888/1992

Given i Helsingfors den 25 september 1992

Förordning om exportlicenser som krävs för export av vissa varor

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till handels- och industriministeriets verksamhetsområde och med stöd av 3 a § lagen av den 15 februari 1974 om tryggande av landets utrikeshandel och ekonomiska tillväxt (157/74), sådant detta lagrum lyder i lag av den 12 juni 1992 (506/92), stadgas:

1 §

För export av varor som nämns i förteckningen i bilagan till denna förordning eller av tjänster som behövs vid framställning och användning av dem krävs en exportlicens som beviljas av licensverket.

Angående licensieringsförfarandet och tillsynen gäller vad som stadgas i förordningen om kvantitativa begränsningar som tillämpas i landets utrikeshandel (1301/89).

2 §

Statsrådet kan meddela närmare anvisningar om till vilka länder och i vilken omfattning de varor och tjänster som nämnts i bilageförteckningen till denna förordning får exporteras utan exportlicens.

Licensverket kan meddela detaljerade föreskrifter ifall en viss vara eller tjänst hör under den i 1 § avsedda exportlicensieringen.

3 §

Denna förordning tillämpas inte, om för exporten krävs en exportlicens som beviljas med stöd av någon annan författning än denna förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1992.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 25 september 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pertti Salolainen

I Varor som förutsätter exportlicens såsom licensverket i varje enskilt fall skilt definierar dem med tekniska egenskaper, parametrar eller på annat sätt

Grupp 1 - Specialmaterial

1.A. Utrustning, sammansättningar och komponenter

1.A.1. Följande komponenter framställda av fluorinerade blandningar

a) packningar, tätningar, tätningsmaterial eller bränsletankar speciellt konstruerade för luftfartyg eller rymdfarkoster

b) piezoelektriska polymerer och sampolymerer gjorda av vinylidenfluorid

c) packningar, tätningar, ventilsäten eller membran som är konstruerade för användning i luftfartyg, rymdfarkoster eller missiler

1.A.2. Kompositer eller laminat

a) som har en organisk matris och som tillverkats av material som enligt punkterna 1.C.10.c., 1.C.10.d. eller 1.C.10.e. är föremål för kontroll

b) som har en metall- eller kolmatris

1.A.3. Produkter tillverkade av icke fluorinerade polymeriska substanser som enligt punkt 1.C.8.a. är föremål för kontroll av film, skivor, tejp eller band

1.B. Provnings-, inspektions-, och produktionsutrustning

1.B.1. Utrustning för produktion av fibrer, förformer (plast), förimpregnerade förstärkningar eller materialkompositer som enligt punkterna 1.A.2. eller 1.C.10. är föremål för kontroll, samt komponenter och tillbehör som är speciellt konstruerade för dessa

1.B.2. System för att producera metallegeringar, metallegeringar i pulverform eller legeringar som enligt punkterna 1.C.2.a.2., 1.C.2.b eller 1.C.2.c är föremål för kontroll samt komponenter speciellt konstruerade för dessa

1.B.3. Verktyg, formar, kokiller eller fixturer för superplastisk bearbetning eller diffusionsbondning av titan, aluminium eller legeringar av dessa

1.C. Material

1.C.1. Material speciellt konstruerade för att absorbera elektromagnetiska vågor eller elektriskt ledande polymerer

1.C.2. Metallegeringar, pulver av metallegeringar samt legerat material

1.C.2.a Följande metallegeringar

1) a) nickelaluminider

b) titanaluminider

2) a) nickellegeringar

b) nioblegeringar

c) titanlegeringar

d) aluminiumlegeringar

e) magnesiumlegeringar

1.C.2.b Vissa metallpulverlegeringar eller finfördelade material som används i material som enligt punkt 1.C.2.a är föremål för kontroll och har tillverkats i en kontrollerad omgivning med någon av följande processer

a) vakuumfinfördelning

b) gasfinfördelning

c)rotationsfinfördelning

d)plaskavkylning

e)mältspinning och finfördelning

f)smältutdragning och finfördelning

g)mekanisk legering

1.C.2.c Legerade material, i form av icke finfördelade flingor, band eller tunna stavar som tillverkats i kontrollerad miljö genom plaskavkylning, smältspinning eller smältutdragning för att användas till framställning av metallpulverlegeringar eller finfördelade material som enligt punkt 1.C.2.b. är föremål för kontroll

1.C.3. Magnetiska metaller av alla typer och former

1.C.4. Urantitanlegeringar eller wolframlegeringar med en matris av järn, koppar eller nickel som bas

1.C.5. Supraledande kompositledare i längder på mer än 100 m eller med en vikt som överstiger 100 g

1.C.6. Följande vätskor och smörjmedel

1.C.6.a. Hydrauloljor som innehåller som huvudkomponent någon eller något av följande blandningar eller ämnen

1) syntetiska kolväteoljor eller kiselväteoljor

2) klor-fluor-kolföreningar

1.C.6.b. Smörjmedel som innehåller som huvudkomponent någon eller något av följande blandningar eller ämnen

1) fenylen- eller alkylfenylenetrar eller -tioetrar, eller blandningar därav

2) fluorinerade kiselvätskor

1.C.6.c. Dämpnings- eller flotationsvätskor som är tillverkade av någon eller något av följande blandningar eller ämnen

1) dibromtetrafluoretan

2) polyklortrifluoretylen (endast oljiga och vaxiga varianter) eller

3) polybromtrifluoretylen

1.C.7. Keramiska basmaterial, keramiska material som ej är kompositer, keramiska matriskompositmaterial och utgångsmaterial

1.C.8. Följande icke fluorinerade polymeriska substanser

1.C.8.a.

1) bismaleimider

2) aromatiska polyamidimider

3) aromatiska polyimider

4) aromatiska polyeterimider

1.C.8.b. Termoplastiska flytande kristallsampolymerer

1.C.8.c. Följande polyaryleneterketoner

1) polyeter-eter-keton (PEEK)

2) polyeter-keton-keton (PEKK)

3) polyeter-keton (PEK)

4) polyeter-keton-eter-keton-keton (PEKEKK)

1.C.8.d. Polyarylenketoner

1.C.8.e. Polyarylensulfider där arylengruppen ar bifenylen, trifenylen eller kombinationer av dessa

1.C.8.f. Polybifenylenetersulfon

1.C.9. Följande icke bearbetade fluorinerade föreningar

a) sampolymerer av vinylidenfluorid

b) fluorinerade polyimider

c) fluorinerade fosfazenelastomerer

1.C.10. Följande fibrösa eller trådaktiga material som kan användas i kompositer eller laminat som har en organisk matris, metallmatris eller kolmatris

1.C.10.a. Organiska fibrösa eller trådaktiga material (utom polyetylen)

1.C.10.b. Fibrösa eller trådaktiga material av kolföreningar

1.C.10.c. Oorganiska fibrösa eller trådaktiga material

1.C.10.d. Fibrösa eller trådaktiga material som är föremål för kontroll

1) som är sammansatta av något av följande ämnen

a) polyeterimider som omfattas av punkt 1.C.8.a. eller

b) material som omfattas av någon av punkterna 1.C.8.b., 1.C.8.c., 1.C.8.d., 1.C.8.e. eller 1.C.8.f

2) som är sammansatta av några material som omfattas av punkterna 1.C.10.d.1.a. eller 1.C.10.d.1.b. och blandade med andra fibrer som omfattas av punkterna 1.C.10.a., 1.C.10.b eller 1.C.10.c.

1.C.10.e. Plast- eller hartsimpregnerade fibrer (förimpregnerade förstärkningar), metall- eller kolbelagda fibrer (förformer) eller förformade kolfibrer

Grupp 2 - Materialbehandling

2.A. Utrustning, sammansättningar och komponenter

Nedanstående rullager eller rullagersystem och deras komponenter

2.A.1. och 2.A.2. Kullager eller fasta rullager (utom koniska rullager)

2.A.3. Fasta koniska rullager

2.A.4. Gassmorda folieglidlager

2.A.5. Lagersystem med aktiva magneter

2.A.6. Vävburna självinstallerande lager eller vävburna glidlager

2.B Provnings-, inspektions- och produktionsutrustning

2.B.1. Numeriska styrenheter och kort speciellt konstruerade för numerisk styrning av verktygsmaskiner, verktygsmaskiner samt därtill speciellt konstruerade komponenter.

2.B.2. Icke numeriskt styrda verktygsmaskiner avsedda att bearbeta ytor till optisk kvalitet

2.B.3. Manuellt eller numeriskt styrda verktygsmaskiner speciellt konstruerade för bearbetning, finslipning, polering eller hening av koniska kugghjul som är härdade och parallella kugghjul, samt till dessa speciellt konstruerade komponenter, tillbehör och styrsystem

2.B.4. Varmisostatpressar samt till dessa speciellt konstruerade formar, kapslar, komponenter, tillbehör och styrutrustning

2.B.5. Utrustning speciellt konstruerad för att styra ytbeläggningen och dess kvalitet under processens lopp vid utfällningar av oorganiska ytbeläggningar och vid ytmodifikationer av icke strömledande substrat

2.B.6. System eller utrustning för mätning och inspektion av dimensioner

2.B.7. Robotar samt därtill speciellt konstruerade styrenheter och verktyger

2.B.8. Sammansättningar, enheter eller verktyg som speciellt har konstruerats för verktygsmaskiner eller utrustning som enligt punkterna 2.B.6. eller 2.B.7. är föremål för kontroll

2.B.9. Speciellt konstruerade kretskort jämte installerade komponenter och program, eller sammansatta roterande arbetsbord, som enligt tillverkarens specifikationer kan förändra prestanda hos numeriska styrenheter, verktygsmaskiner eller återkopplade enheter så att de blir föremål för kontroll enligt punkt 2.B.

Grupp 3 - Elektronik

3.A. Utrustning, sammansättningar och komponenter

3.A.1. Elektroniska element och komponenter

3.A.1.a. Följande integrerade kretsar av standardtyp

3.A.1.a.1. integrerade kretsar som har specificerats eller konstruerats för att vara motståndskraftiga mot strålning

3.A.1.a.2. integrerade kretsar som är specificerade för att arbeta i en låg eller hög omgivningstemperatur

3.A.1.a.3. mikroprocessor-, mikrodator- och mikrostyrenhetskretsar

3.A.1.a.4. följande minneskretsar

a) elektriskt raderbara programmerbara läsminnen

b)statiska läs- och skrivminnen

c)minneskretsar som har tillverkats av sammansatta halvledare

3.A.1.a.5. följande omvandlarkretsar

a) analog-till-digital-omvandlare

b) digital-till-analog-omvandlare

3.A.1.a.6. elektro-optiska eller optiska integrerade kretsar för signalbehandling

3.A.1.a.7. fältprogrammerbara grindmatriser

3.A.1.a.8. fältprogrammerbara logiska matriser

3.A.1.a.9. integrerade kretsar för neurala nätverk

3.A.1.a.10. kundanpassade integrerade kretsar

3.A.1.a.11. vissa övriga digitala integrerade kretsar

3.A.1.b. Mikrovågs- eller millimetervågsutrustning

3.A.1.b.1. Följande elektroniska vakuumrör och katoder

a) vandringsvågrör för pulserad eller kontinuerlig drift

b) korsfältsförstärkarrör

c) impregnerade katoder till elektronrör

3.A.1.b.2. integrerade mikrovågskretsar eller moduler som innehåller monolitiska integrerade kretsar

3.A.1.b.3. mikrovågstransistorer

3.A.1.b.4. halvledarbestyckade mikrovågsförstärkare

3.A.1.b.5. elektroniskt eller magnetiskt avstämbara bandpass- eller bandstoppfilter

3.A.1.b.6. mikrovågssammansättningar

3.A.1.b.7. flexibla vågledare

3.A.1.c. Anordningar för akustiska vågor och därtill särskilt avsedda delar

3.A.1.d. Elektroniska enheter och kretsar som innehåller komponenter tillverkade av supraledande material

3.A.1.e. Högenergianordningar

3.A.1.e.1. högenergibatterier

3.A.1.e.2. högenergiladdningskondensatorer

3.A.1.e.3. supraledande elektromagneter eller solenoider

3.A.1.e.4. kretsar eller system för elektromagnetisk energilagring

3.A.1.e.5. system och rör med röntgenblixtar

3.A.1.f. Roterande avkodare som anger positionens absolutvärde

3.A.2. Elektronisk utrustning med allmän användning

3.A.2.a. Följande inspelningsutrustning samt till denna utrustning speciellt konstruerade testband

3.A.2.a.1. analoga instrumentbandspelare

3.A.2.a.2. vissa digitala videobandspelare

3.A.2.a.3. digitala instrumentbandspelare

3.A.2.a.4. utrustning som är konstruerad för att omvandla digitala videobandspelare till digitala instrumentbandspelare

3.A.2.b. Frekvenssyntesutrustningar

3.A.2.c. Signalanalysatorer

3.A.2.d. Signalgeneratorer där utgångssignalen genereras genom frekvenssyntes

3.A.2.e. Nätverksanalysatorer

3.A.2.f. Testmottagare för mikrovåg

3.A.2.g. Atomfrekvensstandarder

3.A.2.h. Emulatorer för mikrokretsar som är föremål för kontroll

3.B. Provnings-, inspektions- och produktionsutrustning

Utrustning för tillverkning eller provning av halvledarkomponenter eller -material, och särskilt konstruerade komponenter och tillbehör därtill.

3.B.1. Datorstyrd utrustning för epitaxiell tillväxt

3.B.2. Datorstyrd utrustning för jonimplantation

3.B.3. Datorstyrd utrustning för anisotropisk plasmaetsning

3.B.4. Datorstyrd plasma-CVD-utrustning

3.B.5. Datorstyrd utrustning med fokuserad jonstrålning som kan ha flera funktioner

3.B.6. Datorstyrd utrustning med automatmatning för hantering av wafers/halvledarplattor i ett centraliserat flerkammarsystem

3.B.7. Datorstyrd litografiutrustning

3.B.8. Masker eller retiklar

3.B.9. Följande datorstyrd provutrustning som speciellt har konstruerats för provning av halvledarkomponenter och okapslade komponenter

3.B.9.a. Utrustning för provning av transistorers S-parametrar

3.B.9.b. Utrustning för provning av integrerade kretsar och sammansättningar som innehåller integrerade kretsar

3.B.9.c. Utrustning för provning av integrerade mikrovågskretsar

3.B.9.d. Elektronstrålesystem eller laserstrålesystem som är konstruerade för att beröringsfritt undersöka halvledarkomponenter

3.C. Material

3.C.1. Heteroepitaxiella material som består av ett substrat med ovanpå varandra liggande epitaxiellt vuxna multipelskikt av något av följande ämnen

a) kisel

b) germanium eller

c) III/V-blandningar av gallium och indium

3.C.2. Resister och substrat belagda med material som är föremål för kontroll

3.C.3. Metallorganiska blandningar av aluminium, gallium eller indium

3.C.4. Hydrider av fosfor, arsenik eller antimon

Grupp 4 - Datorer

4.A. Utrustning, sammansättningar och komponenter

4.A.1. Datorer inklusive tillhörande specialtillverkade utrustningar, sammansättningar och komponenter,

4.A.1.a. som är speciellt konstruerade för att arbeta i låga eller höga temperaturer eller som tål strålning

4.A.1.b. som har egenskaper eller funktioner som nämns i grupp 5 (informationsskydd)

4.A.2. Hybriddatorer samt för dessa speciellt konstruerade sammansättningar och komponenter,

a) som innehåller digitala datorer som är föremål för kontroll enligt punkt 4.A.3.

b) som innehåller analog-till-digital- eller digital-till-analog-omvandlare

4.A.3. Digitala datorer, sammansättningar och tillhörande utrustning, apparater samt för dessa speciellt konstruerade komponenter

4.A.3.a. som är konstuerade för kombinerad identifiering, förståelse och tolkning av bild eller enhetligt tal

4.A.3.b. som är konstruerade eller ändrade för att vara feltoleranta

4.A.3.c. Digitala datorer vilkas sammanlagda teoretiska effekt (CTP) överstiger en viss gräns

4.A.3.d. Vissa sammansättningar som är speciellt konstruerade eller ändrade för att öka effekten genom ett ökat antal kalkyleringsenheter

4.A.3.e. Följande skivminnen och halvledarminnen

1) magnetiska, raderbara, optiska eller optomagnetiska skivminnen

2) halvledarminnen, andra än huvudminnet (även benämnt RAM-disk)

4.A.3.f. Styrenheter för in- och utmatning som är konstruerade för utrustning som enligt punkt 4.A.3.e. är föremål för kontroll

4.A.3.g. Utrustning för att förbättra signalbehandling eller bildkvalitet

4.A.3.h. Grafiska acceleratorer eller grafiska processorer och till dessa ansluten gemensam överföringsväg

4.A.3.i. Vissa färgbildskärmar eller monitorer

4.A.3.j. Utrustningar som kan utföra analog-till-digital- eller digital-till-analog-omvandlingar

4.A.3.k. Utrustningar som innehåller terminalutrustningar som nämns i punkt 5.A.1.b.3.

4.A.4. Följande datorer samt tillhörande specialtillverkade utrustningar, sammansättningar och komponenter

a) systoliska parallelldatorer

b) neurala datorer

c) optiska datorer

4.B. Provnings-, inspektions- och produktionsutrustning

Utrustning för utveckling och produktion av magnetiska och optiska minnen

4.C. Material

Material speciellt sammansatt för produktion av läs- och skrivhuvud/skivsammansättningar för magnetiska eller optomagnetiska hårddiskar som är föremål för kontroll

Grupp 5 - Telekommunikation och informationsskydd

Avsnitt 1 - Telekommunikation

5.A.1. Utrustning, sammansättningar och komponenter

5.A.1.a. Telekommunikationsutrustning med någon av nedanstående egenskaper eller funktioner

1)utrustningen är speciellt konstruerad för att motstå de transienta elektroniska verkningar eller elektromagnetiska pulser som härrör från en nukleär explosion

2) utrustningen är speciellt förstärkt för att kunna motstå gamma-, neutron- eller jonstrålning

3) utrustningen är speciellt konstruerad för att kunna arbeta i låga eller höga temperaturer

5.A.1.b. Transmissionsutrustning och -system för telekommunikation och speciellt konstruerade komponenter eller tillbehör till sådan utrustning

5.A.1.b.1. utrustning som arbetar med digital teknik (inklusive digital behandling av analoga signaler)

5.A.1.b.2. datorstyrd korskopplingsutrustning

5.A.1.b.3. utrustning som innehåller

a) modem

b) anslutningskort för telekommunikationskanal

c) anslutningskort för åtkomst till nätverk och till dessa ansluten gemensam överföringsväg

5.A.1.b.4. utrustningar som innehåller laser

5.A.1.b.5. radioutrustning som arbetar i frekvensområdet över 26,5 GHz

5.A.1.b.6. radioutrustning som använder digital moduleringsteknik

5.A.1.b.7. viss radioutrustning som arbetar i frekvensområdet 1,5 till 87,5 MHz

5.A.1.b.8. radioutrustning som utnyttjar bandspridningsteknik eller hoppfrekvensteknik

5.A.1.b.9. digitalt kontrollerade radiomottagare som har mer än 1.000 kanaler

5.A.1.b.10. utrustning som är försedd med funktioner för signalbehandling

5.A.1.b.11. system för kommunikation under vattnet

5.A.1.c. Datorstyrd växelutrustning och därtill anslutna signalsystem med någon av nedanstående egenskaper, samt för sådana speciellt konstruerade komponenter och tillbehör

5.A.1.c.1. signalering på en gemensam kanal

5.A.1.c.2. digitalt nätverk för integrerad service

5.A.1.c.3. prioritering och upplösning av förbindelse i kretskoppling i flera nivåer

5.A.1.c.4. dynamiskt självanpassande dirigering

5.A.1.c.5. dirigering eller koppling av datagrampaket

5.A.1.c.6. dirigering eller koppling av snabbvalspaket

5.A.1.c.7. automatisk överföring av cellulärsamtal

5.A.1.c.8. datapaketförmedlingsväxlar, kretskopplade växlar eller routers

5.A.1.c.9. optiska växlar

5.A.1.c.10. utrustningar som arbetar med asynkront överföringssätt

5.A.1.c.11. innehåller datorstyrd digital korskopplingsutrustning

5.A.1.d. Styrutrustning för centraliserade nätverk

5.A.1.e. Optiska kommunikationskablar, optiska fibrer samt för sådana specialkonstruerade komponenter och tillbehör

5.A.1.f. Fasade grupper av antenner

5.B.1. Provnings-, mät- och produktionsutrustning

5.B.1.a. Utrustning som är speciellt konstruerad för utrustning, material, funktioner eller egenskaper som är föremål för kontroll

1) för utveckling, inklusive mät- och provningsutrustning

2) för produktion, inklusive mät-, prov-nings- och reparationsutrustning

3) för användning, inklusive mät-, prov-nings- och reparationsutrustning

5.B.1.b. Följande utrustning

1) provningsinstrument för bitfelshastigheten

2) analysatorer, provare och simulatorer för datakommunikationsprotokoll

3) speciellt för provning konstruerade separata datorstyrda radiosändarsimulatorer/ instrument för att utvärdera radiokanaler

5.C.1. Material

Halvfabrikat (förformer) av glas eller annat ämne optimerade för tillverkning av optiska fibrer som är föremål för kontroll enligt punkt 5.A.1.e.

Avsnitt 2 - Informationssäkerhet

5.A.2. Utrustning, sammansättningar och komponenter

System, utrustning användningsspecifika sammansättningar, moduler eller integrerade kretsar samt för sådana särskilt konstruerade komponenter

5.A.2.a. som är konstruerade eller modifierade för att använda kryptografi som grundar sig på digital teknik för att tillgodose informationssäkerheten

5.A.2.b. som är konstruerade eller modifierade för att utföra kryptoanalytiska funktioner

5.A.2.c. som är konstruerade eller modifierade för att använda kryptografi som grundar sig på analog teknik för att tillgodose informationssäkerheten

5.A.2.d. som är konstruerade eller modifierade för att undertrycka röjande strålning från informationsbärande signaler

5.A.2.e. som är konstruerade eller modifierade för att använda kryptografisk teknik för att generera spridningskoden vid bandspridningsteknik eller hoppkoden vid hoppfrekvensteknik

5.A.2.f. som är konstruerad eller modifierad för att tillhandahålla certifierad eller certifierbar säkerhet eller användarisolering i flera nivåer

5.A.2.g. kommunikationskabelsystem konstruerade eller modifierade mekaniskt, elektriskt eller elektroniskt för att upptäcka olovliga, hemliga eller dolda intrång

5.B.2. Provnings-, inspektions- och produktionsutrustning

5.B.2.a. Utrustning som är speciellt konstruerad för

1) utveckling inklusive mät- och provningsutrustning eller

2) produktion inklusive mät-, provnings-, underhålls- eller produktionsutrustning

av utrustning eller funktioner som är föremål för kontroll

5.B.2.b. Mätinstrument speciellt konstruerade för att utvärdera och säkra sådana funktioner för informationsskydd som är föremål för kontroll.

Grupp 6 - Sensorer och laserutrustning

6.A. Utrustning, sammansättningar och komponenter

6.A.1. Akustisk utrustning

6.A.1.a. Marina akustiska system, utrustningar eller komponenter som tillverkats speciellt för dessa

6.A.1.b. Landbaserade geofoniska system

6.A.1.c. Sonarutrustning som arbetar med hastighetskorrelation

6.A.2. Optiska sensorer

6.A.2.a. Optiska detektorer

6.A.2.b. Multispektrala bildsensorer

6.A.2.c. Bildsensorutrustning som direkt ger en synlig bild

6.A.2.d. Speciella komponenter för att understödja optiska givare

6.A.3. Kameror

6.A.3.a. Följande instrumentkameror

1) höghastighetsfilmkameror

2) mekaniska höghastighetskameror

3) mekaniska eller elektroniska spaltkameror

4) elektroniska bildkameror

5) elektroniska kameror

6.A.3.b. Följande bildkameror

1) videokameror som innehåller halvledarsensorer

2) avsökande kameror och kamerasystem

3) kameror som innehåller bildförstärkare som är föremål för kontroll

4) kameror som innehåller bildplanssystem som är föremål för kontroll

6.A.4. Optik

6.A.4.a. Följande optiska speglar (reflektorer)

1) deformerbara speglar

2) monolitiska lättviktsspeglar

3) lätta komposit- eller skumspegelkonstruktioner

4) speglar som kan styra en ljusstråle

6.A.4.b. Optiska komponenter tillverkade av zinkselenid (ZnSe) eller zinksulfid (ZnS)

6.A.4.c. Rymdkvalificerade komponenter för optiska system

6.A.4.d. Optiska filter

6.A.4.e. Optisk styrutrustning

6.A.4.f. Fluoridfiberkablar eller optiska fibrer till dem

6.A.5. Lasrar, komponenter och optisk utrustning

6.A.5.a. Gaslasrar

6.A.5.b. Halvledarlasrar

6.A.5.c. Lasrar i fast tillstånd

6.A.5.d. Färgämneslasrar och andra vätskelasrar

6.A.5.e. Fria elektronlasrar

6.A.5.f. Komponenter enligt nedanstående

1) speglar som kyls antingen med aktiv kylning eller genom värmerör

2) optiska speglar eller genomskinliga eller delvis genomskinliga optiska eller elektrooptiska komponenter som är speciellt konstruerade för att användas tillsammans med lasrar som är föremål för kontroll

6.A.5.g. Följande optisk utrustning

1) dynamiska mätinstrument avsedda att mäta vågfronter (faser)

2) laseranalysutrustning som kan mäta fel i strålningsvinkeln hos (SHPL-laser) system

3) optiska utrustningar, sammansättningar eller komponenter speciellt konstruerade för faskopplade lasersystem av SHPL

4) projektionsteleskop speciellt avsedda för att arbeta i SHPL-lasersystem

6.A.6. Magnetometrar, magnetiska gradiometrar, induktionsmagnetogradiometrar och kompensationssystem, samt för dessa speciellt konstruerade komponenter

6.A.7. Utrustning för mätning av gravitationens styrka och gravitationsgradiometrar

6.A.8. Radarutrustning, -system och sammansättningar

6.B. Provnings-, inspektions- och produktionsutrustning

6.B.4. Optik

Utrustning för mätning av absoluta reflektionsfaktorn

6.B.5. Lasrar

Viss utrustning för tillverkning och inspektion av laserutrustning

6.B.7. Gravitationsmetrar

Utrustning för att producera, rikta upp och kalibrera landbaserade gravitationsmetrar för markbruk

6.B.8. Radar

Tvärsektionsmätsystem för pulsradar

6.C. Material

6.C.2. Optiska sensorer

a) tellur (Te) som grundämne

b) enstaka kristaller av kadmiumtellurid (CdTe) eller kvicksilverkadmiumtellurid (CdHgTe) c) förformer av optiska fibrer

6.C.4. Optik

a) substratämnen av zinkselenid (ZnSe) och zinksulfid (ZnS)

b)syntetiska kristaller av följande elektrooptiska material

1) kaliumtitanylarsenat (KTA)

2) silvergalliumselenid (AgGaSe2)

3) talliumarsenselenid (TI3AsSe3, även känt som TAS

c)icke linjära optiska material

d)substratämnen av kiselkarbid eller material belagda med beryllium-beryllium (Be/Be)

e)följande material med låg optisk absorbtion

1) råämnen av fluoridföreningar

2) råämnen av glasfluorid

f)glas, inklusive kvartsglas, fosfatglas, fluorfosfatglas, zirkoniumfluorid (ZrF4) och hafniumfluorid (HfH4)

g)syntetiskt producerade diamantmaterial

h)optiska fiberförformer speciellt konstruerade för tillverkning av fluoridfiber

6.C.5. Lasrar

Följande kristallina lasrars värdmaterial i obearbetad form

a) titan-dopad safir

b) aleksandrit

Grupp 7 - Flyg- och navigeringsutrustning

7.A. Utrustning, sammansättningar och komponenter

7.A.1. Accelerometrar

7.A.2. Gyron

7.A.3. Tröghetsnavigeringssystem (stationär eller med kardanupphängning) samt tröghetsutrustning för positionsbestämning, vägledning eller styrning

7.A.4. Gyroastrokompasser och andra utrustningar som beräknar position eller orientering genom att automatiskt följa himlakroppar eller satelliter

7.A.5. Globala satellitnavigeringsmottagare

7.A.6 Luftburna höjdmätare

7.B. Provnings-, inspektions- och produktionsutrustning

7.B.1. Test-, kalibrerings- eller injusteringsutrustning speciellt konstruerad för utrustning som omfattas av punkt 7.A. och är därmed föremål för kontroll

7.B.2. Utrustning speciellt konstruerad för att mäta egenskaperna hos speglar till ringlasergyro

7.B.3. Utrustning speciellt konstruerad för produktion av utrustning som är föremål för kontroll enligt punkt 7.A. inklusive

a)avstämningsutrustning för gyron

b)dynamisk balansutrustning för gyron

c)inkörnings- och motortestutrustning för gyron

d)utrustning för att evakuera och fylla gyron

e)centrifugfixturer för gyrolager

f)utrustning för justering av accelerometeraxlar

Grupp 8 - Marinteknologi

8.A. Utrustning, sammansättningar och komponenter

8.A.1. Följande undervattensfarkoster eller ytfartyg

8.A.1.a.Bemannade trådstyrda undervattensfarkoster

8.A.1.b. Bemannade icke trådstyrda (frisimmande) undervattensfarkoster

8.A.1.c. Obemannade trådstyrda undervattensfarkoster

8.A.1.d. Obemannade icke trådstyrda (frisimmande) undervattensfarkoster

8.A.1.e. Oceangående bärgningssystem

8.A.1.f. Yteffektfarkoster (svävare) försedda helt med kjolar

8.A.1.g. Yteffektfarkoster försedda med massiva sidor

8.A.1.h. Bärplansfartyg

8.A.1.i. Fartyg med liten vattenlinjeyta

8.A.2.a. Följande system eller utrustningar som är speciellt konstruerade eller modifierade för undervattensfarkoster

1) trycksatt hölje eller skrov

2) likströmsmotor för framdrivning eller drivkraftsalstring

3) manöverkablar samt anslutningsdon

8.A.2.b. System speciellt konstruerade eller modifierade för automatisk rörelsekontroll för utrustningar till undervattensfarkoster, som använder navigationsdata och som har återkopplade reglersystem (servostyrning)

8.A.2.c. Fiberoptiska skrovgenomföringar och -anslutningar

8.A.2.d. Följande betraktningssystem för undervattensbruk

1) a) televisionssystem

b) televisionskameror för undervattensbruk

2) system speciellt konstruerade eller modifierade för fjärrmanövrering tillsammans med en undervattensfarkost

3) televisionskameror som kan arbeta med låga ljusnivåer

8.A.2.e. Fotografiska stillbildskameror speciellt konstruerade eller modifierade för undervattensbruk

8.A.2.f. Elektroniska bildsystem speciellt konstruerade eller modifierade för undervattensbruk

8.A.2.g. Ljussystem enligt nedanstående, speciellt konstruerat eller modifierat för undervattensbruk

1) stroboskopiska ljussystem

2) argonljusbågssystem

8.A.2.h. Robotar speciellt konstruerade för undervattensbruk

8.A.2.i. Fjärrmanövrerade ledbara manipulatorer speciellt konstruerade eller modifierade för undervattensfarkoster

8.A.2.j. Luftoberoende kraftsystem speciellt konstruerade för undervattensbruk

8.A.2.k. Kjolar, tätningar eller avkännare

8.A.2.l. Lyftande fläktar

8.A.2.m. Helt nedsänkta superkaviterande bärplan eller värplan utan kavitation

8.A.2.n. Aktiva system speciellt konstruerade eller modifierade för att automatiskt reglera rörelsen från sjöhävningen

8.A.2.o.1. Följande vattenskruvpropellrar eller effektöverföringssystem

a) propellrar som är superkaviterande, superventilerade, delvis nedsänkta eller som skär genom ytan

b) motroterande propellrar

c)system som innehåller virvelteknik före eller efter propellern för att få ett jämnare flöde genom propellern

d) lättvikts-, högkapacitets- reduktionsväxlar

e)axelsystem för överföring av effekter som innehåller komponenter av kompositmaterial

8.A.2.o.2. Följande vattenskruvpropellrar, effektgenererande eller -överförande system för användning på fartyg

a) propellrar med ställbar stigning inklusive system för därtill hörande nav

b) internt vätskekylda elektriska framdrivningsmotorer

c)supraledande framdrivningsmotorer eller framdrivningsmotorer med permanentmagneter

d) axelsystem för överföring av effekter som innehåller komponenter av kompositmaterial

e)ventilerade eller vid basen ventilerade propellersystem

8.A.2.o.3. Ljudreduktionssystem för användning på fartyg som har ett deplacement på 1000 ton eller mer

8.A.2.p. Framdrivningssystem enligt pump-jet-principen

8.b. Provnings-, inspektions- och produktionsutrustning

Vattentunnlar

8.C. Material

Syntaktiskt skum för undervattensbruk

Grupp 9 - Framdrivningsutrustning

9.A. Utrustning, sammansättningar och komponenter

9.A.1. Gasturbinmotorer för flygplan

9.A.2. Marina gasturbinmotorer

9.A.3. Speciellt konstruerade sammansättningar och komponenter för gasturbin-framdrivningssystem

9.A.4. Bärraketer eller rymdfarkoster som används vid uppskjutning till rymden

9.A.5. Framdrivningssystem för raketer som drivs med flytande bränslen, vilka innehåller någon som helst av de komponenter som enligt punkt 9.A.6. är föremål för kontroll

9.A.6. Följande speciellt konstruerade system eller komponenter för framdrivningssystem för raketer som drivs med flytande bränsle

a) kryogeniska avkylare, flyglätta dewar-behållare, kryogeniska värmerör eller kryogeniska system

b) kryogeniska behållare eller slutna kylsystem

c)upplagrings- eller överföringssystem för flytande väte

d) högtrycksturbopumpar, pumparnas komponenter eller till dem anslutna gasgeneratorer eller expansionsturbinmotorsystem

e)högtrycksdrivkammare och deras munstycken

f)upplagrinssystem för bränsle

9.A.7. Framdrivningssystem för raketer som drivs med fast bränsle

9.A.8. Komponenter speciellt konstruerade för framdrivningssystem för raketer som drivs med fast bränsle

a) bondningssystem mellan höljets isoleringar och bränslet

b) motorhöljen tillverkade av fibröst kompositmaterial

c) munstycken

d) drivstrålsstyrningssystem för rörliga munstycken eller sekundär insprutning av bränsle

9.A.9. Framdrivningssystem för raketer som drivs av hybridbränsle

9.A.10. Speciellt konstruerade komponenter eller strukturer för bärraketer eller tillhörande framdrivningsutrustning

9.A.11. Rammotorer, scramjet-motorer eller kombinationstaktmotorer samt för dessa speciellt konstruerade komponenter

9.B. Provnings-, inspektions- och produktionsutrustning

9.B.1. Följande speciellt konstruerade utrustningar, verktyg eller fixturer för tillverkning eller mätning av gasturbinskovlar, ledskenor eller skoveltakgjutgods

a) automatiserad utrustning som använder icke mekaniska metoder för mätning av vägtjocklek hos bärande ytor

b) verktyg, fixturer eller mätutrustning för borrmetoder som utnyttjar laser, vattenjet eller elektrokemisk bearbetning/gnistbearbetning

c)utrustning för gjutningsstelnad eller enkristallgjutning

d) keramiska kärnor eller skal

e)tillverkningsutrustning eller verktyg för framställning av keramiska kärnor

f)utrustning för uppslamning av keramiska kärnor

g)prepareringsutrustning för vaxmönster till keramiska skal

h)brännutrustning för keramiska skal

9.B.2 Styrsystem som arbetar i realtid, instrumentering (inklusive givare) eller automatisk datainsamlings- och -bearbetningsutrustning

9.B.3. Utrustning för produktion och test av gasturbinborsttätningar

9.B.4. Verktyg, formar eller fixturer för mekanisk hopfogning av superlegeringar eller titankomponenter i en gasturbin

9.B.5. Styrsystem som arbetar i realtid, instrumentering (inklusive givare) eller automatisk datainsamlings- och -bearbetningsutrustning, speciellt konstruerad för användning med vindtunnlar eller motsvarande utrustning

9.B.6. Speciellt konstruerad akustisk vibrationstestutrustning

9.B.7. Speciellt konstruerad utrustning för inspektion av tillståndet hos raketmotorer

9.B.8. Omvandlare speciellt konstruerade för att direkt mäta väggens ytfriktion med ett testflöde

9.B.9. Verktyg speciellt konstruerade för att tillverka pulvermetalliska rotorkomponenter för turbinmotorer

II Tjänster som förutsätter exportlicens

Tjänster som ansluter sig till produkterna i del I eller till framställningen eller användningen av nämnda produkter såsom licensverket i varje enskilt fall skilt definierar dem med tekniska egenskaper, parametrar eller på annat sätt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.