838/1992

Given i Helsingfors den 28 augusti 1992

Förordning om ändring av hälsovårdsförordningen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

upphävs i hälsovårdsförordningen av den 3 februari 1967 (55/67) 70-73 §§ samt 91 § 3 mom. och 92 § 5 mom., dessa lagrum sådana de lyder, 70 § ändrad genom förordningar av den 28 december 1984 och 1 mars 1991 (1002/84 och 453/91), 71 § i nämnda förordning av den 28 december 1984 samt 72 och 73 §§, 91 § 3 mom. och 92 § 5 mom. i nämnda förordning av den 1 mars 1991, samt

ändras 3 och 16 §§, 76 § 1 mom. samt 105 §, sådana de lyder i nämnda förordning av den 1 mars 1991, som följer:

3 §

Hälsovårdsnämnden är skyldig att lämna social- och hälsovårdsministeriet samt länsstyrelsen uppgifter om hälsovårds- och sjukvårdsförhållandena i kommunen. Om angelägenheter som rör veterinärvården skall hälsovårdsnämnden lämna jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelning och länsstyrelsen uppgifter.

16 §

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar vid behov närmare sanitära föreskrifter om bostadslägenheternas, arbetslokalernas och samlingslokalernas skick och skötsel.

76 §

En avstjälpningsplats och en anläggning för behandling av fast och flytande avfall skall placeras tillräckligt långt från bosättning, flödesområden för grundvatten som används för hushållsändamål och allmänt anlitade vägar.


105 §

Närmare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning meddelas vid behov av social- och hälsovårdsministeriet samt av jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelning och livsmedelsverket i ärenden som angår deras verksamhetsområde.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 1992

Helsingfors den 28 augusti 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Toimi Kankaanniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.