattedeklaration (1335/91).

Helsingfors den 8 oktober 1992

Generaldirektör
Jukka Tammi

Vik. överinspektör
Riitta Roos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.