833/1992

Given i Helsingfors den 28 augusti 1992

Förordning om ändring av förordningen om smittsamma sjukdomar

På föredragning av social- och hälsovårdsministern upphävs i förordningen den 31 oktober 1986 om smittsamma sjukdomar (786/86) 12 §, sådan den lyder i förordning av den 14 juni 1991 (928/91), samt

ändras 3-5 och 7 §§, 8 § 2 och 3 mom. samt 11 och 15-17 §§, av dessa lagrum 3, 4, 7 och 15 §§ sådana de lyder delvis ändrade genom förordning av den 22 februari 1991 (407/91), 8 § 2 och 3 mom. samt 16 och 17 §§ sådana de lyder i sistnämnda förordning samt 11 § sådan den lyder ändrad genom sistnämnda förordning och nämnda förordning av den 14 juni 1991, som följer:

3 §

Social- och hälsovårdsministeriet skall

1) planera, leda och övervaka bekämpandet av smittsamma sjukdomar,

2) sörja för sådan upplysning och hälsofostran samt riksomfattande information till befolkningen som behövs för bekämpandet av smittsamma sjukdomar,

3) följa och främja inhemsk och internationell vetenskaplig forskning som gäller bekämpande av smittsamma sjukdomar samt tillämpningen av den,

4) delta i sådant internationellt samarbete som behövs för bekämpandet av smittsamma sjukdomar samt

5) utföra sådana andra uppgifter för förebyggande av smittsamma sjukdomar som genom särskilda stadganden ålagts social- och hälsovårdsministeriet.

4 §

Länsstyrelsen skall

1) följa situationen i fråga om smittsamma sjukdomar inom länet,

2) planera och leda bekämpandet av smittsamma sjukdomar inom länet samt övervaka att gällande stadganden och bestämmelser iakttas,

3) vid behov hos social- och hälsovårdsministeriet föreslå åtgärder för förebyggande av smittsamma sjukdomar,

4) godkänna laboratorier som avses i 10 § 1 mom. lagen om smittsamma sjukdomar och övervaka deras verksamhet samt

5) utföra sådana andra uppgifter för förebyggande av smittsamma sjukdomar, som genom särskilda stadganden eller bestämmelser ålagts länsstyrelsen.

5 §

Sjukvårdsdistriktet skall

1) sörja för att sådan specialsjukvård som behövs för behandlingen av smittsamma sjukdomar finns tillgänglig inom sjukvårdsdistriktet,

2) bistå hälsovårdsnämnderna då smittsamma sjukdomar konstateras och epidemier utreds,

3) följa bekämpandet av smittsamma sjukdomar inom sjukvårdsdistriktet, och hos myndigheterna föreslå åtgärder för förebyggande av smittsamma sjukdomar,

4) anordna utbildning som behövs vid bekämpande av smittsamma sjukdomar inom sjukvårdsdistriktet,

5) delta i det utvecklingsarbete som gäller bekämpande av smittsamma sjukdomar inom sjukvårdsdistriktet,

6) delta enligt 7 § 2 mom. lagen om smittsamma sjukdomar i anordnandet av screeningundersökningar som hör till bekämpandet av smittsamma sjukdomar samt

7) föra ett regionalt register över smittsamma sjukdomar.

7 §

Folkhälsoinstitutet skall

1) sörja för att vaccin, antikroppar och undersökningsämnen vilka används för förebyggande av smittsamma sjukdomar finns tillgängliga i tillräcklig mängd,

2) sörja för distributionen av vaccin som avses i 25 § lagen om smittsamma sjukdomar i enlighet med anvisningar, vilka social- och hälsovårdsministeriet utfärdar,

3) följa kvalitetskontrollen vid de laboratorier som avses i 10 § lagen om smittsamma sjukdomar och vidta åtgärder som är nödvändiga med anledning av konstaterade brister,

4) följa bekämpandet av smittsamma sjukdomar och hos social- och hälsovårdsministeriet föreslå åtgärder för förebyggande av smittsamma sjukdomar,

5) bedriva vetenskaplig forskning kring smittsamma sjukdomar samt utföra och utveckla sådana laboratorieundersökningar som behövs vid bekämpandet av smittsamma sjukdomar,

6) följa effekten och verkningarna av vaccin som används för förebyggande av smittsamma sjukdomar, samt vidta åtgärder för utredande av konstaterad eller misstänkt vaccineringskomplikation,

7) sköta den riksomfattande informationen om smittsamma sjukdomar,

8) bistå hälsovårdscentralerna och sjukvårdsdistrikten med sakkunnighjälp då epidemier av smittsamma sjukdomar utreds,

9) ordna utbildning för bekämpandet av smittsamma sjukdomar,

10) föra ett riksomfattande register över smittsamma sjukdomar,

11) delta i internationellt samarbete som gäller bekämpande av smittsamma sjukdomar samt

12) utföra andra uppgifter som hänför sig till bekämpandet av smittsamma sjukdomar enligt vad som stadgas särskilt eller bestäms av social- och hälsovårdsministeriet.

8 §

Innan ett förordnande enligt 1 mom. meddelas skall folkhälsoinstitutets utlåtande i ärendet inhämtas, om inte folkhälsoinstitutet har gjort en framställning i saken.

Social- och hälsovårdsministeriet förordnar om verkställande av obligatorisk vaccinering inom försvarsmakten sedan folkhälsoinstitutets utlåtande har inhämtats.

11 §

Arbetsgivaren skall, enligt vad social- och hälsovårdsministeriet närmare bestämmer, såsom utredning enligt 20 § lagen om smittsamma sjukdomar kräva besked om resultatet av laboratorie- eller röntgenundersökning eller annan undersökning innan en person börjar utföra sitt arbete eller sin uppgift, om han handhar

1) en sådan uppgift vid en sjukvårdsanstalt, hälsovårdscentral, långvårdsanstalt eller ett vattenverk där han kan föranleda risk för spridning av allmänfarlig smittsam sjukdom,

2) uppgifter i samband med vård av barn under skolåldern och åldringar,

3) sådana uppgifter vid en anläggning för livsmedelsindustri eller vid storkök som innefattar hantering av oinpackade, lätt förskämbara livsmedel, eller

4) någon annan motsvarande uppgift som medför risk för spridning av allmänfarlig smittsam sjukdom.

Av den som handhar uppgifter som avses i 1 mom. 3 punkten skall dessutom krävas besked om resultatet av laboratorie- eller röntgenundersökning då han återvänder från ett land där han kan ha ådragit sig en allmänfarlig smittsam sjukdom.

15 §

En förutsättning för att ett laboratorium skall godkännas som sådant mikrobiologiskt laboratorium som avses i 10 § 1 mom. lagen om smittsamma sjukdomar, är att laboratoriet har lämpliga utrymmen och lämplig apparatur samt sådan personal som behövs för verksamheten och att kvalitetskontrollen vid laboratoriet är ordnad på ett ändamålsenligt sätt.

Om det efter godkännandet framgår att det mikrobiologiska laboratoriet inte motsvarar förutsättningarna för godkännande eller om det förekommer brister i dess verksamhet, kan länsstyrelsen återta godkännandet.

16 §

Import av mikroorganismer eller delar av sådana, vilka medför risk för sådan spridning av smittsam sjukdom som avses i 4 § 1 och 2 punkten lagen om smittsamma sjukdomar, skall anmälas på det sätt som social- och hälsovårdsministeriet närmare föreskriver.

Social- och hälsovårdsministeriet kan meddela nödvändiga anvisningar om försiktighetsåtgärder som skall vidtas för förhindrande av sjukdomssmitta vid hantering, förvaring och transport av sådana mikroorganismer eller delar av dem vilka medför risk för spridning av smittsamma sjukdomar.

17 §

Närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning meddelas av social- och hälsovårdsministeriet.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 1992.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Föreskrifter och anvisningar om verkställighet av lagen och förordningen om smittsamma sjukdomar som social- och hälsovårdsministeriet meddelat innan denna förordning trädde i kraft tillämpas efter ikraftträdandet till den 1 januari 1994, om inte social- och hälsovårdsministeriet i stället för dessa meddelar nya anvisningar eller bestämmer något annat.

Helsingfors den 28 augusti 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Toimi Kankaanniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.