947/1992

Given i Helsingfors den 23 oktober 1992

Lag om ändring av familjepensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i familjepensionslagen av den 17 januari 1969 (38/69) 33 §, sådan den lyder i lag av den 9 februari 1990 (104/90), samt

ändras 1 § 1 mom., 8 § 1 mom., 28 § 2 mom. och 31 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 1 § 1 mom. i lag av den 23 december 1988 (1218/88), 8 § 1 mom. i lag av den 28 juli 1978 (589/78) samt 28 § 2 mom. och 31 § i nämnda lag av den 9 februari 1990, som följer:

1 §

I Finland bosatta personer beviljas familjepension i form av efterlevandepension och barnpension enligt denna lag.


8 §

Barn har rätt till barnpension

1) om det inte har fyllt 16 år eller

2) om det har fyllt 16 men inte 21 år och bedriver heltidsstudier eller får yrkesutbildning och inte uppbär folkpension.


28 §

Då kompletteringsbeloppet beräknas skall familje- och försörjningspensioner som nämns i 26 § 1 mom. 1-4 punkten och 5 mom. folkpensionslagen och som barnet varaktigt uppbär beaktas så att från det fulla kompletteringsbeloppet avdras 50 procent av den del av det sammanlagda beloppet av dessa förmåner som överstiger 1 460 mark per år. Vid fastställandet av ett föräldralöst barns pension skall dessa pensioner dock inte beaktas som inkomst, om de redan har beaktats i den barnpension som har beviljats efter en tidigare avliden förmånslåtare.


31 §

Har de inkomster som inverkar på barnpension förändrats av någon annan orsak än indexbundenheten, skall pensionens belopp justeras.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Om utbildning som berättigar till utbildningsstöd har inletts innan denna lag trädde i kraft, betalas utbildningsstödet enligt den lag som är i kraft när denna lag träder i kraft så länge utbildningen utan avbrott pågår för avläggande av en och samma examen.

Det i lagens 28 § nämnda markbeloppet motsvarar det poängtal för det officiella levnadskostnadsindex enligt vilket storleken av de i mars 1981 löpande folkpensionerna har fastställts.

RP 125/92
ShUB 26/92

Helsingfors den 23 oktober 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.