952/1992

Given i Helsingfors den 23 oktober 1992

Lag om ändring av 43 § lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 43 § 1 mom. lagen den 28 december 1990 om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/90) som följer:

43 §

Om inte något annat följer av denna lag, gäller i tillämpliga delar 8 g, 9 och 9 a §§, 12 § 1 mom. 5 punkten, 16 §, 17 § 2 och 3 mom., 17 a §, 18 § 2 och 3 mom., 19 a §, 19 b § 1 och 2 mom., 19 d, 19 e och 20-21 a §§ lagen om pension för arbetstagare ävensom 16 och 17 §§ samt 19 § 5 och 6 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare.Stadgandena i 8 g § lagen om pension för arbetstagare tillämpas dock endast i de fall där grunden för regressrätt har uppkommit efter det denna lag har trätt i kraft.

RP 108/92
ShUB 22/92

Helsingfors den 23 oktober 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.