933/1992

Given i Helsingfors den 23 oktober 1992

Lag om ändring av 14 och 15 §§ lagen om statens säkerhetsfond

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 14 § 2 mom. och 15 § 1 mom. lagen den 30 april 1992 om statens säkerhetsfond (379/92) som följer:

14 §
Beslut om stödåtgärder

Beslut om överlåtelse av aktier och andelar som fonden förvärvat med stöd av 1 § 3 mom. fattar statsrådet på framställning av fonden. En inom fondens direktion tillsatt sektion beslutar om fondens framställning.

15 §
Upplåning

Fonden kan ta upp lån för sin verksamhet, om dess egna tillgångar inte räcker för behövliga stödlån eller för andra stödåtgärder som avses i denna lag. Lånebeloppet får sammanräknat med fondens egna tillgångar och borgensförbindelser uppgå till högst 20 000 miljoner mark. Motvärdet av lån i utländsk valuta beräknas enligt den säljkurs som Finlands Bank noterade för valutan när lånet togs. Om fondens upplåning samt om ränte- och valutaväxlingsavtal i samband med lånen beslutar statsrådet, som kan ge finansministeriet i uppgift att fatta beslut om fondens upplåning samt om ränte- och valutaväxlingsavtal i samband därmed inom de gränser som statsrådet bestämmer. Lånen, med undantag av kortfristiga lån, upptas i statens namn.Denna lag träder i kraft den 26 oktober 1992.

RP 116/92
EkUB 33/92

Helsingfors den 23 oktober 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.