875/1992

Utfärdat i Helsingfors den 16 september 1992

Trafikministeriets beslut om Teleförvaltningscentralens avgifter

Trafikministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

I detta beslut bestäms om Teleförvaltningscentralens avgiftsbelagda prestationer och grunderna för dessa samt om fasta avgifter för offentligrättsliga prestationer.

2 §
Offentligrättsliga prestationer med fasta avgifter

I 6 § 2 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer, för vilka Teleförvaltningscentralen uppbär fasta avgifter som bestäms i 6 och 8-16 §§ i detta beslut, är:

1) givande av rätt att inneha och använda andra radiosändare som är beroende av tillstånd än sådana som avses i 4 §,

2) tillsyn över andra icke tillståndspliktiga radiosändare än GSM-mobilteleapparater,

3) typgodkännande eller godkännande av radioanläggningar,

4) kontroll av radiostationer,

5) besiktning av radiostationer på fartyg,

6) behörighetsexamen för radiokommunikation,

7) behörighetsintyg för radiokommunikation,

8) typgodkännande av teleterminalutrustning,

9) tillstånd som beviljats med stöd av 10 § 4 mom. telelagen (183/87) för anslutning av teleterminalutrustning till ett allmänt telenät,

10) bemyndigande av teleentreprenörer samt

11) tillsyn över teleentreprenadverksamhet.

3 §
Offentligrättsliga prestationer till självkostnadspris

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer, för vilka Teleförvaltningscentralen uppbär en avgift som den fastställer enligt prestationens självkostnadsvärde, är:

1) skyddande av radiomottagningsstationer mot störningar samt

2) förnyad kontroll av telenät som byggts av teleentreprenörer.

4 §
Prestationer som till sitt pris avviker från självkostnadsvärdet

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer, för vilka Teleförvaltningscentralen uppbär en i 6 § 3 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten avsedd avgift som avviker från prestationens självkostnadsvärde, är:

1) givande av rätt att inneha och använda radiosändare som är beroende av tillstånd och anslutna till en GSM-basstation.

5 §
Avgiftsbelagda företagsekonomiska prestationer

I 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda prestationer som Teleförvaltningscentralen prissätter enligt företagsekonomiska grunder är:

1) anteckningar om godkännande av teleterminalutrustning,

2) de trycksaker som inte hör till Teleförvaltningscentralens informationsverksamhet,

3) den utbildning som inte hör till Teleförvaltningscentralens informationsverksamhet,

4) ljuskopior, elektriska upptagningar eller andra kopior eller utdrag ur något av Teleförvaltningscentralens dokument,

5) sådant sändande av dokument för vars del kostnaderna inte ingår i avgifterna för någon annan avgiftsbelagd prestation som nämns i detta beslut samt

6) andra prestationer av Teleförvaltningscentralen som grundar sig på uppdrag.

6 §
Tillståndsavgifter för radiosändare

För rätten att inneha och använda radiosändare som är beroende av tillstånd uppbärs årligen tillståndsavgift enligt följande:

1) amatörradiosändare 80 mk
2) VHF/UHF-sändare i landmobiltrafik, VHF/UHF-stationer på fartyg eller luftfartyg eller fjärrmätnings-, fjärrstyrnings- eller kontrollsändare 95 mk
3) fartygs satellitjordstationer eller MF/HF-stationer eller luftfartygs satellitjordstationer eller MF/HF-stationer 200 mk
4) VHF/UHF-fyrsändare 300 mk
5) icke-koordinerade satellitjordstationssändare i fast trafik eller andra fasta VHF/UHF-sändare i landmobiltrafik än GSM-basstationssändare 360 mk
6) rundradiosändare med låg effekt (högst 300 W), radiolänksändare eller LF/MF-fyrsändare 530 mk
7) fasta MF/HF-sändare, rundradiosändare med mellanhög eller hög effekt (över 300 W) eller andra radarsändare än radarsändare på fartyg eller luftfartyg 770 mk
8) koordinerade satellitjordstationssändare i fast trafik 880 mk

För rätten att inneha och använda andra än i 1 mom. eller 7 § avsedda radiosändare som är beroende av tillstånd uppbärs en tillståndsavgift, på samma sätt som en tillståndsavgift uppbärs enligt 1 mom. för närmast motsvarande utrustning.

7 §
Frekvensavgifter för GSM-basstationssändare

För rätten att inneha och använda radiosändare som är beroende av tillstånd och anslutna till en GSM-basstation uppbärs årligen en frekvensavgift om 29 000 mk för varje sådan GSM-kanal (2 x 200 kHz) som har anvisats tillståndsinnehavaren för användning.

8 §
Tillsynsavgifter för radiosändare

För icke tillståndspliktiga radiosändare, som har tillverkats i Finland för saluhållande eller användning i landet eller tullklarerats, skall av tillverkaren eller importören uppbäras tillsynsavgift enligt följande:

1) radiostyrningssystem för miniatyrmodell 25 mk
2) LA-telefoner, PR-27-telefoner, telemetrianläggningar, radiostyrningsanläggningar, sladdlösa telefoner, radiomikrofoner, larmapparater eller radar med låg effekt 55 mk
3) personsökarsändare eller mobilteleapparater 95 mk

För andra icke tillståndspliktiga radiosändare än de som avses i 1 mom. eller för GSM-mobilteleapparater uppbärs samma tillsynsavgift som den tillsynsavgift som enligt 1-3 punkten uppbärs för närmast motsvarande icke tillståndspliktiga radiosändare.

9 §
Avgifter för godkännande av radioanläggningar

För typgodkännande av radioanläggningar eller godkännande av enskilda anläggningar uppbärs en avgift för godkännande enligt följande:

1) nationellt typgodkännande av radioanläggningar 1 500 mk
2) typgodkännande av produktgrupper av radioanläggningar eller svåra och tidskrävande nationella typgodkännanden 3 000 mk
3) godkännande av enskilda radioanläggningar 200 mk

Om den avgift för godkännande som bestäms i 1 mom. är oskäligt hög i jämförelse med de kostnader som typgodkännandet föranleder Teleförvaltningscentralen, uppbärs i stället för avgiften för godkännande enligt 1 mom. en avgift enligt prestationens självkostnadsvärde.

10 §
Kontrollavgifter för radiostationer

För idrifttagningskontroll eller ändringskontroll av radioanläggningar eller radiostationer uppbärs en kontrollavgift om 5 000 mk.

11 §
Avgifter för besiktning av radiostationer på fartyg

För besiktning av radiostationer eller radioanläggningar på fartyg uppbärs besiktningsavgifter enligt följande:

Fartyg Inom Finland Utomlands
Grundbesiktning:
1) radiostationer på fartyg i inrikestrafik 1 400 mk 2 500 mk
2) radiostationer på fartyg i internationell trafik vilka mäter under 300 bruttoregisterton 2 400 mk 4 300 mk
3) radiostationer som endast har en radiotelefonanläggning 3 450 mk 6 200 mk
4) radiostationer som har radio-, telefon- eller radiotelegrafanläggningar eller motsvarande 4 300 mk 7 050 mk
5) radiostationer på fartyg som verkar inom GMDSS havsområde A 1 1 900 mk 3 800 mk
6) radiostationer på fartyg som verkar inom GMDSS havsområde A 2 3 450 mk 6 200 mk
7) radiostationer på fartyg som verkar inom GMDSS havsområde A 3 eller A 4 4 550 mk 7 400 mk
Periodisk besiktning:
1) radiostationer på fartyg i inrikestrafik 950 mk 1 700 mk
2) radiostationer på fartyg i internationell trafik vilka mäter under 300 bruttoregisterton 1 900 mk 3 800 mk
3) radiostationer som endast har en radiotelefonanläggning 2 750 mk 5 500 mk
4) radiostationer som har radio-, telefon- eller radiotelegrafanläggningar eller motsvarande 3 300 mk 6 050 mk
5) radiostationer på fartyg som verkar inom GMDSS havsområde A 1 1 400 mk 3 325 mk
6) radiostationer på fartyg som verkar inom GMDSS havsområde A 2 2 750 mk 5 500 mk
7) radiostationer på fartyg som verkar inom GMDSS havsområde A 3 eller A 4 3 500 mk 6 300 mk
Extra besiktning och besiktning av att en vid besiktning konstaterad brist har avhjälpts:
1) radiostationer på fartyg i inrikestrafik 550 mk 1 000 mk
2) radiostationer på fartyg i internationell trafik vilka mäter under 300 bruttoregisterton 1 200 mk 2 550 mk
3) radiostationer som endast har en radiotelefonanläggning 1 700 mk 3 050 mk
4) radiostationer som har radio-, telefon- eller radiotelegrafanläggningar eller motsvarande 2 050 mk 3 600 mk
5) radiostationer på fartyg som verkar inom GMDSS havsområde A 1 850 mk 1 550 mk
6) radiostationer på fartyg som verkar inom GMDSS havsområde A 2 1 700 mk 3 000 mk
7) radiostationer på fartyg som verkar inom GMDSS havsområde A 3 eller A 4 2 150 mk 3 900 mk

Då storleken på de fasta avgifterna för besiktningar som skall göras utomlands bestämts har de kostnader som uppstår för resor utomlands på grund av dessa besiktningar inte beaktats. För en sådan besiktning uppbärs utöver kostnaderna enligt 1 mom. de resekostnader till fullt belopp som inte ingår i den fasta avgiften.

Om besiktningen inte kan utföras på avtalad tid och detta beror på redaren eller fartygsbefälhavaren, uppbärs hälften av den fasta avgiften enligt 1 mom. samt full ersättning för de resekostnader som skall uppbäras enligt 2 mom.

12 §
Avgifter för examen för radiokommunikation

För examen för styrkande av sådan speciell behörighet som krävs för användning av radiosändare uppbärs av examinanden varje gång han deltar en avgift för radioexamen som följer:

1) allmän examen för radiotelefonister inom sjöfarten eller examen för radiooperatör på fartyg 500 mk
2) begränsad examen för radiotelefonister inom sjöfarten 400 mk
3) radioamatörexamen 170 mk
4) annan examen än de som nämns ovan 270 mk
13 §
Avgifter för intyg över radiokommunikations- examen

För ett behörighetsintyg som utfärdas över en examen som avses i 12 § uppbärs en avgift om 260 mk.

14 §
Avgifter för godkännande av teleterminal- utrustning

För nationellt typgodkännande av teleterminalutrustning uppbärs en avgift om 1 500 mk.

För ett tillstånd för anslutning av sådan teleterminalutrustning till ett allmänt telenät, för vars del kraven på nätanslutningsegenskaper inte uppfylls på ett sådant sätt som bestäms i 21 § 3 mom. telelagen, uppbärs en avgift om 500 mk.

15 §
Registreringsavgifter för teleentreprenad- verksamhet

För bemyndigande av en person eller ett företag att utöva teleentreprenadverksamhet eller för ändring av entreprenadklassen i ett bemyndigande uppbärs en registreringsavgift om 300 mk.

16 §
Tillsynsavgifter för teleentreprenadverksamhet

Av teleentreprenörer uppbärs årligen en tillsynsavgift för teleentreprenadverksamhet enligt följande:

1) teleentreprenörer som har bemyndigande att bygga inomhusnät för telefoner på entreprenad 1 800 mk
2) teleentreprenörer som har bemyndigande att bygga centralantennsystem på entreprenad 1 800 mk
3) teleentreprenörer som har bemyndigande att bygga inomhusnät för telefoner och centralantennsystem på entreprenad 3 000 mk
4) teleentreprenörer som har bemyndigande att bygga endast egna teleinomhusnät på entreprenad 300 mk

Av teleentreprenörer som har bemyndigande för en engångsentreprenad uppbärs en tillsynsavgift om 300 mk.

17 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 1992, med undantag av 6-8 och 12 §§ som träder i kraft den 1 januari 1993. Beslutets sista giltighetsdag är den 31 december 1993.

Innan 6-8 och 12 §§ träder i kraft uppbärs för radiosändare en tillståndsavgift och en tillsynsavgift samt för behörighetsexamina för radiokommunikation en examensavgift och för behörighetsintyg för radiokommunikation inom luftfarten en certifikatsavgift enligt vad som bestäms om dessa i förordningen om vissa avgifter som uppbärs med stöd av radiolagen och telelagen (1338/91).

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

18 §
Stadganden som upphävs

Genom detta beslut upphävs trafikministeriets beslut av den 29 april 1992 om avgifter för besiktning av radiostationer på fartyg (374/92).

Helsingfors den 16 september 1992

Trafikminister
Ole Norrback

Regeringsråd
Harri Pursiainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.