804/1992

Given i Helsingfors den 21 augusti 1992

Förordning om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 10 § 2 mom. socialvårdslagen av den 17 september 1982 (710/82) och 74 § lagen den 23 juni 1977 angående specialomsorger om utvecklingsstörda (519/77), av dessa lagrum det förstnämnda sådant det lyder i lag av den 3 augusti 1992 (736/92):

Behörighetsvillkor
1 §

Denna förordning tillämpas på behörighetsvillkor för yrkesutbildad personal inom socialvården i kommuner eller kommunalförbund till den del inte något annat särskilt stadgas.

Beträffande behörighetsvillkor för hälsovårdspersonal vid en verksamhetsenhet inom socialvården, yrkesutbildad personal inom undervisningens område samt yrkesutbildad personal inom nykterhetsarbetet gäller dessutom vad som särskilt stadgas eller bestäms om dem.

2 §

Behörighetsvillkor för uppgiften som socialarbetare är för uppgiften lämplig högre högskoleexamen, i vilken ingår eller utöver vilken förvärvats tillräcklig utbildning på socialarbetets område, eller socialvårdsexamen. Med socialvårdsexamen jämställs motsvarande examen som har avlagts vid enheten Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet.

Behörig för i huvudsak administrativa ledningsuppgifter inom socialvården eller social- och hälsovården är även en person som har avlagt för uppgiften lämplig högre högskoleexamen.

3 §

Behörighetsvillkor för uppgiften som specialarbetare inom socialvården är sådan utbildning och lämplig specialiseringsutbildning eller förtrogenhet som uppgiften kräver.

4 §

Behörighetsvillkor för andra uppgifter än sådana lednings-, styrnings- eller utvecklingsuppgifter inom socialvården som avses i 2 § eller för vård-, omsorgs-, uppfostrings-, undervisnings- eller rehabiliteringsuppgifter som kräver omfattande kunskaper är för uppgiften lämplig yrkesexamen minst på institutnivå inom social- och hälsovårdsbranschen eller någon annan bransch.

5 §

Behörighetsvillkor för andra vård-, omsorgs-, uppfostrings- eller rehabiliteringsuppgifter inom socialvården är för uppgiften lämplig yrkesexamen minst på skolnivå inom social- och hälsovårdsbranschen eller någon annan bransch.

6 §

Behörighetsvillkor för andra yrkesuppgifter inom socialvården är för uppgiften lämplig utbildning.

Särskilda stadganden
7 §

Om det för en uppgift inte är möjligt att få en person med stadgad behörighet, kan för uppgiften för högst två år i sänder anställas en person som har en utbildning som kan anses vara tillräcklig och om möjligt praktisk erfarenhet av den ifrågavarande uppgiften.

8 §

Närmare anvisningar om tillämpningen av denna förordning meddelas vid behov av social- och hälsovårdsministeriet.

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden
9 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 2 december 1983 om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (888/83) jämte ändringar.

10 §

För sådana uppgifter som nämns i denna förordning och för vilka krävs eller i övrigt anses lämplig i 2 § 1 mom. nämnd behörighet för socialarbetare är fortfarande behörig även den som varit behörig för motsvarande uppgift

1) enligt lagen angående ändring av lagen om förvaltningen av socialvården (944/80) samt förordningen om ändring av förordningen angående förvaltningen av socialvården (945/80) och förordningen angående ändring av ikraftträdelsestadgandet i förordningen om ändring av förordningen angående förvaltningen av socialvården (326/81),

2) enligt förordningen angående ändring av förordningen om vården av dem, som missbruka berusningsmedel (963/80) och förordningen om ändring av ikraftträdelsestadgandet i denna (327/81), eller

3) i enligt 67 § socialvårdslagen (710/82).

Motsvarande behörighet i fråga om examina förvärvas även genom behörighetsutbildning som ordnats vid en högskola enligt social- och hälsovårdsministeriets anvisningar och som har genomgåtts före utgången av 1992.

Behörighetsutbildning som har godkänts av social- och hälsovårdsministeriet medför motsvarande behörighet även för den som den 1 januari 1981 studerat vid ett diakoniinstitut och som före utbildningen har avlagt i 264 § kyrkolagen nämnd examen inom det sociala området.

11 §

En person som enligt förordningen angående ändring av förordningen om rådgivningsbyråer för uppfostringsfrågor (959/80) har varit behörig för en socialarbetares eller en psykologs uppgifter är alltjämt behörig för motsvarande uppgift.

En socialarbetare eller en psykolog som före år 1977 varit verksam som socialarbetare eller psykolog vid en rådgivningsbyrå för uppfostringsfrågor i ett år eller som före nämnda tidpunkt varit ordinarie socialarbetare eller psykolog vid en rådgivningsbyrå för uppfostringsfrågor anses ha i 3 § avsedd lämplig specialiseringsutbildning för motsvarande uppgifter.

En person som enligt 18 § 3 mom. förordningen om ändring av förordningen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (491/90) har varit behörig för en skolkuratorstjänst är alltjämt behörig för motsvarande uppgifter.

12 §

En person som enligt ikraftträdelsestadgandet i förordningen om ändring av förordningen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (419/91) har varit behörig för en tjänst som handledare inom omsorgerna om utvecklingsstörda är alltjämt behörig för motsvarande uppgift.

13 §

En person som har genomgått utbildningen för ledande hemvårdare är fortfarande behörig för uppgiften som instruktör för hemservice eller motsvarande uppgift.

14 §

En person som när denna förordning träder i kraft har sådan utbildning som avses i social- och hälsovårdsministeriets beslut angående i 9 § 2 och 3 punkterna förordningen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personalinom socialvården avsedda slag av utbildning (838/84) är alltjämt behörig för i beslutet nämnd eller motsvarande uppgift.

15 §

Den som den 1 januari 1984 har verkat som socialarbetare vid en statlig verksamhetsenhet eller en verksamhetsenhet som upprätthålls av en förening, ett annat samfund eller en stiftelse eller en enskild, eller vid en kommunal verksamhetsenhet som inte lyder under socialnämnden är alltjämt behörig för motsvarande kommunala uppgift.

Helsingfors den 21 augusti 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.