805/1992

Given i Helsingfors den 21 augusti 1992

Förordning om ändring av 6 c § barnskyddsförordningen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras 6 c § barnskyddsförordningen av den 16 december 1983 (1010/83), sådant detta lagrum lyder ändrat genom förordningen av den 15 juni 1990 och den 8 maj 1992 (546/90 och 421/92), som följer:

6 c §

Om ett barn eller en ung person har placerats i vård utanför hemmet i enlighet med stadgandena om stödåtgärder inom öppenvården, vård utom hemmet eller eftervård, skall varje kalendermånad medel reserveras i syfte att hjälpa barnet eller den unga personen att klara sig på egen hand till ett belopp som motsvarar minst 30 procent av barnets eller den unga personens inkomster, ersättningar eller tillgodohavanden enligt 14 § lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/92) (medel för eget hushåll). Barnbidrag beaktas dock inte då beloppet räknas ut.

Om barnet eller den unga personen inte får sådana egna inkomster eller ersättningar eller har sådana egna tillgodohavanden som avses i 14 § lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården eller om de är otillräckliga, skall han av kommunen få de medel som behövs för att han skall klara sig på egen hand, dock högst ett belopp som är lika stort som maximibeloppet av startersättning enligt 3 § förordningen om arvoden och ersättningar till familjevårdare (420/92).


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

Helsingfors den 21 augusti 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.