817/1992

Utfärdat i Helsingfors den 21 augusti 1992

Trafikministeriets beslut om villkor gällande tillstånd för installering och reparation av trafikförnödenheter

Trafikministeriet har med stöd av 5 § 2 mom. och 9 § förordningen av den 5 januari 1979 om handel med samt installering och reparation av trafikförnödenheter (9/79) beslutat:

1 kap.

Allmänt

1 §
Tillämpningsområde

Föreskrifterna i detta beslut gäller tillstånd som beviljas personer, samfund och inrättningar vilka utför reparation av bromssystem i lastbilar och bussar samt deras släpvagnar, såväl som montering och reparation av taxametrar och färdskrivare.

2 §
Allmänna krav

För beviljande av tillstånd som nämns i 4 § förordningen om handel med samt installering och reparation av trafikförnödenheter förutsätts, att

a) företag som sysslar med denna verksamhet mot ersättning eller i anslutning till annan näringsverksamhet på behörigt sätt är antecknat i handelsregistret eller att andra anmälningar som myndigheterna kräver har gjorts om näringsverksamheten,

b) den som erhåller tillstånd i sitt bruk har arbetsutrymmen som fyller myndigheternas krav,

c) den som erhåller tillstånd till sitt förfogande för reparationsverksamheten har personal som besitter tillräcklig teknisk färdighet och erfarenhet, och

d) den som erhåller tillstånd har behövlig apparatur för idkande av verksamheten.

2 kap.

Bromssystem

3 §
Reparationsarbeten som tillståndet berättigar till

Verkstäderna uppdelas i två grupper enligt följande:

a) innehavare av A-tillstånd har rätt att utföra alla slag av reparations-, service-, juster- och ändringsingrepp i bromssystem inklusive låsfria bromssystem med dess regleranordningar samt att bromsanpassa fordonskombinationer, och

b) innehavare av B-tillstånd har rätt att utföra reparations-, service- och justeringrepp i bromssystem, dock inte att utföra anpassnings- och ändringsarbeten i bromssystem eller att serva och reparera låsfria bromssystems regleranordningar

4 §
Reparations- och monteringsarbeten som får utföras utan tillstånd

1. Som sådana monterings- och reparationsarbeten på bromsar, vilkas utförande inte kräver tillstånd, anses förutom dagliga service- och justeringrepp följande arbeten:

a) utbyte av bromscylinder och dess membran,

b) förnyande av bromsrör och -slangar,

c) utbyte av filter i luftkompressor,

d) reparation av komponenter och ledningsdragning hörande till märk- eller varningsanordningar och bromsljus, samt

e) utbyte av sådana ventiler i bromssystemet som inte kräver justeringrepp.

2. I 1 mom. nämnda arbeten får dock utföras på vilkor att i dessa arbeten används orginaldelar, delar som av fordons- eller bromssystemstillverkaren är avsedda att användas vid reparation av fordon eller andra delar med motsvarande tekniska egenskaper. I d punkten i sagda mom. nämnda reparationer som gäller tryckmätare, bromskraftregulatorer och låsfria bromssystem får dock endast utföras av verkstad som innehåller tillstånd.

5 §
Arbetsutrymmen

Verkstaden skall ha sådana utrymmen att bromsreparationer kan utföras oberoende av väderleksförhållandena.

6 §
Personal

1. Den person som är ansvarig för verkstadens arbete skall ha för uppgiften lämplig examen minst på teknikernivå och arbetserfarenhet inom branschen, eller alternativt fem års arbetserfarenhet som arbetsledare eller bilmekaniker i bilverkstad. Ansvarspersonen skall dessutom bevisligen ha blivit praktiskt insatt i reparation av tunga fordons bromssystem. Dessutom skall han för A-tillstånd ha gått en tillräckligt omfattande kurs angående bromsanpassning av fordonskombinationer.

2. Det praktiska utförandet av bromssystemsarbetena kan handhas av arbetstagare som inklusive utbildning har minst fem års erfarenhet av bilmekanikeruppgifter och erfarenhet av nämnda arbeten i den omfattning som ansvarspersonen anser tillräcklig. En erfaren mekaniker kan som hjälpreda eller under direkt uppsikt ha en mekaniker med mindre yrkeserfarenhet.

7 §
Apparatur och utrustning

1. Verkstaden skall beroende på tillståndsklass ha följande apparatur och utrustning eller motsvarande permanenta användningsrätt:

Apparatur och utrustning: Tillstånd:
a) bearbetningsmaskiner för bearbetning av bromstrummor A och B
b) utrustning för inbördes anpassning av bromstrummor och friktionsbelägg A och B
c) mätningsapparatur för inbromsningsretardation A
d) bromsdynamometer A
e) apparatur för testning av låsfria bromsar A
f) apparatur för mätning av fördröjningstider A
g) apparatur för nitning av friktionsbelägg A och B
h) hjul- eller axeltrycksvåg A
i) tillräckliga mätningsinstrument, även innehållande mätningsapparatur för mätning av bromstryck i tryckluftsystem A och B
j) tillräckligt med andra vid bromsreparationer behövliga universal- och specialverktyg samt nödvändiga lyftanordningar A och B

2. Då bearbetning av bromstrummor, anpassning av friktionsbelägg, bromsdynamometermätningar eller mätningar av den vikt som överförs på axel utförs som underleveransarbete, kan uppdragsgivaren tillåtas göra undantag i tillämpliga delar från kraven i 1 mom. a, b, d och h punkten.

3. Då bearbetning av bromskomponenter eller reparation av kompressorer utförs som underleveransarbete behövs inte ovan avsedda tillstånd. Den verkstad som innehar tillståndet och är uppdragsgivare är ansvarig för att alla arbeten som utförs som underleverans är som sig bör.

8 §
Bokföring av reparationsarbeten

1. Verkstaden skall spara och fordonsvis ordna uppgifter över utförda tillståndsbelagda reparationer. Av uppgifterna skall utan större svårighet framgå reparationsdatum samt reparationens art och reparationsobjektet på basen av fordonsuppgifterna.

2. Uppgifterna angående tillståndsbelagda reparationer skall förvaras reparationsåret samt därpå följande kalenderår.

9 §
Bromsverkstads service- och reparationsdirektiv

En befullmäktigad verkstad skall anskaffa och àjourhålla sådana direktiv angående bromssystemsservice och -reparation som motsvarar omfattningen av verkstadens verksamhet.

3 kap.

Taxameter

10 §
Apparatur och direktiv

1. Den som utför montering och reparation av taxametrar skall ha sådan teknisk apparatur som har godkänts av taxametertillverkaren eller dennes representant eller av verksamhetsområdets besiktningsman.

2. En reparatör skall till sitt förfogande ha av taxametertillverkaren levererade anvisningar rörande montering, reparation och justering av taxametrar, i kraft varande taxor samt av myndigheterna utfärdade anvisningar om idkandet av verksamheten.

3. För kontroll av taxametrar skall lämplig mätbana finnas till handa.

11 §
Personal

Den som är ansvarig för monterings-, justerings- och reparationsarbetet skall ha sådan utbildning eller praktik som på basis av taxametertillverkarens eller importörens eller verksamhetsområdets besiktningsmans utredning måste anses som tillräcklig.

12 §
Utförande och bokföring av monterings- och reparationsarbete

1. Den som erhåller tillstånd är berättigad att montera och reparera endast i tillståndet särskilt nämnda tillverkares taxametrar.

2. Uppgifterna om montering och reparation av taxametrar skall sparas och ordnas fordonsvis.

3. Åtminstone följande uppgifter skall sparas:

a) datum för montering eller reparation,

b) bilens registernummer eller, om bilen inte är registrerad, tillverkningsnummer,

c) däckdimension,

d) taxametermärke, och

e) taxa.

4. Uppgifterna om monterings- och reparationsarbetena skall förvaras reparationsåret och därpå följande år. Av uppgifterna skall utan större svårighet framgå de i 3 mom. nämnda fakta på basen av fordonsuppgifterna.

13 §
Begränsningar i verksamheten och vid beviljandet av tillstånd

Den som erhåller tillstånd får inte utföra monterings-, justerings- eller reparationsarbeten på taxametrar i bilar som han äger eller innehar. Tillstånd får inte beviljas sådan sökande för vars verksamhet via ägoförhållanden eller annars svarar taxibilist eller taxibilisternas organisation.

4 kap.

Färdskrivare

14 §
Arbeten till vilka tillståndet berättigar

Tillstånd som berättigar till montering, justering och reparation av färdskrivare samt till periodiska kontroller gäller följande arbeten:

a) innehavare av A-tillstånd har rätt att montera och kontrollera färdskrivare och dess inkoppling samt att utföra plombering som förutsätts i föreskrifterna, liksom även att utföra justering, reparation och plombering av höljen, vilka är av i tillståndet särskilt nämnda färdskrivarmärken, samt

b) innehavare av B-tillstånd har ovan nämnda fullmakter, dock inte tillstånd att utföra reparation eller justering av färdskrivare eller i avslutning till denna åtgärd plombering av dess hölje. Tillståndet gäller alla färdskrivare av godkänd modell. Tillståndet berättigar dock till att, i enlighet med anvisningar som tillverkaren utfärdat, ändra kilometertalen i färdskrivaren som skall installeras samt endast i anslutning till denna åtgärd plombera höljet.

15 §
Personal

Den som är ansvarig för monterings- och reparationsarbetet skall ha sådan utbildning eller praktik som på basis av färdskrivartillverkarens eller importörens eller verksamhetsområdets besiktningsmans utredning måste anses som tillräcklig.

16 §
Apparatur och utrustning

Beroende på tillståndsklass skall den som ansöker om tillstånd att montera och reparera färdskrivare ha följande utrustning:

Apparatur och utrustning: Tillstånd:
a) av färdskrivartillverkaren godkänd testapparatur för kontroll av färdskrivare och dess klocka A
b) erforderliga verktyg och tillbehör för plombering av färdskrivarens hölje A
c) av färdskrivartillverkaren levererade tekniska uppgifter om färdskrivaren samt montering, justering och reparation av denna A
d) vägvarvtalsräknare A och B
e) erforderliga monteringsverktyg A och B
f) lufttrycksmätare A och B
g) sekundameter A och B
h) plomberingstång A och B
17 §
Bokföring av monterings- och reparationsarbeten

1. Uppgifter över utförda färdskrivarmonteringar, -justeringar, -reparationer och -kontroller skall sparas och ordnas fordonsvis. Åtminstone följande uppgifter skall sparas:

a) datum för montering, justering, reparation eller kontroll,

b) bilens registernummer,

c) däckens omkrets,

d) ingreppet så, att eventuell ändring i kilometertalet framgår, och

e) vid eventuell kontroll konstaterat mätarfel.

2. Uppgifter gällande tillståndsbelagda reparationer skall förvaras de två år som följer på ingreppet eller kontrollen.

18 §
Begränsningar i verksamheten

Innehavare av A-tillstånd är inte berättigad att utföra färdskrivarmonteringar, -reparationer, -justeringar och -kontroller med plombering i sådana fordon som är i tillståndshavarens ägo eller besättning eller sådana vilkas användning tillståndshavaren annars står för.

5 kap.

Särskilda stadganden

19 §
Beviljande av tillstånd

1. Tillstånd till montering och reparation av trafikförnödenhet skall beviljas om sökanden fyller i detta beslut avsedda krav gällande utförandet av arbetet.

2. Tillstånd till montering och reparation av taxameter och färdskrivare beviljas av bilregistercentralen. Tillstånd gällande montering och reparation av bromssystem på lastbilar och bussar samt deras släpvagnar beviljas av det besiktningskontor på vars område sökanden är verksam.

3. Bilregistercentralen ger närmare anvisningar om sökande av tillstånd, konstaterande av förutsättningar för beviljande av tillstånd samt övervakning av verksamhet.

4. Bilregistercentralen har även rätt att av särskilda skäl för viss tid bevilja undantag gällande i detta beslut nämnda förutsättningar för beviljande av tillstånd på villkor att monterings- och reparationsarbetet oberoende av bristerna kan utföras på behörigt sätt.

5. Då tillståndsbelagd verksamhet upphör skall härom meddelas till områdets besiktningsställe.

20 §
Indragning av tillstånd

Om det konstateras att tillståndshavaren intelängre fyller i tillståndet nämnda villkor eller att verksamheten inte annars idkas enligt givna föreskrifter, kan bilregistercentralen efter att ha hört tillståndshavaren och besiktningsstället samt vid behov då det gäller taxameter och färdskrivare dess tillverkare och importör dra in tillståndet för viss tid eller helt och hållet.

21 §
Ikraftträdande

1. Detta beslut träder i kraft den 1 september 1992. Tillstånd som har beviljats före ikraftträdandet gäller fortsättningsvis med beaktande av de begränsningar som nämns i 2-5 mom.

2. Tillstånd gällande montering och reparation av bromsar som beviljats innan beslutet trätt i kraft berättigar till utförande av monterings- och reparationsarbeten enligt tillstånd till den 1 september 1993. Tillstånd gällande montering och reparation som beviljats innan beslutet trätt i kraft berättigar efter den 1 september 1993 endast till utförande av monterings- och reparationsarbeten enligt B-tillstånd.

3. Tillstånd gällande montering och reparation av taxameter som beviljats innan beslutet trätt i kraft en idkare av taxitjänst eller en sökande för vars verksamhet via ägoförhållanden svarar taxibilist eller taxibilisternas organisation upphör att gälla den 1 januari 1995.

4. Vad som stadgas i 13 § om förbud mot att den som erhåller tillstånd får inte utföra monterings-, justerings- eller reparationsarbeten på taxametrar i bilar som han äger eller innehar gäller även de som erhållit tillstånd innan beslutet trätt i kraft.

5. Vad som stadgas i 18 § om begränsningar i verksamhet för innehavare av tillstånd gällande montering och reparation av färdskrivare gäller från och med den 1 januari 1994 de som erhållit tillstånd innan beslutet trätt i kraft.

Helsingfors den 21 augusti 1992

Trafikminister
Ole Norrback

Överingenjör
Kari Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.