919/1992

Utfärdat i Helsingfors den 8 oktober 1992

Statsrådets beslut om vinylkloridarbete

Statsrådet har vid föredragning från arbetsministeriet med stöd av 47 § lagen den 28 juni 1958 om skydd i arbete (299/58) beslutat:

1 §

Syftet med detta beslut är att skydda arbetstagare

1) som är anställda vid anläggningar, där vinylkloridmonomer framställs, återvinns, lagras, tappas över i containrar, transporteras eller används på något sätt eller där vinylkloridmonomer konverteras till vinylkloridpolymer, och

2) som är exponerade för effekterna av vinylkloridmonomer på arbetsplatsen.

2 §

I detta beslut avses med

1) verksamhetsområde en sådan del av en anläggning som har fastställda gränser och som kan omfatta en eller flera personliga arbetsplatser,

2) tekniskt långtidsgränsvärde det värde som den tidsvägda årsmedelkoncentrationen av vinylkloridmonomer i luften inte får överskrida med hänsyn endast till koncentrationer uppmätta under de perioder då anläggningen är i drift och till sådana tidsperioders längd.

Bilagan till detta beslut innehåller en tabell över statistiskt beräknade gränsvärden med vilkas hjälp det går att över kortare perioder på motsvarande sätt upptäcka risken för att det tekniska långtidsgränsvärdet kommer att överskridas.

De koncentrationsvärden som har registrerats under de larmperioder som avses i 6 § beaktas inte vid beräkningen av långtidsmedelkoncentrationen.

3 §

Alla verksamhetsområden inom en anläggning enligt 1 § skall kontrolleras beträffande koncentrationen av vinylkloridmonomer i luften.

Det tekniska långtidsgränsvärdet är tre miljondelar av volymen (ppm).

Vinylkloridhalten i luften på den personliga arbetsplatsen mätt som medelvärde för åtta timmar får inte överstiga fem ppm.

4 §

Koncentrationen av vinylkloridmonomer i luften inom ett verksamhetsområde får kontrolleras genom en kontinuerlig eller en diskontinuerlig metod. En heltidstäckande deltidsprovmetod skall anses vara en kontinuerlig metod.

En kontinuerlig metod eller en heltidstäckande deltidsprovmetod är obligatorisk i en sluten polymerisationsanläggning för vinylkloridmonomer.

Då kontinuerliga eller heltidstäckande deltidsprov används under ett år, anses det tekniska långtidsgränsvärdet vara uppfyllt, om den uppmätta aritmetiska medelkoncentrationen inte överstiger detta.

När diskontinuerliga mätningar används skall antalet uppmätta värden vara sådant att det är möjligt att med en statistisk säkerhet på minst 95 procent och med beaktande av tillämpliga antaganden i bilaga, förutsatt det faktiska årliga medeltalet inte kommer att överstiga det tekniska långtidsgränsvärdet.

Alla mätsystem som på ett säkert sätt registrerar minst en tredjedel av koncentrationen enligt det tekniska långtidsgränsvärdet anses lämpliga.

Om en icke selektiv mätmetod används för att mäta vinylkloridmonomer, skall det uppmätta värdet tolkas så att det helt avser vinylkloridmonomerkoncentrationen.

Mätinstrumenten skall kalibreras med regelbundna intervaller. Kalibreringen skall göras med lämpliga metoder som grundar sig på de senaste rönen.

5 §

Mätningarna av koncentrationen av vinylkloridmonomer i luften på med användning av för kontroll av överensstämmelsen med det tekniska långtidsgränsvärdet skall utföras verksamhetsområdet mätpunkter som valts så att de resultat som erhålls är så representativa som möjligt för den individuella vinylkloridmonomerexpositionen på den arbetsplatsen.

Beroende på verksamhetsområdets storlek skall det finnas en eller flera mätpunkter. Om det finns mer än en mätpunkt, skall medelvärdet för de olika mätpunkterna i princip anses som det representativa värdet för hela arbetsplatsen.

Om de resultat som erhålls inte är representativa för vinylkloridmonomerkoncentrationen, skall mätpunkten för kontroll av överensstämmelsen med det tekniska långtidsgränsvärdet vara den punkt inom arbetsplatsen där arbetstagaren exponeras för den högsta medelkoncentrationen.

Mätningar som utförs enligt denna paragraf kan kombineras med mätningar som baseras på individuell provtagning, dvs. genom användning av anordningar som bärs av exponerade personer för kontroll av att de valda mätpunkterna är lämpliga och för erhållande av annan information som kan vara till hjälp vid det tekniska förebyggandet och läkarundersökningar.

6 §

På personliga arbetsplatsen där onormala ökningar i koncentrationsnivåerna av vinylkloridmonomer kan förekomma skall det finnas ett kontrollsystem som kan upptäcka avvikelser av detta slag.

Då en sådan ökning förekommer i koncentrationsnivån skall tekniska åtgärder utan dröjsmål vidtas för fastställande av orsakerna och avlägsnande av dem.

Larmtröskeln på en mätpunkt är 15 ppm för medelvärden uppmätta under en timme, 20 ppm för medelvärden uppmätta under 20 minuter eller 30 ppm för medelvärden uppmätta under två minuter. Om larmtröskeln överskrids, skall åtgärder för personligt skydd vidtas utan dröjsmål.

7 §

Lämpliga personliga skyddsåtgärder skall vidtas för vissa arbetsskeden, såsom rengöring av autoklaver samt underhåll och reparationer under vilka det inte kan garanteras att koncentrationerna hålls under gränsvärdena genom organisatoriska åtgärder eller ventilation.

8 §

Arbetsgivaren skall meddela undervisning och handledning till de arbetstagarna som avses i 1 § dels när de anställs eller innan de börjar sitt arbete, dels med regelbundna mellanrum därefter. Informationen skall omfatta de hälsorisker som är förenade med vinylkloridmonomer och de skyddsåtgärder som måste vidtas vid hantering av dem.

9 §

Arbetsgivaren skall över de arbetstagare som avses i 1 § föra ett register med uppgifter om arbetets typ och varaktighet samt den exponering som de utsätts för. Detta register skall överlämnas till den läkare som är ansvarig för företagshälsovården.

En arbetstagare skall på begäran ges tillfälle att ta del av de uppgifter i registret som angår honom.

Arbetsgivaren skall på begäran hålla resultaten från de mätningar som gjorts på de personliga arbetsplatserna tillgängliga för dem som representerar arbetstagarna inom företaget.

Läkarundersökningarna av arbetstagarna skall göras enligt lagen om företagshälsovård (743/78) och vad som bestäms med stöd av den.

10 §

Närmare föreskrifter om tillämpningen av detta beslut meddelas av arbetsministeriet. Arbetsministeriet har också rätt att bevilja undantag från tillämpningen av beslutet, om att arbetstagarnas säkerhet inte äventyras.

11 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1993.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 8 oktober 1992

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Överinspektör
Matti Kajantie

STATISTISKT UNDERLAG FÖR DET TEKNISKA LÅNGTIDSGRÄNSVÄRDET

(2 §)

1. Beroende på olikheter i definitionerna skiljer sig de rekommenderade maximivärdena för koncentration i luften på de personliga arbetsplatserna av ämnen som är skadliga för hälsan för närvarande från ett land till ett annat.

Detta beslut innehåller ett nytt, statistiskt definierat värde, tekniskt långtidsgränsvärde, vilket skall betraktas som ett årsmedelvärde.

2. Gränsvärdena för kortare referensperioder baseras på data som erhållits genom flera mätningar av vinylkloridmonomerkoncentrationer i vinylkloridpolymerindustrin. Dessa mätningar överensstämmer med de data som härrör från observationer i fråga om både andra ämnen som är skadliga för hälsan och andra delar av industrin.

Dessa data kan summeras på följande sätt:

(a) fördelningen av koncentrationer av ämnen som är skadliga för hälsan kan presenteras lognormalt,

(b) den logaritmiska variansen σ2(τ,T) är en funktion av referensperioden τ från vilken genomsnittet av de individuella värdena är beräknat och av beräkningsperioden T över vilken alla individuella värden sträcker sig.

Detta förhållande kan, med en viss approximation, uttryckas i följande ekvation:

σ2 = 2.5 * 10-2 log(T/τ).

3. Genom att anta dessa hypoteser erhåller man i snitt en relation mellan gränsvärdena för de kortaste referensperioderna och det tekniska långtidsgränsvärdet som följer:

Referensperiod Gränsvärdet i miljontedelar (avrundat) Förhållandet mellan värde för kort tid och tekniska långtidsgränsvärde
Ett år 3 1
En månad 5 1.7
En vecka 6 1.95
Åtta timmar 7 2.3
En timme 8 2.55

4. Ovanstående gränsvärden för kortare perioder än ett år får ha en högst 5 procents sannolikhet att överskridas, när det årliga aritmetiska genomsnittet för koncentrationer av vinylkloridmonomer i luften är tre miljondelar.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.